Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

131. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 15.10.2015. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2015
dokument zaključci
2. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva
dokument zaključci
3. Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu tendera za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula" sa predstavnicima kompanije Orascom Development Holding AG, Švajcarska s Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup
dokument zaključci
4. Informacija o refinansiranju postojećeg kredita Opštine Budva u iznosu od 2.056.480,74 eura
dokument
zaključci

5. Informacija o kandidaturi Opštine Herceg Novi za "Evropsku prijestonicu kulture 2021. godine"
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja

zaključci

6.1 Predlog rješenja o imenovanju člana Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje
dokument


6.2 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Specijalistička veterinarska laboratorija
dokument


6.3 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
dokument


6.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
dokument


6.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i dva člana Komisije za koncesije Crne Gore
dokument


6.6 Predlog rješenja o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
dokument


II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
7. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10–Informatičko društvo i mediji (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018 (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2016. godinu (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Programa zvanične statistike 2014-2018 (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Predlog tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Bugarske i Ministarstva odbrane CG u vezi sa pružanjem podrške države domaćina sprovođenja eksperimentalne vježbe raspoređivanja komandnih mjesta uz kompjutersku podršku (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Predlog tehničkog dogovora između Ministarstva odbrane Republike Albanije i Min. odbrane Republike Hrvatske i Min. odbrane Republike Grčke i Min. odbrane Republike ltalije i Min. odbrane Cme Gore i Min. odbrane Republike Slovenije (za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Informacija o potpisivanju Međunarodne energetske povelje s Predlogom međunarodne energetske povelje (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Informacija o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Ministarstva urbanog razvoja Republike Albanije o saradnji u oblasti uređenja prostora s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

16. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2016 – 2018 s Predlogom odluke o obrazovanju radnog tima (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Aleksandra Pejanovića, iz Cetinja (za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Izmjene i dopune planova objekata privremenog karaktera u nacionalnim parkovima "Skadarsko jezero", "Lovćen" i "Durmitor" za period 2014-2016. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi prof. dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, na crnogorskom investicionom forumu u Milanu, 19. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na XIII sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice u Tirani, Albanija, 16. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

22. Predlog platforme za učešće prof. dr Milice Pejanović-Đurišić, ministra odbrane, na Sveobuhvatnoj regionalnoj ministarskoj konferenciji, 21. i 22. oktobra 2015. godine, Dubrovnik, Republika Hrvatska (za verifikaciju)
dokument
zaključci

23. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore koju će predvoditi dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava, na 104. Plenarnom zasijedanju Venecijanske komisije, koje će se održati 23. i 24. oktobra 2015. god, u Veneciji (za verifikaciju)
dokument
zaključci

24. Predlog platforme za posjetu Duška Markovića, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Republici Italiji, 21. i 22. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

25. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Sekretarijat za razvojne projekte (za verifikaciju)
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
26. Predlog mišljenja na Inicijativu Gorana Lukovca, iz Bara, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 27 Opšteg kolektivnog ugovora (za verifikaciju)
dokument
zaključci

27. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Petnjica (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28. Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu zemljišta, koje se nalazi u Đenovicima - Herceg Novi (urbanistička parcela br. 510), u vlasništvu Crne Gore - subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, za zemljište u svojini fizičkih lica (za verifikaciju)
dokument
zaključci

29.  Predlog za davanje saglasnosti na prodaju tri motorna vozila JZU Dom zdravlja Danilovgrad (za verifikaciju)
dokument zaključci  
30.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.  Pitanja i predlozi      
31.1  Predlog statuta Hotelsko - turističkog preduzeća "Miločer" d.o.o. Budva
dokument zaključci  
31.2  Informacija o nedostajućim sredstvima za Univerzitet Crne Gore za 2015. godinu i raspoloživim stanovima u vlasništvu Univerziteta
dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
32.  Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije na Konferenciji "Balkan OGP Dialogue 2015" koja je održana 10. i 11. septrmbra 2015. godine, Tirana, Republika Albanija
     
33.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na Trećem edukativnom dijalogu Kina-države Istočne i Centralne Evrope, Varšava, Poljska, 21. septembar 2015. godine
     
34.  Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore, koju je predvodio Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, na Evropskoj konferenciji o investicijama u hotelsku industriju (Hot.E) u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, 28. i 29. septembra 2015.