Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

135. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 13.11.2015. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
dokument zaključci
3. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti
dokument
zaključci

4. Sedmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period jul – septembar 2015
dokument
zaključci

5. Informacija o harmonizaciji posebnih zakona sa Zakonom o upravnom postupku
dokument
zaključci

6. Informacija o reprogramu poreskog duga opština Andrijevica i Žabljak s Predlogom ugovora
dokument
zaključci

7. Predlog platforme za učešće Mila Đukanovića, predsjednika Vlade, na Četvrtom samitu predsjednika vlada posvećenom saradnji NR Kine sa 16 država Centralne i Istočne Evrope, NR Kina, od 24. do 26. novembra 2015. godine
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
8. Predlog odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje raseljenih lica (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" - Nikšić (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju osam mostova na regionalnom putu R-10, Slijepač most - Pljevlja (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Predlog za izdavanje državne garancije na kreditno zaduženje Opštine Bijelo Polje u iznosu od 3.000.000,00 eura (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Predlog za izdavanje državne garancije na kreditno zaduženje Opštine Šavnik u iznosu od 150.000,00 eura (za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Predlog za izdavanje državne garancije na kreditno zaduženje Opštine Berane u iznosu od 5.200.000,00 eura (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Malte o naučnoj i tehnološkoj saradnji s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
zaključci

16. Predlog osnove za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o izmjeni Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Informacija o potpisivanju Zajedničke deklaracije o namjeri saradnje u vezi sa Programom rada za period 2015-2017. godine između Ministarstva pravde Crne Gore i Saveznog Ministarstva pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Informacija o realizaciji Projekta izgradnje saobraćajnice od Solila do kružne raskrsnice za Pržno – MR1, opština Tivat i Predlog protokola o realizaciji Projekta izgradnje saobraćajnice od Solila do kružne raskrsnice za Pržno – MR1(za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Informacija o aktivnostima u cilju uklanjanja tržišnih barijera u oblasti saobraćaja i energetike, na osnovu dogovora sa Samita Zapadno - balkanske šestorke/Berlinskog procesa u Beču, 27. avgusta 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Crnja s Predlogom aneksa br. 2 (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Predlog za davanje na raspolaganje nepokretnosti u svojini Crne Gore Glavnom gradu Podgorica, za potrebe Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa-izgradnje saobraćajnice (za verifikaciju)
dokument
zaključci

22. Predlog platforme za učešće dr Vladimira Kavarića na skupu "Transformacione tehnologije za zadovoljenje energetske bezbjednosti i ekonomskih prioriteta: mogućnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi za prikupljanje i skladištenje CO2 (za verifikaciju)
dokument
zaključci

23. Predlog platforme za učešće mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, na Samitu "WePROTECT" o sprječavanju zlostavljanja djece putem interneta, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, 16. i 17. novembra 2015. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

24. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, na 7. sastanku Evropskog odbora ministara za životnu sredinu i zdravlje, u Zagrebu, Republika Hrvatska (za verifikaciju)
dokument
zaključci

25. Predlog platforme za posjetu prof. dr Milice Pejanović-Đurišić, ministra odbrane, Sjedinjenim Američkim Državama, od 16. do 19. novembra 2015. godine i učešće na Međunarodnom bezbjednosnom forumu Halifaks, Nova Škotska, Kanada (za verifikaciju)
dokument
zaključci

26. Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)26.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo nauke na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (za verifikaciju)
dokument
zaključci

26.2 Predlog za preusmjerenje sredstva s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte (za verifikaciju)
dokument
zaključci

IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
27. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Bar (za verifikaciju)
dokument
zaključci

28. Predlog cjenovnika usluga koje Uprava policije pruža pravnim i fizičkim licima (za verifikaciju)
dokument
zaključci

V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
29. Izvještaj o zvaničnoj posjeti mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, Briselu, Kraljevina Belgija, 27. i 28. oktobra 2015. godine