Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018.godini

Datum objave 09.02.2018 12:50 | Autor Ministarstvo pravde | Izvor: Ministarstvo pravde

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde upućuje


JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata

i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini


Ministarstvo pravde obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu Komisija), koju čine predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ca i jedan član/ica državni službenici/e Ministarstva pravde, a drugi član/ica je predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Komisije.
Takođe, više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata/kinju.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, za drugog člana/icu Komisije određuje se državni službenik/ica iz ministarstva.


I Nadležnosti i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
su:

• objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija;

• objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;

 • objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

• utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/ica;
• odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donošenje odluke o raspodjeli sredstava;

 • traženje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju da projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

• dostavljanje učesnicima konkursa i objavljivanje na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave odluke o raspodjeli sredstava;

• zaključivanje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa, ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

• praćenje uspješnosti realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
• sačinjavanje izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija
.


II
Nevladine organizacije koje mogu predložiti kandidata/kandidatkinju:

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

• upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

 • u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblastima zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

• predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

• više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.


III Uslovi za kandidate/kandidatkinje:

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 

• je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo
u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;
• nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana/icu Komisije.


IV Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi: 


• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 

• kopije akta o osnivanju i statuta;

• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

• kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/cu Komisije;

• biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava;

• izjavu kandidata/kinje da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

• izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/cu Komisije.


V Rok za podnošenje predloga: 

Rok za podnošenje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se na adresu: Ministarstvo pravde, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2018. godini”.

Predlog kandidata/inje za člana/icu Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo pravde će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

U roku od pet dana od objavljivanja Liste, Ministarstvo pravde će imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/inje za člana/icu Komisije mogu se dostaviti elektronskim putem na adrese lidija.masanovic@mpa.gov.me i aida.bojadzic@mpa.gov.me .