Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Javni poziv za učešće u Programu: PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

Datum objave 22.10.2018 13:14 | Autor Ministarstvo ekonomije | Izvor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicuU cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono - razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u Programu:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:
- preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu;
- budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje;
- ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa;
- licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
- licima sa invaliditetom.

USLOVI KREDITIRANJA
Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.
• Iznos kredita: do 50.000,00€;
• Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate;
• Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period);
• Grace period: do 4 godine.
Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.
• Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja. 
IRF CG A.D. može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.mek.gov.me

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja po osnovu Javnog poziva:

Za početnike:
• Prijavni formular sa razradom biznis ideje;
• Kratka biografija – CV (ranije radno iskustvo, dosadašnja edukacija, itd);
• Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Za postojeća preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave:
• Prijavni formular sa razradom biznis ideje;
• Potvrda o registraciji u CRPS;
• Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;
• Rješenje o registraciji za PDV;
• Kopija kartona deponovanih potpisa;
• Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
• Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije – Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3.sprat) najkasnije do 09. novembra 2018. god. do 15h.

Podnosilac prijave je neophodno da se pridržava formata za prijavu i popuniti sve strane naznačenim redom. 
Stručna služba zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

PROCEDURE REALIZACIJE

Nakon završetka Javnog poziva, Ministarstvo ekonomije pozvaće sve kandidate da pohađaju obuku za pokretanje i vođenje biznisa, po unaprijed utvrđenim modulima.

Projektni tim će obići sve kandidate gdje postoje uslovi ili organizovati intervju u cilju dobijanja dodatnih informacija. Ministarstvo ekonomije pismenim putem obavještava aplikante o ispunjenosti/neispunjenosti uslova i kriterijuma za učešće u Programu.

Podnijete prijave ocjenjuje projektni tim formiran u okviru Ministarstva ekonomije i Investiciono razvojnog fonda, a u skladu sa navedenim kriterijumima Programa.

Kriterijumi za ocjenu biznis ideja:
- Kvalitet i izvodljivost biznis ideje;
- Inovativnost biznis ideje;
- Ekonomsko finansijski pokazatelji;
- Posjedovanje preduslova za razvoj biznisa;
- Broj novozaposlenih radnika;
- Razvojni karakter projekta;
- Nerazvijenost područja.

Ministarstvo ekonomije će obezbijediti tehničku podršku u vidu pružanja konsultantskih usluga za izradu biznis planova, kandidatima koji su ispunili uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom.

Investiciono razvojni fond Crne Gore AD će na osnovu prijedloga Ministarstva ekonomije, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, donijeti konačnu odluku o odobravanju kreditnih sredstava.
Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG AD. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

NAPOMENA
Delaljna uputstva, procedure, uslovi kreditiranja i moduli preduzetničke edukacije sa kompletnom prijavnom dokumentacijom sadržani su u Programu PODRŠKA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA koji se može preuzeti na website-u www.mek.gov.me.

Informacije se mogu dobiti radnim danima od 09 do 14 časova u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica.

Telefon: 020/406 314.

Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra CBCG možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Program podrške razvoju preduzetništva možete preuzeti ovdje .