Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

11. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21. FEBRUAR 2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
1. Informacija o načinu realizacije skupštinskih zaključaka od 29. februara 2012. godine - INTERNO
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost dokument  zaključci 
3. Predlog uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave dokument  zaključci
4.  Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2012.godinu  dokument   zaključci  
5.  Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika   dokument   zaključci  
6.  Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost   dokument   zaključci  
7.  Informacija o sadašnjem stanju voznog parka u ministarstvima i drugim organima državne uprave, s predlogom mjera za racionalizaciju i načina raspolaganja viškom vozila- INTERNO        
8.  Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore  dokument   zaključci  
9.  Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o izmirenju obaveza prema državi Crnoj Gori – INTERNO       
10.  Informacija o značaju i proceduri sticanja statusa posmatrača pri Organizaciji islamske saradnje (OIC)  dokument   zaključci  
11.  Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem  dokument   zaključci  
12.  Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Crnogorska kuća“ u Njujorku  dokument   zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
13.  Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i donošenju tehničkih propisa i tehničkih specifikacija i registru tehničkih propisa (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
14.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kabineta Ministara Ukrajine o saradnji u oblasti kulture (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog odluke o objavljivanju Ugovora o potvrđivanju kontinuiteta pružanja vazduhoplovnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije (za verifikaciju) dokument   zaključci  
16.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otudjenje imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini Ulcinj (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
17.  Izvještaj o radu za 2012. godinu Zavoda za statistiku (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
18.  Informacija o prodaji stanova u vlasništvu Crne Gore kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore radi izmirenja dugovanja prema zaposlenima (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
20.  Izvještaj o rezultatima druge runde pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, s Predlogom ugovora (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
21.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije u oblasti obrazovanja,s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22.  Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija na 22. zasijedanju Savjeta za ljudska prava–segment na visokom nivou,Ženeva, Švajcarska,25. februara 2013. godine (za verifikaciju)       
23.  Predlog platforme za učešće prof.dr Milice Pejanović-Đurišić,ministra odbrane,na Sastanku Sjeverno-atlantskog savjeta sa ne-NATO zemljama kontributorima u ISAF misiji na nivou ministara odbrane,22.feb. 2013.godine,NATO Štab,Brisel,Belgija(za verifikaciju)       
24.  Predlog platforme za posjetu delegacije Crne Gore koju predvodi Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva, Pekingu, Narodna Republika Kina, u periodu od 25.februara 2013. godine do 3.marta 2013.godine(za verifikaciju)       
25.  Predlog platforme za učešće Branimira Gvozdenovića,ministra održivog razvoja i turizma,na regionalnoj Konferenciji Zelena ekonomija zaštita životne sredine, Beograd,1.3.2013.g. i za učešće na Međunarodnom sajmu turizma, Berlin,6.-10.3.2013.g. (za verifikaciju)       
26.  Predlog platforme za učešće prof.dr Sanje Vlahović, ministarke nauke,na Konferenciji "EU Nauka-Globalni izazovi, globalna saradnja", koja će biti održana u Briselu od 4-8.marta 2013.godine i na Berlinskom Medjunarodnom Ekonomskom Kongresu (za verifikaciju)       
27.  Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije na IV sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i kokurenciju, Podgorica, 5. mart 2013. godine (za verifikaciju)       
28.  Informacija o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za pokriće troškova Državne izborne komisije za izbor Predsjednika Crne Gore (za verifikaciju)       
29.  Predlog za preusmjeravanje sredstava (za verifikaciju)        
30.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
30.1  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na V vanrednoj Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
30.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na I vanrednoj Skupštini akcionara „Crnogorska plovidba“ AD Kotor (za verifikaciju)  dokument     
30.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
30.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
30.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na IV vanrednoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na VIII vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na II vanrednoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.8  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na VI vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.9  Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (za verifikaciju)  dokument     
30.10  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gora (za verifikaciju)  dokument     
30.11  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Fonda rada (za verifikaciju)  dokument     
30.12  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Pobjeda“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.13  Predloga zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na III vanrednoj Skupštini akcionara „Pobjeda“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
30.14  Predlog rješenja o imenovanju generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost (za verifikaciju)  dokument     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
31.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada /podnijeli poslanici Socijalističke narodne partije/ (za verifikaciju)       
32.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom/podnijeli poslanici Socijalističke narodne partije/ (za verifikaciju)       
33.  Predlog mišljenja na Inicijativu za donošenje Zakona o amnestiji (za verifikaciju)       
34.  Izmjene i dopune Plana korišćenja sredstava JP za upravljanje morskim dobrom CG za 2012.g.,Plan korišćenja sredstava JP za upravljanje morskim dobrom CG za 2013.g.i Sporazumi između JP za upravljanje morskim dobrom CG i primorskih opština(za verifikaciju)       
35.  Tarifa o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (za verifikaciju)       
IV TEKUĆA PITANJA 
36.  Usmena informacija o konkursu za imenovanje direktora Uprave policije