Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

12. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28. FEBRUAR 2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Informacija o pripremama za početak procesa programiranja pretpristupne podrške Evropske unije za period 2014 – 2020 (IPA II) dokument  zaključci 
2. Informacija o finansiranju naučnoistraživačke djelatnosti Crne Gore u 2013. godini dokument  zaključci
3. Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2006-2012;Predlog strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2013-2016;Predlog akcionog plana za period 2013-2016 i Predlog akcionog plana za 2013.godinu dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
4.  Informacija o potrebi obrazovanja jedinstvene komisije u oblasti granice  dokument   zaključci  
5.  Informacija o zahtjevima za izdavanje uvjerenja o učešću u ratnim dejstvima u periodu mart - jun 1999. godine  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
6.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
7.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za prodaju suvlasničkog dijela po pravu preče kupovine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
8.  Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti životne sredine i održivog razvoja (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
9.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
10.  Informacija o aktivnostima vezanim za upravljanje nacionalnim internetskim domenom Crne Gore ".me" (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
11.  Informacija o otpisu sredstava i opreme koja je kao pomoć podijeljena stanovništvu tokom poplava u Crnoj Gori 2010. godine, od strane svih učesnika sistema zaštite i spašavanja (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
12.  Predlog platforme za posjetu dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Švedskoj, Finskoj i Norveškoj, od 5. do 8. marta 2013. godine (za verifikaciju)       
13.  Predlog platforme za posjetu prof.dr Milice Pejanović Đurišić, ministra odbrane, Republici Hrvatskoj, 4. marta 2013. godine (za verifikaciju)       
14.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Komisije državne službe pod predsjednikom Republike Azerbejdžan (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog za formiranje Crnogorsko-turske mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4, stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
17.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava (za verifikaciju)       
18.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo (za verifikaciju)       
19.  Predlog za preusmjeravanje budžetskih sredstava (za verifikaciju)       
20.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
20.1  Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Savjeta za zaštitu od diskriminacije i imenovanju predsjednika i dva člana Savjeta za zaštitu od diskriminacije (za verifikaciju)  dokument     
20.2  Predlog rješenja o imenovanju Nacionalnog savjeta za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa (za verifikaciju)  dokument     
20.3  Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora u Ministarstvu kulture (za verifikaciju)  dokument     
20.4  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo (za verifikaciju)  dokument     
20.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo (za verifikaciju)  dokument     
20.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Montenegro Airlines“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
21.  Tarifnik o visini naknada koje se plaćaju u postupku pred Agencijom za zaštitu konkurencije (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
V TEKUĆA PITANJA 
22.  Zahtjev za odobravanje interventnog uvoza koncentrovane stočne hrane  dokument   zaključci  
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
23.  Izvještaj o učešću Branimira Gvozdenovića,ministra održivog razvoja i turizma, na Nacionalnom molitvenom doručku, koji je održan od 5. do 7. februara 2013.godine u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države