Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

14. sjednica Vlade Crne Gore - 14. mart 2013. godine
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o socijalnom stanovanju, sa Izvještajem sa javne rasprave
dokument  zaključci 
2. Predlog plana ljudskih resursa u zdravstvu u periodu 2013-2022.godine dokument  zaključci
3. Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2013. godinu, sa Informacijom o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja,rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2012. godini dokument  zaključci
4. Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u 2012. godini
dokument
 zaključci  
5. Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini
dokument
 zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
6. Predlog uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
dokument
 zaključci  
7. Predlog odluke o mreži zdravstvenih ustanova
dokument
 zaključci  
8. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj dokument
 zaključci  
9. Predlog finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Programu prekogranične saradnje Kosovo - Crna Gora u okviru komponente Prekogranične saradnje Instrumenta za pretpristupnu podršku za 2012. godinu  dokument   zaključci  
10. Predlog odluke o donošenju državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat" – Sektor 24, Izvještaj o javnoj raspravi i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu  dokument   zaključci  
11. Predlog odluke o donošenju državne studije lokacije ‘’Dio sektora 56’’, Izvještaj sa javne rasprave i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu
dokument   zaključci  
12. Nacrt lokalne studije lokacije "Dubovica I", s Predlogom programa javne rasprave i Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu
dokument   zaključci  
13. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
dokument   zaključci  
14. Predlog plana interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za 2013.godinu
dokument
 zaključci  
15. Informacija o davanju saglasnosti za zaduženje Opštine Rožaje  dokument   zaključci  
16. Predlog osnove za vodjenje pregovora i zaključivanje Sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o graničnim prelazima i sporazuma izmedju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju -INTERNO
     
17. Informacija u vezi Regionalnog centra za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru
dokument
 zaključci  
18. Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2012. godini   dokument
 zaključci  
18.1 Informacija o regulisanju medjusobnih odnosa i davanju finansijske podrške Opštini Herceg Novi, s Predlogom sporazuma   dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
19. Predlog zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
20. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
21. Predlog uredbe o Nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
22. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Ulcinj-Sukobin, dionica benziska pumpa-Vladimir-Brajša (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
23. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Glavnom gradu Podgorica (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
24. Predlog nacionalnog programa kontrole kvaliteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
25. Predlog finansijskog plana Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2013. godinu, s Programom rada (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
26. Treći nacionalni izvještaj i izjave o nuklearnim materijalima-INTERNO (za verifikaciju)
     
27. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine , s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
28. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede Republike Azerbejdžan, s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
29. Predlog sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike ltalije o naučnoj i tehnološkoj saradnji (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
30. Predlog osnove za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Ugovora između Crne Gore i Republike Kube o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
31. Predlog ugovora o saradnji između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Međunarodne finansijske organizacije (IFC) (za verifikaciju)
dokument
 zaključci   
32. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Deklaracije o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva ekonomije Republike Poljske,s Predlogom deklaracije (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
33. Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju će predvoditi Milo Đukanović, predsjednik Vlade na Briselskom forumu, Brisel, Belgija, od 15. do 17. marta 2013. godine (za verifikaciju)
     
34. Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Igora Lukšića potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Republici Francuskoj, 14 i 15. mart 2013. godine (za verifikaciju)
     
35. Predlog platforme za učešće Branimira Gvozdenovića,ministra održivog razvoja i turizma na Međunarodnom sajmu nekretnina(MIPIM)2013,12 i 13.03.2013.g.,Kan,Francuska i Predlog platforme za učešće na sajmu nekretnina“MITT 2013" u Moskvi (za verifikaciju)
     
36. Predlog platforme za posjetu mr Predraga Boškovića, ministra rada i socijalnog staranja, Ministarstvu za zajednice i povratak i Ministarstvu rada i socijalne zaštite Republike Kosovo,18. i 19.mart 2013.godine (za verifikaciju)
     
37. Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovićana, ministra rada i socijalnog staranja regionalnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada -Oslo, od 8. do 11. aprila 2013.godine (za verifikaciju)
     
38. Informacija o promjeni guvernera i zamjenika guvernera Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj kao i o promjeni predstavnika Crne Gore u Administrativnom savjetu Banke za razvoj Savjeta Evrope (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
39. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade, broj 06-2128/2 od 4. oktobra 2012. godine (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
40. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore br. 03-10520 od 16. decembra 2010. godine (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
41. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)
   zaključci  
41.1 Predlog rješenja o razrješenju direktora Uprave za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
dokument
   
41.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
dokument
   
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA
42. Predlog ugovora o korišćenju morskog dobra za pripremne aktivnosti između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terne Crna Gora d.o.o. – INTERNO
     
43. Predlog ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i „Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro“, d.o.o. iz Podgorice, o dugoročnom zakupu plaže „Plavi horizonti“
     
V NA UVID
44. Izvještaj sa sastanka delegacija Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između Crne Gore i Republike Srbije, održanog 21. i 22. februara 2013. godine, u Beogradu
     
45. Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na Međunarodnom sajmu turizma ITF 2013, Beograd, 22. do 24. februara 2013. godine