Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Odluka o izboru predstavnice NVO u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Odluka o izboru predstavnice NVO u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara
Datum objave 14.09.2017 14:39 | Autor Ministarstvo kulture | Izvor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 07/12), i u skladu sa javnim pozivom koji je upućen nevladinim organizacijama u cilju određivanja predstavnika/ce u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, nakon uvida u pristigle prijave, Ministarstvo kulture donosi


O D L U K U


da se za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, odredi Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka.


O b r a z l o ž e nj e


Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje u sastav Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, objavljen 01.09.2017.godine, Ministarstvu kulture, u okviru propisanog roka, predložena je Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, od strane sljedećih nevladinih organizacija:
1. “EXPEDITIO” Centar za održivi prostorni razvoj Kotor;
2. Društvo prijatelja bokeške baštine Kotor.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da nevladine organizacije koje su podnijele aplikacije za imenovanu, ispunjavaju uslove propisane Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija. Takođe, utvrđeno je da ista ispunjava uslove javnog poziva: crnogorska je državljanka, sa prebivalištem u Crnoj Gori; posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radnog tijela, čime može dati doprinos izvršenju kompleksnog zadatka radne grupe; nije članica političke partije, javna funkcionerka, državna službenica odnosno namještenica u organu državne uprave.

Kako je članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija propisano da će se za člana/icu radnog tijela izabrati onaj kandidat/kinja za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija, a imajući u vidu da su svi dostavljeni predlozi za Aleksandru Kapetanović ispravni, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.