Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

148. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 03.03.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za postepeno usklađivanje s pravnom tekovinom EU i izgradnju neophodnih kapaciteta za implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje za period februar 2015 - februar 2016. godine
dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela dokument zaključci
3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o noćnom radu broj 171 dokument zaključci
4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o matičnim registrima
dokument
zaključci

5. Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
dokument
zaključci

6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
dokument
zaključci

7. Predlog zakona o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
dokument
zaključci

8. Predlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini
dokument
zaključci

9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
dokument
zaključci

10. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti
dokument
zaključci

11. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori za period 2016-2018. godine
dokument
zaključci

12. Kadrovska pitanja

zaključci

12.1  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za upravljanje zdravstvom u Ministarstvu zdravlja
dokument    
12.2  Predlog rješenja o imenovanju direktorice Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
dokument    
12.3  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za imovinu
dokument    
12.4  Predlog rješenja o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument     
12.5  Predlog rješenja o razrješenju direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument    
12.6  Predlog rješenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument     
12.7  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument    
12.8  Predlog rješenja o razriješenju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore  dokument     
12.9  Predlog rješenja o razrješenju četiri člana i imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore  dokument    
12.10  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Direkcije javnih radova  dokument     
12.11  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje v.d. direktora Direkcije javnih radova  dokument     
12.12  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Skupštine "Kontrola letenja Srbije i Crne Gore" d.o.o.  dokument    
12.13  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva  dokument     
12.14  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja  dokument    
12.15  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
dokument     
12.16  Predlog rješenja o razrješenju i izboru Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica  dokument    
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije
dokument
zaključci

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju
dokument
zaključci

15. Predlog uredbe o uslovima za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane
dokument
zaključci

16. Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018
dokument
zaključci

17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka na teritoriji opštine Andrijevica
dokument
zaključci

18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju stopa mosta „Moračica“ na trasi autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo
dokument
zaključci

19. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta Cetinje - Budva, lokalitet Košljun – Zavala
dokument
zaključci

20. Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2015. godinu
dokument
zaključci

21. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta „Čeoče“ Opština Bijelo Polje, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe sa pratećom dokumentacijom i Izvještaj s javne rasprave
dokument
zaključci

22. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci

23. Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstva inostranih poslova Republike Kosovo s Predlogom memoranduma
dokument
zaključci

24. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe s Predlogom ugovora u vezi sa Ugovorom o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljuboviđe
dokument
zaključci

25. Informacija o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidrolektrana na vodotoku Murinska Rijeka s Predlogom ugovora
dokument
zaključci

26. Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 1. jul - 31. decembar 2015. godine
dokument
zaključci

27.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde
dokument  zaključci  
28. Predlog javnog oglasa za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija sa pratećom dokumentacijom
dokument
zaključci

29. Predlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-53, od 4. februara 2016. godine, sa sjednice od 29. januara 2016. godine
dokument
zaključci

30. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2779, od 20. novembra 2015. godine, sa sjednice od 19. novembra 2015. godine
dokument
zaključci

31. Predlog platforme za posjetu prof. dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, 10. i 11. marta 2016. godine
dokument
zaključci

32. Predlog platforme za učešće prof. dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Okruglom stolu „20. maj svjetski dan pčela - šansa za sve“, Celje, od 12. do 14. marta 2016. godine
dokument
zaključci

33. Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije, koju će predvoditi Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, na Međunarodnom sajmu nekretnina MIPIM 2016, koji će se održati u Kanu, Republika Francuska, od 15. do18. marta 2016. godine
dokument
zaključci

34. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
35. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 2, 23 i 25 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu („Službeni list CG“, broj 30/12), koju je podnio Predrag Vujović, iz Podgorice
dokument
zaključci

36.  Predlog za davanje saglasnosti Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja istaknutoj ličnosti, Radovanu Ogurliću, prije isteka zakonskog roka dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
37.  Informacija o realizaciji tenderskih postupaka za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Odluci o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup djelova morskog dobra prema Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. godina, na koju je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj: 08-3059, od 18.12.2015. godine       
38.  Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Mila Đukanovića na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti, Minhen, SR Njemačka, od 12. do 14. februara 2016. godine       
39.  Izvještaj o posjeti prof. dr Sanje Vlahović, ministarke nauke, AREA Naučno-tehnološkom parku u Trstu, 8. i 9. februara 2016. godine