Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

166. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 21.07.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2016. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2016. godine
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
dokument
zaključci
3. Predlog uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore
dokument
zaključci
4. Drugi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018
dokument
zaključci

5. Predlog strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci

6. Informacija o kadrovskoj strukturi Lučkih kapetanija i Uprave pomorske sigurnosti, organa i organizacionih jedinica u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva

zaključci

7. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj nevladinih organizacija za period septembar 2014 - decembar 2015. godine
dokument
zaključci

8. Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014 – 2016. godina
dokument
zaključci

9. Kadrovska pitanja
zaključci
9.1 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Prekookeanska plovidba“ AD Bar
dokument
9.2 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na trećoj ponovljenoj XV redovnoj Skupštini akcionara „Prekookeanska plovidba“ AD Bar
dokument
9.3 Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Novog duvanskog kombinata AD Podgorica
dokument
9.4 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica
dokument
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3-Pravo osnivanja preduzeća(za verifikaciju)
dokument zaključci
11. Predlog odluke o urbanističko-arhitektonskom rješenju lokacije hotela "Casa Del Mare" u Kamenarima, Opština Herceg Novi (za verifikaciju)
dokument zaključci
12. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje viška materijala u Opštini Podgorica, KO Klopot i izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Mateševo (KO Bioče i KO Klopot) (za verifikaciju)
dokument zaključci
13. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Lopate u Opštini Podgorica za odlaganje viška materijala i u KO Lopate i KO Trebješica u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare (za verifikaciju)
dokument zaključci
14. Informacija o Predlogu sporazuma o partnerstvu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji se odnosi na prioritet tehničke pomoći u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 s Predlogom sporazuma(za verifikaciju)
dokument zaključci
15. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2015. godini (za verifikaciju)
dokument zaključci
16. Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u 2015. godini (za verifikaciju)
dokument zaključci
17. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2015. godinu (za verifikaciju)
dokument zaključci
18. Izvještaj sa IX sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima (za verifikaciju)
dokument zaključci
19. Predlog platforme za posjetu predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Mostaru povodom manifestacije „Mostar ne zaboravlja prijatelje“, Mostar, 23. jul 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci
20. Predlog platforme za posjetu delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma, koju predvodi ministar Branimir Gvozdenović, Republici Italiji, Rim, 26. jula 2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci
21. Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija (za verifikaciju)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
22.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima (predlagač poslanik Andrija Popović)(za verifikaciju)
dokument zaključci  
23.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (predlagači poslanici: Ranko Krivokapić, mr Dritan Abazović i Zoran Miljanić) (za verifikaciju)

zaključci   
24.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o upravnom sporu (predlagači poslanici mr Dritan Abazović i Neven Gošović)(za verifikaciju)
dokument zaključci  
25.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o računovodstvu (predlagač poslanica Ljerka Dragičević)(za verifikaciju)
dokument zaključci  
26.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 4050/2 u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 2256, KO Kunje, Opština Bar s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti(za verifikaciju)
dokument zaključci  
27.  Odluka o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra za izgradnju luke nautičkog turizma prema planskim dokumentima (za verifikaciju)
dokument zaključci  
28.  Prva izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2016. godinu, broj 0203-2374/4-1 od 20.06.2016. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci  
29.  Pitanja i predlozi       
29.1  Usmena informacija o najavljenom štrajku radnika Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica    zaključci  
29.2  Zahtjev Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore za obezbjeđenje sredstava za pokriće troškova organizovanja svečane Akademije u čast 75 godina Trinaestojulskog ustanka, Dana državnosti i sedam i po decenija Durmitorske republike
  zaključci  
29.3  Usmena informacija o Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore i kreditnom zaduženju    zaključci  
29.4  Usmena informacija o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice Vlade, koja je održana u Kolašinu, 18. i 19. aprila 2016. godine     zaključci  
29.5  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama koje je podnio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore     zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
30.  Izvještaj sa službenog putovanja delegacije Vlade Crne Gore predvođene Ivanom Brajovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, Republici Holandiji, od 19. do 22. juna 2016. godine
     
31.  Izvještaj o posjeti delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma, koju je predvodio ministar Branimir Gvozdenović, Strazburu, Republika Francuska, 4 i 5. jul 2016. godine
     
32.  Izvještaj o posjeti ministarke nauke, prof. dr Sanje Vlahović Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije, 8. jula 2016. godine, Ljubljana, Republika Slovenija