Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

156. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.05.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Glavnom gradu - Podgorica
dokument zaključci
2. Predlog odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2016. godinu
dokument zaključci
3. Informacija o kreditnom zaduženju DOO "Vodovod" - Pljevlja, u iznosu od 120.000,00 eura kod Crnogorske komercijalne banke AD, za realizaciju sanacionog plana u cilju prevazilaženja finansijskih teškoća
dokument zaključci
4. Informacija o potrebi realizacije pilot projekta "Program osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprječavanja sive ekonomije"
dokument
zaključci

5. Kadrovska pitanja

zaključci

5.1 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u San Havijeru – Republika Čile
dokument


5.2 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Limi – Republika Peru
dokument


5.3 Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje5.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Rožaje
dokument


5.5 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje
dokument


5.6 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
dokument


5.7 Predlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, gradske opštine Golubovci i Tuzi i Opštinu Danilovgrad i imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i gradske opštine Golubovci i Tuzi
dokument


5.8 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
dokument


5.9 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
dokument


5.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dom starih “Grabovac” Risan
dokument


5.11 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dječiji dom “Mladost” Bijela
dokument


5.12 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora JU Centar “Ljubović” Podgorica
dokument


5.13 Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
dokument


5.14 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora drustva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
dokument


5.15 Usmena informacija o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika VladeII MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
6. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Saveznog savjeta Švajcarske o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala (za verifikaciju)
dokument
zaključci

7. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata (za verifikaciju)
dokument
zaključci

8. Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost (za verifikaciju)
dokument
zaključci

9. Informacija o izmjenama Ugovora o grantu potpisanog između Evropske investicione banke i Crne Gore za projekat "Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u opštini Pljevlja" s Predlogom izmjena Ugovora o grantu (za verifikaciju)
dokument
zaključci

10. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačćku jedinicu Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki (za verifikaciju)
dokument
zaključci

11. Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita za period novembar 2015 - februar 2016. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
12. Izvještaj o posjeti Pavla Goranovića, ministra kulture, Beču, Republika Austrija, 21. aprila 2016. godine