Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

143. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 29.01.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog odluke o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2016. godinu
dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
2. Informacija o sprovođenju Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori i Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori
dokument zaključci
3. Informacija o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem u svojini Glavnog grada Podgorica na Vladu Crne Gore - Ministarstvo pravde
dokument
zaključci

4. Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2015. godini
dokument
zaključci

5. Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2016. godinu
dokument
zaključci

6. Kadrovska pitanja

zaključci

6.1 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ranijeg ministra prosvjete i nauke
dokument


6.2 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete
dokument


6.3 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Agencije za zaštitu životne sredine
dokument


6.4 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne turističke inspektorke u Upravi za inspekcijske poslove
dokument


6.5 Predlog rješenja o izboru člana Odbora direktora Galenike Crne Gore d.o.o. Podgorica
dokument


6.6 Predlog rješenja o izboru članova Odbora direktora Pošte Crne Gore AD Podgorica
dokument


III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
7. Predlog odluke o obrazovanju komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnih puteva za prilaz trasi autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije
dokument
zaključci

10. Informacija o organizaciji NATO EADRCC međunarodne terenske vježbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke Crne Gore i Min. visokog obrazovanja i naučnog istraživanja UAE (za verifikaciju)
dokument
zaključci

12. Informacija o Programu saradnje između Crne Gore i Republike Austrije u oblasti kulture, nauke i prosvjete za period do 2019. godine s Predlogom programa (za verifikaciju)
dokument
zaključci

13. Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta "Visočica",Opština Danilovgrad(za verifikaciju)
dokument
zaključci

14. Informacija o promjeni člana Komiteta za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ u skladu sa Aneksom C Sporazuma o sukcesiji (za verifikaciju)
dokument
zaključci

15. Informacija o realizaciji Projekta za izgradnju groblja Njemaca stradalih u ratovima koji se nalaze na teritoriji Crne Gore
dokument
zaključci

16. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini "Slana" d.o.o. Cetinje (za verifikaciju)
dokument
zaključci

17. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja (za verifikaciju)
dokument
zaključci

18. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (za verifikaciju)
dokument
zaključci

19. Predlog platforme za zvaničnu bilateralnu posjetu prof. dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Republici Bugarskoj i učešće na neformalnom sastanku šefova diplomatije zemalja učesnica (za verifikaciju)
dokument
zaključci

20. Predlog platforme za posjetu Branimira Gvozdenovića, ministra održivog razvoja i turizma, Sjedinjenim Američkim Državama (Vašington, Njujork, od 2. do 6. februara 2016. godine) (za verifikaciju)
dokument
zaključci

21. Predlog platforme za posjetu prof. dr Sanje Vlahović, ministarke nauke, AREA naučno-tehnološkom parku u Trstu, Republika Italija, 8. i 9. februara 2016. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22. Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Bar (za verifikaciju)
dokument
zaključci

23. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Bijelo Polje, u korist privrednog društva "Hydro Bistrica" d.o.o. iz Podgorice s Predlogom ugovora (za verifikaciju)
dokument
zaključci

V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
24. Izvještaj o učešću prof. dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na VIII globalnom forumu u oblasti hrane i poljoprivrede (GFFA), Berlin, od 14. do 18. januara 2016. godine