Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

164. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.07.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog proljećne analize makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi - 2016
dokument
zaključci
2. Predlog nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine s Predlogom akcionog plana i Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
3. Predlog strategije razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori (2016– 2020) s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije
dokument
zaključci
4. Informacija o reformisanoj strukturi Univerziteta Crne Gore sa reformskim načelima, rješenjima i pregledom sprovedenih aktivnosti i Odluka o reformisanoj strukturi studija integrisanog Univerziteta Crne Gore, po modelu 3+2+3
dokument
zaključci

5. Predlog strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2016-2020 s Predlogom akcionog plana
dokument
zaključci

6. Predlog odluke o raspuštanju Skupštine opštine Gusinje
dokument
zaključci

7. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 (AURUM) u 2015. godini
dokument
zaključci

8. Predlog amandmana na Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju crnogorskog primorja
dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog rješenja o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
dokument
9.2 Predloga zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Direkcije javnih radova
dokument
9.3 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktorice Zavoda za statistiku
dokument
9.4 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za razvoj nevladinih organizacija
dokument
9.5 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XII vanrednoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica
dokument
9.6 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora zaštite prostora u Upravi za inspekcijske poslove
dokument
9.7 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavne inspektorke za stanovanje u Upravi za inspekcijske poslove
dokument
9.8 Predlog za razrješenje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
9.9 Predlog za postavljenje v.d. državne sekretarke za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
10. Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2016. godinu (za verifikaciju)
dokument zaključci
11. Predlog uredbe o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine (za verifikaciju)
dokument zaključci
12. Predlog uredbe o zahtjevima higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi (za verifikaciju)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa fizičkim licima, za potrebe proširenja gradskog groblja "Čepurci" (za verifikaciju)
dokument zaključci
14. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Prijestonici Cetinje, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - sanacije nesanitarnog odlagališta "Vrtijeljka" (za verifikaciju)
dokument zaključci
15. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za ekproprijaciju nepokretnosti za izgradnju dalekovoda 110 KV za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (za verifikaciju)
dokument zaključci
16. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi turističke valorizacije poluostrva Luštica - područje kamenoloma (za verifikaciju)
dokument zaključci
17. Predlog komunikacionog plana nacionalnog brenda Crne Gore za 2016. i 2017. godinu (upotreba logotipa) (za verifikaciju)
dokument zaključci
18.  Predlog nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja s Izvještajem sa javne rasprave (za verifikaciju)  dokument zaključci  
19.  Predlog programa podsticajnih mjera u turizmu - projekat "Sva čuda Crne Gore" (za verifikaciju)  dokument zaključci  
20.  Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede - dodatno finansiranje (MIDAS)" s Nacrtom ugovora o zajmu (za verifikaciju)
dokument zaključci  
21.  Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 03-11300, od 20. 11. 2008. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
22.  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije podsticanja konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015, u 2015. godini (za verifikaciju)
dokument zaključci  
23.  Izvještaj o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom u 2015. godini (za verifikaciju)
dokument zaključci  
24.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-733, od 28. aprila 2016. godine, sa sjednice od 21. aprila 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
25.  Predlog platforme za posjetu crnogorske delegacije Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), Ženeva, Švajcarska 11. i 12. jula 2016. godine (za verifikaciju)  dokument zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
26.  Predlog mišljenja na amandmane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o upravnom sporu (za verifikaciju)
dokument zaključci  
27.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju crnogorskog primorja (predlagači poslanici: Predrag Sekulić, Zorica Kovačević, Šefkija Murić, Branko Čavor i Slobodan Radović) (za verifikaciju)
dokument zaključci   
28.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru (predlagači poslanici Marta Šćepanović i Veljko Zarubica) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
29.  Odluka o pokretanju postupka prodaje aluminijskih prozora, vrata i portala sa zgrade Kliničkog centra Crne Gore (za verifikaciju)
dokument zaključci  
30.  Predlog za davanje saglasnosti za građenje na svom dijelu urbanističke parcele, u korist privrednog društva "Sea Trade" d.o.o. Podgorica (za verifikaciju)
dokument zaključci  
31.  Predlog za davanje saglasnosti za građenje na svom dijelu urbanističke parcele, u korist Krstović Zdravka iz Tivta (za verifikaciju)
dokument zaključci  
32.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13) (za verifikaciju)
dokument zaključci  
33.  Pitanja i predlozi       
33.1  Informacija o stanju JU OŠ "Milan Vuković" i JPU "Naša radost" na Savini, Herceg Novi
dokument zaključci  
33.2  Informacija o realizaciji zaključka, broj: 08-1844/4, od 4. septembra 2014. godine u vezi sa zaključivanjem Ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak  dokument zaključci  
33.3  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti energetike i infrastrukture  dokument zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
34.  Izvještaj o učešću prof. dr Budimira Šegrta, ministra zdravlja, na 69. sjednici Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, koja je održana u Ženevi, Švajcarska, od 23. do 28. maja 2016. godine