Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

DEKLARACIJA

O OSNIVAČKIM VRIJEDNOSTIMA FORUMA ZA VLADINE KOMUNIKACIJE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

(„Budvanska deklaracija“)

Potvrđujući našu posvećenost demokratskim i evropskim vrijednostima, regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima zasnovanim na, između ostalog, Povelji UN i drugim relevantnim međunarodnim dokumentima;

Uvjereni u značaj promovisanja povezivanja, dijaloga i kolegijalne podrške u profesionalnom usavršavanju vladinih službenika za komunikacije, kao i unapređenju profesije vladinih komunikacija u cjelini;

Svjesni potrebe da težimo najvišim i najsavremenijim standardima u našoj profesiji.

Imajući u vidu sve važniju ulogu javnosti u procesu kreiranja vladinih politika;

Prepoznajući potrebu da podstičemo dvosmjernu komunikaciju između vlada i građana;

Naglašavajući važnost transparentnosti vlade, slobodnog pristupa informacijama, većeg učešća javnosti u procesu kreiranja politika, kao i korišćenja savremene tehnologije i sredstava komunikacije da bi se oni postigli;

Prepoznajući obavezu vladinih službenika za komunikacije da javnosti obezbjede cjelovite, pravovremene i precizne informacije o vladinim politikama i projektima;

Mi vladini službenici za komunikacije iz zemalja jugoistočne Evrope, usvajanjem ove Deklaracije, izražavamo svoju ličnu i profesionalnu podršku i posvećenost sljedećim principima kao osnivačkim vrijednostima Foruma za vladine komunikacije u zemljama jugoistočne Evrope:

Transparentnost i otvorenost

Vladine komunikacije treba da obezbijede jednostavan pristup cjelovitim, istinitim i pravovremenim informacijama o vladinim aktivnostima, kao i da rade na tome da vlada bude otvorena, pristupačna i jasna javnosti.

Vladine komunikacije treba da promovišu otvorenost vlade olakšavajući pristup informacijama o vladinim aktivnostima putem svih raspoloživih sredstava komunikacije i koristeći pri tome sve prednosti tehnološkog napretka.

Inkluzivnost i učešće

Vladine komunikacije treba da podstaknu građane da učestvuju u procesu kreiranja politika, privuku interesovanje javnosti za rad vlade i omoguće direktnu komunikaciju između vlade i građana.

Vladine komunikacije treba da promovišu otvoreno upravljanje, otvorenu javnu administraciju i institucije.

Važna uloga vladinih službenika za komunikacije je da obezbijede kanale putem kojih javnost može uticati na proces kreiranja politika. Vladine komunikacije treba da podstiču građane da se aktivno uključe u rad svoje vlade i treba da djeluju u pravcu obezbjeđivanja da građani budu zadovoljni rezultatima svog učešća pružajući im pri tome, između ostalog: povratne informacije o ishodima njihovog učešća u procesu kreiranja politika, promovisanje rezultata ostvarenih kroz saradnju vlade i građana i zalaganje za kontinuiranu saradnju vlade i građana.

Integritet, nepristrasnost i javni interes

Vladine komunikacije treba da se vode na takav način koji će osigurati integritet i nepristrasnost javnih institucija i služiti javnom interesu.

Vladini službenici za komunikacije treba uvijek da postupaju na takav način koji će na duži rok osigurati povjerenje javnosti u vladine informacije i komunikacije.

Interna komunikacija

Da bi mogli obavljati svoja zaduženja, vladini službenici za komunikacije treba da teže poboljšanju i unaprjeđenju nivoa interne komunikacije među vladinim tijelima.

Interna komunikacija treba da služi poboljšanju pravovremene razmjene informacija između državnih organa, što zauzvrat treba da rezultira efikasnijom komunikacijom sa javnošću i na drugi način obezbijedi ispunjavanje navedenih principa Transparentnosti i otvorenosti i Inkluzivnosti i učešća.

Profesionalna razmjena i saradnja

Imajući na umu da su dobre komunikacione prakse vlade neraskidivo povezane sa dobrim upravljanjem, vladini službenici za komunikacije treba da nastoje održavati redovnu i blisku povezanost sa svojim kolegama iz regiona i svijeta kroz razmjenu najboljih komunikacionih praksi.

Rastuća međupovezanost i zajednički interesi treba vladine službenike za komunikacije da usmjeravaju ka traženju i pružanju pomoći, obezbjeđujući pritom najbolje usluge i udružujući snage u cilju rješavanja problema.

Inovativni pristup

Vladini službenici za komunikacije treba da se oslanjaju na inovacije i tehnološki napredak u cilju promovisanja i unaprjeđenja komunikacije između građana i vlade.

*

Ova Deklaracija je pravno neobavezujući dokument između vladinih službenika za komunikacije iz zemalja jugoistočne Evrope, u kom izražavamo svoju posvećenost najvišim profesionalnim standardima i vrijednostima demokratskog upravljanja koji su sadržani u principima ove Deklaracije, kao i da se sastajemo periodično u ovom forumu da diskutujemo o unaprjeđenju ovih principa i naše saradnje.

Osnivačku Konferenciju za vladine komunikacije u jugoistočnoj Evropi napuštamo odlučni da primijenimo ključne principe sadržane u ovoj Deklaraciji s ciljem da utičemo na politiku vlada u pravcu veće transparentnosti i otvorenosti, boljeg pristupa informacijama i većeg učešća javnosti u procesu kreiranja politika, a za šta se nadamo da će zauzvrat unaprijediti nivo participativne demokratije u regionu.

Usvajanjem ove Deklaracije, podržavamo gore navedene principe kao osnivačke vrijednosti Foruma.

 

Budva, Crna Gora

16. septembar 2012. godine