Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Датум објаве 22.12.2016 19:54 | Аутор Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Испис Штампај страницу


На основу члана 11 став 3 Закона о слободном приступу информацијама („Службени лист ЦГ”, број 44/12), Генерални секретаријат Владе Црне Горе ажирирао је

ВОДИЧ 

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ

Сједиште и адреса Генералног секретаријата Владе Црне Горе је у Подгорици, улица Карађорђева бб, контакт тел. 020/246-209, фаx: 020/482-915, wеб адреса: www.гов.ме.

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ 

У посједу Генералног секретаријата Владе су сљедеће врсте информација: 

1. Јавни регистри и јавне евиденције:
• дјеловодник;
• уписник за евиденцију захтјева за Слободан приступ информацијама;
• евиденција печата и жигова;
• записници о контроли архивске грађе, излучивању и примопредаји.

2. Нормативна и друга акта:
• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата.
• Пословник о раду Владе
• Програм рада Владе
• акта које Влада утврђује 
• акта која Влада доноси 
• акта на које Влада даје сагласност; 
• мишљења Владе на акта и друге материјале, чији предлагач није Влада;

3. Документа финансијског пословања:
• буџет и завршни рачун, као потрошачке јединице;
• документа о јавним набавкама;
• документа о основним средствима; 

4. Подаци о запосленима:
• списак државних службеника са њиховим звањима;
• списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада у вези са вршењем јавне функције;
• персонални досијеи запослених
• подаци из КИС-а

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Поступак се покреће писаним и усменим захтјевом.

• непосредно, у писарници (канцеларија бр.7, приземље);
• путем поште, на адресу Генерални секретаријат Владе Црне Горе, ул.Карађорђева бб, Подгорица; 
• електронским путем, на е-маил: ана.вуцковиц@гсв.гов.ме на фаx број (020) 482-915.

На захтјев за приступ информацији не плаћа се такса. 

2. Садржина Захтјева 

Захтјев треба да садржи: 
• Основне податке о траженом документу (назив документа орјентационо вријеме у којем је документ настао, орган или тијело које је стваралац документа, итд); 
• Начин на који се жели остварити приступ информацији; 
• Податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив организације и сједиште), односно његовог заступника, представника или пуномоћника. 
• Подносилац захтјева може навести и друге податке који могу бити од значаја за приступ траженој информацији.

3. Начин остваривања права на приступ информацији  

Приступ информацији може се остварити: 
• Непосредним увидом у оригинал или копију информације у просторијама Генералног секретаријата; 
• Преписивањем или скенирањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијама Генералног секретаријата; 
• Достављањем копије информације подносиоцу захтјева од стране Генералног секретаријата Владе непосредно, путем поште и електронским путем; 

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

• По захтјеву за приступ инфорамцији рјешава се у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;
• Против акта Генералног секретаријата о захтјеву за приступ информацији подносилац захтјева и друго заинтересовано лице може изјавити жалбу Агенцији за заштиту података о личности и приступ информацијама у року од 15 дана. Жалба се подноси преко овог органа;
• Приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка.

5.Одговорна лица

• Лице задужено за рјешавање по захтјеву за приступ информацијама је Ана Вучковић, самостални савјетник, канцеларија бр. 6/ И спрат, тел: 020-482-867, е-маил: ана.вуцковиц@гсв.гов.ме; а у случају одсуства именовану ће замјењивати Павле Јокић, самостални савјетник И, тел:020-/ 482-865, е-маил: павле.јокиц@гсв.гов.ме.
• Одговорно лице за одлучивање по захтјеву је Наташа Пешић, генерална секретарка Владе Црне Горе, тел. 020-246-209, а у случају његовог одсуства Никола Дедеић, замјеник генералног секретара Владе, тел. 020-482-825. 

6. Трошкови поступка  

• Трошкове поступка сноси подносилац захтјева;
• Трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, копирања, скенирања и достављања тражене информације, а у складу са прописим Владе;
• За захтјеве које су поднијела лица с инвалидитетом И лица у стању социјалне потребе трошкове поступка сноси Генерални секретаријат.
• Трошкови поступка плаћају се прије извршења рјешења у корист буџета Црне Горе, на рачун бр: 832-7133-41. 

ИВ. ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА 

Овај водич објавиће се на wеб сајту Владе Црне Горе www.гов.ме.


Број: 02-3345
Подгорица, 21. децембра 2016. године. 
ГЕНЕРАЛНА СЕКРЕТАРКА
Наташа Пешић