Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

123. sjednica Vlade Crne Gore - 20.08.2015. godine
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
3. Šesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2015
dokument
zaključci

4. Predlog uredbe o sadržaju i načinu korišćenja programskog rješenja za vođenje biračkog spiska
dokument
zaključci

5. Analiza stanja u predškolskim ustanovama u pogledu infrastrukturnih kapaciteta, obuhvata djece i nastavnog kadra
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja

zaključci

6.1 Predlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost
dokument


6.2 Predlog rješenja o imenovanju jednog člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
dokument


6.3 Predlog rješenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
dokument


6.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika- predstavnika državnog kapitala na redovnoj ponovljenoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
7. Predlog uredbe o organizaciji indirektnog upravljanja sprovođenja finansijske pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne podrške Evropske unije (IPA II) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog uredbe o bližem postupku i načinu sprovođenja istraživanja pomorskih nezgoda i nesreća (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Savjetu za vladavinu prava
dokument
zaključci

11. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za kvalifikacije (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN br. 1540 (2014-2018) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Predlog protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Komande odbrane Ministarstva odbrane Kraljevine Danske (za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Predlog aneksa na Program međunarodne razvojne saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za period 2013 - 2015. godine s Predlogom ugovora 2015/3 između Crne Gore – Ministarstva održivog razvoja i turizma kao primaoca i CMSR Centra za međunarodnu saradnju i razvoj kao donatora u ime Republike Slovenije (Donatorski ugovor za Projekat sanacije deponije na Žabljaku) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Informacija o zaključivanju Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane Crne Gore i preduzeća "Radio difuzni centar" d.o.o. Podgorica u vezi razmjene infrastrukturnih kapaciteta za smještaj informaciono-komunikacione opreme za četiri lokacije s Pedlogom ugovora (za verifikaciju)
dokument
zaključci

16. Informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalnih uprava, sudovima i Državnom tužilaštvu (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Informacija o učešću žena u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti u Crnoj Gori (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Informacija o implementaciji projekta Montesol (za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Informacija o postupku proizvodnje mineralne vode "Rada" sa izvorišta "Čeoče", Opština Bijelo Polje (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Informacija o donjetim zaključcima Savjeta za zaštitu od diskriminacije (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Stretegije razvoja stručnog obrazovanja (2015-2020), za period januar - jun 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

22. Izvještaj sa VIII sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima (za verifikaciju)
dokument
zaključci

IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
23. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu (predlagači poslanici: Srđan Milić, mr Aleksandar Damjanović, Snežana Jonica, dr Radosav Nišavić, Danka Marković i Danko Šarančić) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

24. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta (predlagači poslanici: Srđan Milić, mr Aleksandar Damjanović, Snežana Jonica, dr Radosav Nišavić, Danka Marković i Danko Šarančić) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

25. Pitanja i predlozi25.1 Predlog odluke o statusnoj promjeni na Univerzitetu Crne Gore
dokument
zaključci

25.2 Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" A.D. Igalo s Predlogom ugovora i odluke
dokument
zaključci

25.3 Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za valorizaciju dijela lokaliteta fabrike "Gornji Ibar" Rožaje na Lokaciji 1, kroz prodaju i zakup imovine u vlasništvu Države Crne Gore s Predlogom ugovora o kupoprodaji
dokument
zaključci

25.4 Izvještaj o realizaciji plana privatizacije za period od 1.1. do 30. 6. 2015. godine
dokument
zaključci

25.5  Informacija o aktivnostima na realizaciji Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva "Jadran" a.d Perast s Predlogom aneksa br.2 i Predlogom ugovora o hipoteci  dokument  zaključci  
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
26.  Izvještaj o učešću dr Igora Lukšića, potpresjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na Croatia Forumu, 9. i 10. jula 2015. godine, u Dubrovniku