Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

132. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 22.10.2015. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o inovativnoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
2. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016
dokument zaključci
3. Informacija o realizaciji projekata iz sredstava Njemačke banke za obnovu i razvoj (KfW banka), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB) za izgradnju infrastrukture za otpadne vode i vodosnabdijevanje
dokument
zaključci

4. Kadrovska pitanja

zaključci

4.1 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
dokument


4.2 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
dokument


4.3 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
dokument


4.4 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Kotoru
dokument


4.5 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju
dokument


4.6 Predlog rješenja o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
dokument


4.7 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. direktora Poreske uprave
dokument
zaključci

4.8 Predlog rješenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
dokument


4.9 Predlog za imenovanje člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku
dokument


4.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju pet članova Socijalnog savjeta Crne Gore
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
5. Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova (za verifikaciju)
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godine i pojedinačnih akcionih planova (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju dalekovoda za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3, v- Cetinje - Budva, lokalitet tunel "Mekavac" i dionica Obzovica-Brajići (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Šavnik-Žabljak, ulaz u Žabljak (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Predlog deklaracije povodom 70. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih nacija (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Sporazum o pridruživanju eksperata iz Crne Gore aktivnostima analitičke grupe "SMOKE" i Sporazum o pridruživanju eksperata iz Crne Gore aktivnostima analitičke grupe "TRAVELLERS" (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Predlog memoranduma o razumijevanju između ministarstava odbrane: Republike Bugarske, Republike Grčke, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Rumunije, za vježbu: "Zajednička obuka u urbanom ratovanju (CT CQB) 2015" (za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Predlog memoranduma o razumijevanju između vlada: Avganistana, Alžira Azerbejdžana, Austrije, BiH, Jordana, Kazahstana, Kirgistana, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije,Crne Gore,Moldavije,Maroka,Katara,Vlade Srbije, Tunisa (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Republike Slovenije s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

16. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka s Predlogom aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Četvrti godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu za period januar - jun 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za period 2014. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju Strategije sajber bezbjednosti u Crnoj Gori za period 2013 - 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

22. Predlog za davanje na raspolaganje nepokretnosti u svojini Crne Gore Opštini Tivat, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa–izgradnje javnog parkinga s Predlogom ugovora o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Države (za verifikaciju)
dokument
zaključci

23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane (za verifikaciju)
dokument
zaključci

24. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za javne nabavke (za verifikaciju)
dokument
zaključci

25.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mila Đukanovića, predsjednika Vlade Crne Gore, Republici Sloveniji , 25. i 26. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
26.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mila Đukanovića, predsjednika Vlade Crne Gore, Republici Azerbejdžan, 27. i 28. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
27.  Predlog platforme za učešće prof. dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na konferenciji "Uloga mladih u izgradnji evropske budućnosti BiH i regiona",Banja Luka, 24. i 25. oktobra 2015(za verifikaciju)
dokument zaključci  
28.  Predlog platforme za posjetu dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Republici Srbiji, 26. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
29.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, Briselu, Kraljevina Belgija, 27. i 28. oktobra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
30.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi stalni predstavnik Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Nebojša Kaluđerović, na Svjetskoj konferenciji o radio-komunikacijama (WRC-15),od 2. do 27. novembra (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo rada i socijalnog staranja na Komisiju za stambena pitanja (za verifikaciju)
dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
32.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturi (predlagači poslanice prof. dr Jelisava Kalezić i doc. dr Branka Bošnjak) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
33.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara (predlagači poslanice prof. dr Jelisava Kalezić i doc. dr Branka Bošnjak) (za verifikaciju)
dokument    
34.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
35.  Pitanja i predlozi       
35.1  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1645/4, od 11. jula 2013. godine, sa sjednice od 4. jula 2013. godine
dokument zaključci  
35.2  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2089/3, od 18. septembra 2014. godine, sa sjednice od 11. septembra 2014. godine
dokument zaključci  
35.3  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08/2985/2/14, od 15. januara 2015. godine, sa sjednice od 25. decembra 2014. godine
dokument zaključci  
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
36.  Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio dr Igor Lukšić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, na 30. sesiji Savjeta za ljudska prava (HRC), Ženeva, Švajcarska, od 14. septembra do 2. oktobra 2015. godine
     
37.  Izvještaj o posjeti delegacije Vlade Crne Gore Belgiji i Luksemburgu, 12. i 13. oktobra 2015. godine