Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

161. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17.06.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o spomen – obilježjima dokument
zaključci
3. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/2017. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2016/2017. godinu dokument
zaključci
4. Predlog odluke o broju studenata za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2016/2017. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis na specijalističke studije na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2016/2017. godinu dokument
zaključci

5. Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2016/2017. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2016/2017. godinu dokument
zaključci

6. Predlog odluke o odbijanju zahtjeva privrednog društva Lutrija Crne Gore AD, sa sjedištem u Podgorici, za produženje koncesije za priređivanje lutrijskih igara na sreću dokument
zaključci

7. Predlog strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020 dokument
zaključci

8. Analiza procesnog – parničnog i izvršnog zakonodavstva (II dio) dokument
zaključci
9. Analiza rada notara sa posebnim osvrtom na rad u ostavinskim predmetima dokument
zaključci
10. Informacija o Programu međunarodne razvojne saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za period 2016-2017. godine sa predlogom projekata dokument
zaključci
11. Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Sedmom sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje s Predlogom pozicije Crne Gore za Sedmi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, Luksemburg, jun 2016. godine dokument
zaključci
12. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Neven Gošović i mr Dritan Abazović) dokument
zaključci
13. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Neven Gošović, Velizar Kaluđerović i Mladen Bojanić)
dokument zaključci
14.  Predlog za postavljenje generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost s Predlogom odluke o mirovanju prava i obaveza dosadašnjem generalnom inspektoru Agencije za nacionalnu bezbjednost       
15. Kadrovska pitanja
15.1 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
dokument zaključci
15.2  Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i tri člana i imenovanju predsjednika i dva člana Akreditacionog tijela Crne Gore  dokument zaključci  
15.3  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne inspektorke za urbanizam u Upravi za inspekcijske poslove  dokument zaključci  
15.4  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo  dokument zaključci  
15.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo
dokument zaključci  
15.6  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave za ugljovodonike
dokument zaključci  
15.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica
dokument zaključci  
15.8  Predlozi za angažovanje predstavnika opozicije u organima upravljanja u privrednim društvima na lokalnom nivou    zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
16. Predlog uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani
dokument zaključci
17. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnog puta i deponije na teritoriji opštine Podgorica u KO Duške i izgradnju priključka pristupnih puteva u KO Đurkoviće i KO Mrke na magistralni put Podgorica-Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo
dokument zaključci
18. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Komarača na teritoriji Opštine Plav
dokument zaključci
19. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Petnjica, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje hladnjače
dokument zaključci
20. Predlog programa za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2016. godinu - Projekat finansijske podrške malim i srednjim preduzećima iz sektora prerađivačke industrije
dokument zaključci
21. Predlog pilot programa podrške za modernizaciju industrije
dokument zaključci
22. Analiza Web portala Vlade Crne Gore i podportala Generalnog sekretarijata Vlade i ministarstava
dokument zaključci
23. Predlog tehničkog sporazuma između Saveznog Ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva odbrane Crne Gore u vezi sa odredbama o naoružanju i opremi za podršku crnogorskom osoblju raspoređenom u EUTM Mali
dokument zaključci
24. Predlog plana upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave atipične kuge živine (Newcastle Disease)
dokument zaključci
25.  Informacija o ažuriranju teksta Strategije Crne Gore za primjenu pravne tekovine u oblasti slobode kretanja robe 2014-2018  dokument zaključci  
26.  Izvještaj o zahtjevu za prenos Ugovora o produženju prava na eksploataciju i istraživanje mrkog uglja na ležištu „Petnjik“, opština Berane, broj 01-26/6 od 21.09.2007.godine na DOO „Rudnici Berane“ Berane s Predlogom aneksa III i Predlogom ugovora o prenosu Ugovora o produženju prava na eksploataciju i istraživanje mrkog uglja na ležištu „Petnjik“, opština Berane, broj 01-26/6 od 21.09.2006. godine  dokument zaključci  
27.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore  dokument zaključci  
28.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije, koju predvodi Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva, na sastanku ministara saobraćaja u okviru TEN-T dana, od 20. do 22. juna 2016. godine, Roterdam, Holandija  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
29.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović)  dokument zaključci  
30.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanović)  dokument zaključci  
31.  Predlog mišljenja na amandman na Predlog zakona o upravnoj inspekciji (predlagač poslanica Marta Šćepanović)  dokument zaključci  
32.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada (predlagač poslanik Goran Tuponja)  dokument zaključci  
33.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o zaštiti prirode (predlagači poslanici Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović)  dokument zaključci  
34.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Marta Šćepanović)  dokument zaključci  
35.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada (predlagači poslanik Filip Vuković i poslanica Marta Šćepanović)  dokument zaključci  
36.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu (predlagači poslanici: Srđan Milić, Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović)  dokument zaključci  
37.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o vinu (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Branko Čavor)  dokument zaključci  
38.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o vinu (predlagači poslanici Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović)  dokument zaključci  
39.  Predlog mišljenja na amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Branko Čavor)  dokument zaključci  
40.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 66 st. 2, 3 i 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), koju je podnijela NVO „MANS“, iz Podgorice  dokument zaključci  
41.  Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 185 st. 2, 3 i 4 Zakona o investicionim fondovima („Službeni list CG“, broj 54/11), koju je podnio Zatvoreni investicioni fond „Eurofond“ AD Podgorica  dokument zaključci  
42.  Predlog za davanje saglasnosti za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Desna obala Lima“, Opština Berane, u skladu sa članom 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata  dokument zaključci  
43.  Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa - rekonstrukciju regionalnog puta R-12 Vilusi – Petrovići – Deleuša, dionica Petrovići – Vraćenovići, od km 8+920 do km 17+800, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, investitora Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcije za saobraćaj, Podgorica  dokument zaključci  
44.  Pitanja i predlozi       
44.1  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (predlagači poslanici Aleksandar Damjanović i Darko Šarančić)   dokument zaključci  
44.2  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju(predlagači poslanici Zoran Jelić, Filip Vuković i Marta Šćepanović)
dokument zaključci  
44.3  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (predlagači poslanici Veljko Zarubica, Zoran Jelić i Marta Šćepanović)
dokument zaključci  
44.4  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore
dokument zaključci  
44.5  Predlog odluke o izmjeni Poslovnika Vlade Crne Gore
dokument zaključci  
44.6  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o tumačima (predlagači poslanici: Genci Nimanbegu, Ljerka Dragičević i Andrija Popović)
dokument zaključci  
44.7  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu
dokument zaključci  
44.8  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o sudskim vještacima (predlagači poslanici Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić)
dokument zaključci  
44.9  Predlog mišljenja na amandmane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o tumačima, Predlog zakona o sudskim vještacima i Predlog zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu
dokument zaključci  
44.10  Predlog mišljenja na amandmne na Predlog zakona o zaštiti prirode (predlagači poslanici: Jelisava Kalezić, Danko Šarančić, Danijela Marković i Aleksandar Damjanović)
dokument zaključci  
44.11  Amandman na Predlog zakona o zaštiti prirode
dokument zaključci  
44.12  Amandman na Predlog zakona o biocidnim proizvodima
dokument zaključci  
44.13  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada (predlagači poslanici Neven Gošović, Velizar Kaluđerović, Obrad Gojković i mr Dritan Abazović)
dokument zaključci  
44.14  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada (predlagači poslanica Azra Jasavić i poslanik Goran Tuponja)
dokument zaključci  
44.15  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o održavanju stambenih zgrada (predlagači poslanica Jelisava Kalezić i poslanik Aleksandar Damjanović)  dokument zaključci  
44.16  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1402, od 18.5.2016. godine  dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
45.  Izvještaj o službenoj posjeti crnogorske delegacije Ministarstvu zdravlja Republike Slovenije, od 3. do 5. aprila 2016. godine       
46.  Izvještaj sa službenog putovanja delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem, Republici Sloveniji, 21. i 22. aprila 2016. godine