Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

150. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17.03.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Analiza realizacije poreske politike za 2015. godinu
dokument zaključci
2. Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za 2016. godinu
3. Informacija o rezultatima emisije obveznica na međunarodnom tržištu u 2016. godini dokument zaključci
4. Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2016. godinu
dokument
zaključci

5. Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2016. godinu s Informacijom o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2015. godini
dokument
zaključci

6. Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2016. godinu
dokument
zaključci

7. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2016. godinu
dokument
zaključci

8. Izvještaj o realizaciji mjera iz Plana praćenja implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, za period septembar 2015 – februar 2016
dokument
zaključci

9. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija, organa u sastavu i organa nad kojima Ministarstvo vrši nadzor u 2015. godini
dokument
zaključci

10. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma u 2015. godini
dokument
zaključci

11. Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva o radu i stanju u upravnim oblastima u 2015. godini
dokument
zaključci

12. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva prosvjete u 2015. godini s izvještajima Zavoda za školstvo i Uprave za mlade i sport
dokument
zaključci

13. Kadrovska pitanja

zaključci

13.1  Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Bangkoku – Kraljevina Tajland
dokument    
13.2  Predlog rješenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
dokument    
13.3  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda rada
dokument    
13.4  Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
dokument    
13.5  Predlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
dokument    
13.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
13.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Montecargo" AD Podgorica
dokument    
13.8  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Održavanje željezničkih voznih sredstava" AD Podgorica
dokument    
13.9  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
13.10  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Održavanje željezničkih voznih sredstava" AD Podgorica
dokument    
13.11  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
13.12  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica
dokument    
13.13  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Montecargo" AD Podgorica
dokument    
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
14. Predlog odluke o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ - Nikšić
dokument
zaključci

15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje izlaznog kraka 35 KV dalekovoda iz TS 35/10 KV „Odžak“
dokument
zaključci

16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, dionica Ulići-Ugnji
dokument
zaključci

17. Predlog za uspostavljanje poslovne saradnje između komercijalnih banaka i Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma, u cilju realizacije Projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – 1000+ stanova s Predlogom sporazuma
dokument
zaključci

18. Informacija o aktiviranju bankarskih garancija u korist Vlade Crne Gore, povodom Javnog oglasa za dodjelu sredstava za podsticanje direktnih investicija objavljenog 1. jula 2015. godine
dokument
zaključci

19. Informacija o spoljnotrgovinskoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda u 2015. godini
dokument
zaključci

20. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Grlja s Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Grlja i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama
dokument
zaključci

21. Informacija o definisanim ishodima učenja za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore
dokument
zaključci

22. Izvještaj o pregovorima delegacija Crne Gore i Slovačke Republike o zaključivanju Sporazuma između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju s predlozima sporazuma
dokument
zaključci

23. Izvještaj o radu Sekretarijata za razvojne projekte u 2015. godini
dokument
zaključci

24. Izvještaj o radu Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u 2015. godini
dokument
zaključci

25. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2015. godinu
dokument
zaključci

26. Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-362, sa sjednice od 25. februara 2016. godine
dokument
zaključci

27. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-240, od 18. februara 2016. godine, sa sjednice od 11. februara 2016. godine
dokument
zaključci

28. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za razvojne projekte
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
29. Odluka o organizovanju master studija iz oblasti francuskog jezika i književnosti u saradnji sa Univerzitetom Fransoa Rable u Francuskoj, po programu duplih diploma
dokument
zaključci

30. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki
dokument
zaključci

31. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 8 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13)
dokument
zaključci

32. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 3 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13)
dokument
zaključci

33. Pitanja i predlozi33.1  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije  dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
34.  Izvještaj o učešću dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na sastancima Ujedinjenih nacija na visokom nivou, Njujork, od 22. do 26. februara 2016. godine       Napomena: Materijal za 2. tačku - Predlog akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za 2016. godinu biće objavljen nakon verifikacije.