Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

130. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08.10.2015. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za III kvartal 2015. godine
dokument
zaključci
2. Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018. godine
dokument zaključci
3. Predlog zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa
dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci

5. Analiza modela organizacije lokalne samouprave
dokument
zaključci

II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
6. Predlog odluke o produženju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću privrednog društva Džek pot DOO u Kazinu hotela Crna Gora (Hilton) u Podgorici
dokument
zaključci

7. Informacija o davanju saglasnosti za dva kreditna zaduženja Opštine Rožaje, u iznosu od 2.000.000.00 eura i iznosu od 48.223,62 eura s Predlogom aneksa Ugovora o prosljeđivanju sredstava između Ministarstva finansija i Opštine Rožaje
dokument
zaključci

8. Predlog statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronioca iz Herceg Novog (za verifikaciju)
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
9. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31-Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva (za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju nekategorisanih puteva za prilaz trasi auto puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mataševo (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Predlog odluke za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Tomaševo-Pavino polje-Kovren-Vrulja, dionica: Crkvice-Vrulja (za verifikaciju)
dokument
zaključci

16. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje sporazuma o uzajamnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2015. godinu s Izvještajem sa javne rasprave (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Uprave za inspekcijske poslove - Odsjeka inspekcije zaštite prostora i Komunalne policije Opštine Kotor za postupanje po prijavi Vičević Mirka iz Kotora (za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Informacija o kreditnom zaduženju Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Nikšić u iznosu od 107.400,00 eura za nabavku 8 putničkih vozila (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju o saradnji između Vlade Crne Gore i kineske kompanije "Norinco International Cooperation Ltd" s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Informacija o realizaciji projekta "Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru" (za verifikaciju)
dokument
zaključci

22. II izvještaj o sprovođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

23. Izvještaj o saradnji ministarstava/organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u drugoj polovini 2013. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

24. Predlog platforme za učešće prof. dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade za evropske integracije i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija i mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, na Konferenciji na visokom nivou (za verifikaciju)
dokument
zaključci

25. Predlog platforme za učešće prof. dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na sastanku sa predstavnicima Radne grupe za proširenje u Savjetu EU – COELA, Brisel, 7. oktobar 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

26. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na redovnom Jesenjem zasijedanju Svetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda, u periodu od 9. do 11. oktobra 2015. godine, Lima, Peru (za verifikaciju)
dokument
zaključci

27. Predlog platforme za posjetu prof. dr Sanje Vlahović, ministarke nauke, Belgiji i Luksemburgu, 12. i 13. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28. Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)28.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Sredstva za rješavanje stambenih potreba (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28.2 Predlog za obezbeđenje dodatnih sredstava za potrošačku jedinicu Predsjednik Crne Gore iz sredstava Tekuće budžetske rezerve (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28.3 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerve na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu životne sredine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28.4 Predlog za preusmjerenje sredstva s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Sredtsva za rješavanje stambenih potreba (za verifikaciju)
dokument
zaključci

IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (predlagači poslanici prof. dr Branko Radulović i Nebojša Medojević) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

30.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi (predlagači poslanici prof. dr Branko Radulović i Nebojša Medojević)(za verifikaciju)
dokument zaključci   
31.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o javnim izvršiteljima (predlagači poslanici prof. dr Branko Radulović i Nebojša Medojević)(za verifikaciju)
dokument zaključci   
32.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom odredbe člana 18 stav 2 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koju je podnijelo A.D. "Luka Kotor", iz Kotora (za verifikaciju)
dokument zaključci   
33.  Finansijski plan Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu (za verifikaciju)
dokument zaključci   
34.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - trafostanice 35/10kV "Jezerine", na dijelu kat. parcele 952/1 KO Smrčje,u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Kolašin (za verifikaciju)
dokument zaključci   
35.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju)
dokument zaključci   
36.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)(za verifikaciju)
dokument zaključci   
37.  Pitanja i predlozi       
37.1  Informacija o obezbjeđenju sredstava za Projekat "Osnivanje Omladinskog centra u Podgorici"
dokument zaključci   
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
38.  Izvještaj o učešću prof. dr Sanje Vlahović, ministarke nauke, na Ministarskoj konferenciji povodom potpisivanja ugovora o uspostavljanju Centra za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana - WISE (Split, Republika Hrvatska, 18. septembra 2015. godine)
     
39.  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore na 59. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (Beč, Austrija, od 14. do 18. septembra 2015. godine)