Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

15. sjednica Vlade Crne Gore - 21. mart 2013. godine
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Analiza održivosti javnog duga Crne Gore
dokument  zaključci 
2. Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za 2013. godinu dokument  zaključci
3. Informacija o realizaciji Programa održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture u 2012. godini, s Programom izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2013. godinu dokument  zaključci
4.  Predlog programa gazdovanja šumama za 2013. godinu   dokument   zaključci  
5.  Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2013. godinu  dokument   zaključci  
6.  Informacija o realizaciji dva javna poziva u 2012. godini u okviru Programa podsticanja razvoja klastera u Sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2012-2016  dokument   zaključci  
7.  Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2012. godini   dokument   zaključci  
8.  Izvještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini   dokument   zaključci  
9.  Izvještaj Ministarstva zdravlja o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini, sa Izvještajem Fonda za zdravstveno osiguranje   dokument   zaključci  
10.  Izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini   dokument   zaključci  
11.  Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava o radu i stanju u upravnim oblastima za 2012. godinu   dokument   zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
12.  Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge   dokument   zaključci  
13. Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 – Porezi  dokument  zaključci  
14.  Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2013. godinu  dokument   zaključci  
15.  Informacija o statusu svih postupaka davanja koncesija započetih do stupanja na snagu novog Zakona o koncesijama a koji nijesu okončani   dokument   zaključci  
16.  Nacrt prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu i Predlogom programa javne rasprave  dokument   zaključci  
17.  Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Arsenal" Tivat, s Predlogom programa javne rasprave  dokument   zaključci  
18.  Informacija o dosadašnjim aktivnostima na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa susjednim državama  dokument   zaključci  
19.  Informacija o potrebi obrazovanja Komisije za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske,s Predlogom odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Komisije za pripremu pravnog postupka za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske   dokument   zaključci  
20.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane       
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE  
21.  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini Crne Gore (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezetativne potrebe u svojini Crne Gore (za verifikaciju)
dokument   zaključci  
23.  Predlog uredbe o izmjeni uredbe o uslovima i načinu korišćenja stanova za službene potrebe u svojini Crne Gore (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
24.  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
25.  Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti u svojini Crne Gore (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
26.  Predlog odluke o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici“Paučinske šume” (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
27.  Predlog odluke o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Kameno more" (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
28.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
29.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i Registar državljana Republike Kosova (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
30.  Predlog odluke o visini nadoknada članovima tenderskih komisija, Komisije za aukciju i Radne grupe za primjenu člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
31.  Informacija o značaju i proceduri predstavljanja Crne Gore pri Afričkoj uniji (AU) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
32.  Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori za 2012. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
33.  Predlog konzularne konvencije izmedju Crne Gore i Republike Turske (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
34.  Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju će predvoditi Milo Đukanović, predsjednik Vlade, na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta NATO (NAC), 26. mart 2013. godine, u Briselu, Belgija (za verifikaciju)       
35.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Crne Gore i Kneževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, s Nacrtom ugovora (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
36.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Dodatnog Protokola 2 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
37.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede zajednice La Rioha (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
38.  Izvještaj o pregovorima delegacija Crne Gore i Republike Hrvatske u vezi sa zaključivanjem Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
39.  Informacijа o privremenoj primjeni Sporazuma između Evropske Zajednice i njenih država članica i Misije privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA Sporazum) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
40.  Informacija o prodaji stanova u vlasništvu Crne Gore kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
41.  Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore od 31. januara 2013.godine, br. 06-49/4 (za verifikaciju) dokument   zaključci  
42.  Predlozi za preusmjeravanje sredstava (za verifikaciju)       
43.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
43.1  Predlog rješenja o razrješenju direktorice Agencije za zaštitu životne sredine (za verifikaciju)  dokument     
43.2  Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (za verifikaciju)  dokument     
43.3  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i javne uprave (za verifikaciju)  dokument     
43.4  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (za verifikaciju)  dokument     
43.5  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (za verifikaciju)  dokument     
43.6  Predlog rješenja o postavljenju načelnika Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove u Ministarstvu odbrane (za verifikaciju)  dokument     
43.7  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA 
44.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja (za verifikaciju)       
45.  Odluka o usvajanju Finansijskog plana Pošte Crne Gore AD za 2013. godinu (za verifikaciju)       
46.  Program rada i finansijski plan D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja – Podgorica za 2013.godinu (za verifikaciju)       
47.  Predlog za davanje saglasnosti za prenos prava vlasništva na katast. parceli broj 4534/16 KO Podgorica III sa Ministarstva zdravlja na Stambenu zadrugu zdravstvenih radnika Crne Gore„ZDRAVSTVO“,radi izgradnje stambeno–poslovnog objekta (za verifikaciju)        
48.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti,vlasništvo Crne Gore, katastarske parcele br.671/3,evidentirane u LN br.897, KO Đenovici, Opština Herceg Novi (za verifikaciju)       
49.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele br.338,upisane u list nepokretnosti broj 421,KO Prijevor I,Opština Budva (za verifikaciju)      
50.  Predlog mišljenja u vezi sa Inicijativom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3 st.2 i 3 Zakona o budžetu Crne Gore za 2013.godinu (za verifikaciju)       
51.  Predlog mišljenja u vezi sa Inicijativom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbi čl.159 i 257 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku (za verifikaciju)        
V TEKUĆA PITANJA
52.  Usmena informacija u vezi sa predlogom za utvrdjivanje iznosa minimalne zarade