Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

160. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 09.06.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2015. godinu dokument
zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije dokument
zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore dokument
zaključci
4. Predlog uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru dokument
zaključci

5. Informacija o načinu obezbjeđivanja sredstava do kraja tekuće godine za potrebe isplata naknada roditelju ili staratelju - njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine i naknada po osnovu rođenja troje ili više djece dokument
zaključci

6. Informacija o mogućim rješenjima za otvorena pitanja iz oblasti energetike u okviru Berlinskog procesa dokument
zaključci

7. Kadrovska pitanja


7.1  Predlozi odluka o mirovanju prava i obaveza dosadašnjim direktorima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Direkcije za saobraćaj, Uprave za nekretnine, Fonda rada i Direkcije
dokument zaključci  
7.2  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Luštica Development" AD Tivat
dokument zaključci  
7.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luštica Development" AD Tivat  dokument  zaključci  
7.4  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj  dokument zaključci  
7.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na IX redovnoj Skupštini akcionara HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj  dokument zaključci  
7.6  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ekonomiku u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja  dokument zaključci  
7.7  Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja  dokument zaključci  
7.8  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica  dokument zaključci  
7.9  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na VII redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica
dokument zaključci  
7.10  Predlog rješenja o imenovanju Nacionalnog koordinatora za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016–2020
dokument zaključci  
7.11  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
dokument zaključci  
7.12  Predlozi za angažovanje predstavnika opozicije u centrima za socijalni rad i organima upravljanja u privrednim društvima na lokalnom nivou, kao i u organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija u Opštini Berane i Rožaje
dokument zaključci  
7.13  Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
dokument zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
8. Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2016. godinu dokument
zaključci  
9. Informacija o predlozima ugovora o pružanju konsultantskih usluga i izvođenju radova, koji se realizuju u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“ s predlozima ugovora dokument
zaključci  
10.  Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2015/2016. godine dokument
zaključci  
11.  Informacija o realizaciji projekta Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić – Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno - tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori dokument
zaključci  
12. Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ - Nikšić, u periodu 1. januar 2015 – 31. mart 2016. godine dokument
zaključci  
13.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-672, od 31. marta 2016. godine, sa sjednice od 24. marta 2016. godine dokument
zaključci  
14.  Predlog platforme za učešće dr Suada Numanovića, ministra za ljudska i manjinska prava, na događaju od visokog značaja povodom zvaničnog pokretanja inicijative Integracija Roma 2020, 9. juna 2016. godine, u Briselu, Belgija dokument zaključci  
15.  Predlog platforme za učešće prof. dr Petra Ivanovića, potpredsjednika Vlade, na Trećem sastanku lokalnih lidera Kine i CEEC-a, koji organizuje kinesko Ministarstvo vanjskih poslova, Tangšan - Pokrajina Hebei, u Kini, od 16. do 18. juna 2016. godine dokument zaključci  
16.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju predvodi mr Predrag Bošković, ministar prosvjete, na Petom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i nauku, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 27. i 28. jun 2016. godine  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
17.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 204, 205, 206 i 207 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/ 07 i „Službeni list CG“, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15 i 44/15), koju je podnio Savo Šekarić, iz Podgorice  dokument zaključci  
18.  Predlog za davanje saglasnosti radi davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini na području nacionalnih parkova za postavljanje objekata privremenog karaktera  dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
19.  Izvještaj o učešću Pavla Goranovića, ministra kulture, na Književnom forumu Narodne Republike Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, Balatonfired i Budimpešta, Mađarska       
20.  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju je predvodio dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava, na V međunarodnoj međuvjerskoj konferenciji: „Uloga žena u promovisanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma“