Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

167. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 28.07.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2016. do 2019. godine
 zaključci
2. Informacija o poreskom dugu na dan 20.07.2016. godine dokument
 zaključci
3. Informacija o realizaciji obaveza koje su definisane ugovorima o reprogramu poreskog duga opština i ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa Države i opština po osnovu kreditnog zaduženja uz državnu garanciju dokument
 zaključci
4. Informacija o problemima u primjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dokument
 zaključci

5. Predlog strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020. godina s Predlogom akcionog plana za njenu realizaciju dokument
 zaključci

6. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava, za period januar-jun 2016 dokument
 zaključci

7. Treći polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost, za period januar-jun 2016 dokument
 zaključci

8. Predlog nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Predlogom akcionog plana za period 2016-2020 dokument
 zaključci

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani dokument
 zaključci
10. Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu dokument
 zaključci
11. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova dokument
 zaključci
12. Predlog uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova dokument
 zaključci
13. Predlog uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama
dokument  zaključci
14. Predlog uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije
dokument  zaključci
15. Predlog odluke o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine
dokument  zaključci
16. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o izgledu i načinu nošenja državnih odlikovanja
dokument  zaključci
17. Predlog strategije inovativne djelatnosti (2016 – 2020) s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije i Izvještaj sa javne rasprave
dokument  zaključci
18. Predlog plana upravljanja medicinskim otpadom u Crnoj Gori za period 2016-2020 s Predlogom akcionog plana
dokument  zaključci
19. Informacija o aktivnostima u vezi sa Javnim oglasom za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija broj 02/2-45/7 objavljenim 11.03.2016. godine s Predlogom odluke o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija
dokument  zaključci
20. Predlozi ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija između Vlade Crne Gore i korisnika sredstava u vezi sa Javnim oglasom za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
dokument  zaključci
21. Informacija o pojavi zarazne bolesti kvrgave kože goveda u Crnoj Gori sa zahtjevom za obezbjeđenje finansijskih sredstava za sprovođenje mjera za sprječavanje širenja i za suzbijanje bolesti
dokument  zaključci
22. Izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i NVO i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i drugim oblicima saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2014. i 2015. godini
dokument  zaključci
23 Kadrovska pitanja
 zaključci
23.1  Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za saradnju sa iseljenicima
dokument    
23.2  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
dokument    
23.3  Predlog rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore       
23.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXV redovnoj Skupštini akcioinara Rudnika uglja AD Pljevlja
dokument    
23.5  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora "Crnogorski operator tržišta električne energije" d.o.o. Podgorica
dokument    
23.6  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.7  Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.8  Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.9   Predlog rješenja o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija      
23.10   Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija      
23.11  Predlog rješenja o određivanju v.d generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.12  Predlog rješenja o određivanju v.d generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.13  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.14  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
23.15  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija       
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
24.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a  dokument  zaključci  
25.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe dokument  zaključci  
26.  Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Malte o naučnoj i tehnološkoj saradnji  dokument  zaključci  
27.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti u svojini Crne Gore, Prijestonici Cetinje, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - realizacija Projekta uređenja trga na Njegušima, valorizacija turističkih potencijala i poboljšanje turističke ponude  dokument  zaključci  
28.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Mojkovac za otuđenje nepokretnosti  dokument   zaključci  
29.  Predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u svojini Crne Gore, Opštini Pljevlja, bez naknade  dokument  zaključci  
30.  Predlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti Monteput d.o.o. Podgorica  dokument  zaključci  
31.  Nacrt državne studije lokacije „Dio sektora 22“ s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument  zaključci  
32.  Predlog elaborata o osnivanju javne ustanove Filmski centar Crne Gore  dokument  zaključci  
33.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Brazil o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša s Predlogom sporazuma  dokument  zaključci  
34.  Predlog sporazuma o partnerstvu između Republike Srbije i Crne Gore, koji se odnosi na prioritet tehničke pomoći u okviru Programa prekogranične saradnje IPA II 2014-2020  dokument  zaključci  
35. Predlog sporazuma o pružanju podrške vježbi (ESA) između Ministarstva odbrane Crne Gore i Američke kopnene vojske u Evropi (USAREUR) u vezi sa vježbom „Kombinovana odlučnost VII“ u Hohenfels centru za obuku (HTA) u Hohenfelsu, Njemačka  dokument  zaključci  
36.  Predlog ugovora o saradnji na sprovođenju Projekta „1000+ stanova“ između komercijalnih banaka, Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma  dokument  zaključci  
37.  Predlog za povlačenje iz skupštinske procedure Predloga zakona o izmjenama Zakona o radu  dokument  zaključci  
38.  Predlog za uplatu II rate kontribucije na ime podrške Crne Gore snagama bezbjednosti Avganistana  dokument  zaključci  
39.  Predlog za opoziv Lambertusa Vosa sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Kraljevini Holandiji sa sjedištem u Mastrihtu  dokument  zaključci  
40.  Informacija o programu Evropske unije - Interoperabilna rješenja za javne administracije, privredu i građane EU (ISA2)  dokument  zaključci  
41.  Informacija o napretku postignutom u sprovođenju Operativnog programa Regionalni razvoj IPA 2012-2013  dokument  zaključci  
42.  Informacija u vezi sa imovinom koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 6504/1 iz LN broj 3144, KO Novi Bar, a koja je bila predmet sudskog spora  dokument  zaključci  
43.  Informacija o realizaciji Ugovora o produženju prava na eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu „Maljat“, Opština Danilovgrad, br. 0501- 2072/6 od 29.05.2009. godine s Predlogom aneksa 1 Ugovora i Predlogom državne pomoći za Mermer AD Danilovgrad  dokument  zaključci  
44.  Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“ s Predlogom aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Ljeviška rijeka-izvor Morače“  dokument  zaključci  
45.  Informacija o projektu izgradnje male hidroelektrane „Ocka gora“ na dijelu vodotoka Tustički potok s Predlogom odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Ocka gora“ na dijelu vodotoka Tustički potok na osnovu energetske dozvole  dokument  zaključci  
46.  Informacija o projektu izgradnje male hidroelektrane „Jasičje“ na dijelu vodotoka Tustički potok s Predlogom odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Jasičje“ na dijelu vodotoka Tustički potok na osnovu energetske dozvole  dokument  zaključci  
47.  Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa Ugovorom o zajmu za Projekat „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede – dodatno finansiranje (MIDAS)“ s Predlogom ugovora o zajmu  dokument  zaključci  
48.  Informacija o realizaciji projekta Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja „Niko Labović”, Poliklinike i Univerzitetskog centra u Beranama  dokument  zaključci  
49.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2016. godine  dokument  zaključci  
50.  Informacija o Protokolu o saradnji u cilju realizacije „Pilot programa podrške za modernizaciju industrije" s Predlogom protokola o saradnji Ministarstva ekonomije i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za realizaciju „Pilot programa podrške za modernizaciju industrije“  dokument  zaključci  
51.  Informacija o vršenju arheoloških istraživanja na nepokretnostima u državnoj svojini  dokument  zaključci  
52.  X izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018 i Akcionog plana 2015-2016, period izvještavanja januar-jun 2016.   dokument  zaključci  
53.  Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za 2016 (polugodišnji) za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020  dokument  zaključci  
54.  Drugi izvještaj ekspertskog tima o sprovođenju nacionalnog projekta MNE9004 „Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona“ i Informacija o nacionalnom projektu MNE9005 „Procjena i smanjenje radona u crnogorskim školama i vrtićima“ s Predlogom ugovora o donaciji  dokument  zaključci  
55.  Izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije za II kvartal 2016. godine  dokument  zaključci  
56.  Izvještaj o poslovanju DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“ 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015. godine s finansijskim iskazima za 2015. godinu i Izvještajem nezavisnog revizora i Informacija o regulatornom okviru i finansijskim pokazateljima DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“ - Podgorica  dokument  zaključci  
57.  Predlog za izmjenu zaključka Vlade Crne Gore broj 08-70 od 21. aprila 2016. godine sa sjednice od 31. marta 2016. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci  
58.  Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-2661, od 3. decembra 2015. godine, sa sjednice od 19. novembra 2015. godine  dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
59.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u CHF (predlagač poslanik Nebojša Medojević)  dokument  zaključci  
60.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (predlagači poslanici Neven Gošović i mr Dritan Abazović)  dokument    
61.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva  dokument  zaključci  
62.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Budvi  dokument  zaključci  
63.  Statut Javne ustanove Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi (za verifikaciju)  dokument  zaključci  
64.  Statut Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad  dokument  zaključci  
65.  Statut Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje  dokument  zaključci  
66.  Statut Javne ustanove Centar za za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin  dokument  zaključci  
67.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - zemljišta u svojini Crne Gore u Opštini Rožaje  dokument  zaključci  
68.  Predlog za davanje saglasnosti za otuđenje dva motorna vozila po sistemu „Staro za novo“, koji je dostavila Državna revizorska institucija  dokument  zaključci  
69.  Pitanja i predlozi       
69.1  Predlog plana upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave bolesti kvrgave kože
dokument  zaključci  
69.2  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o životnoj sredini (predlagači poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković)
dokument  zaključci  
69.3  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata (predlagač poslanik Emilo Labudović)
dokument  zaključci  
69.4  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata (predlagač poslanik Almer Kalač)
dokument  zaključci  
69.5  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata (predlagači poslanici Predrag Sekulić, Slobodan Krušo Radović, Branko Čavor i Marta Šćepanović)
dokument  zaključci  
69.6  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi (predlagač poslanica Ljerka Dragičević)
dokument  zaključci  
69.7  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o komunalnim djelatnostima (predlagači poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković)
dokument  zaključci  
69.8  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja (predlagači poslanici Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić)
dokument  zaključci  
69.9  Predlog odluke o načinu, postupku i kriterijumima za izbor ponuđača za izradu i realizaciju posebnog programa ulaganja preko kojeg lice može steći crnogorsko državljanstvo prijemom
dokument  zaključci  
69.10  Informacija o stepenu realizacije zaključaka Vlada Crne Gore, sa sjednice od 18. i 19. aprila 2016. godine, Kolašin
     
69.11  Predlog mišljenje na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (predlagači poslanici Snežana Jonica, Dritan Abazović i Zoran Miljanić)
dokument  zaključci  
69.12  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata (predlagači poslanici Zorica Martinović i Goran Tuponja)
dokument  zaključci  
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
70.  Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Republici Island, 29. juna 2016. godine       
71.  Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na Samitu Pariz Balkan 2016, u Parizu, 4. jula 2016. godine       
72.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije, koju je predvodio Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva, na Ministarskoj konferenciji održanoj 30. i 31. maja 2016. godine, Republika Indonezija i VII međunarodnom forumu posvećenom ulaganjima u infrastrukturu i građevinarstvo, održanom 2. i 3. juna 2016. godine, u Makau, NR Kina       
73.  Izvještaj o posjeti prof. dr Milice Pejanović - Đurišić, ministra odbrane, Ujedinjenim nacijama i Sjedinjenim Američkim Državama, od 6. do 11. juna 2016. godine       
74.  Izvještaj o posjeti crnogorske delegacije Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), Ženeva, Švajcarska, 11. i 12. jula 2016. godine       

NAPOMENA: Materijal za tačku 1 (Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2016. do 2019. godine) i tačku 69.10 (Informacija o stepenu realizacije zaključaka Vlada Crne Gore, sa sjednice od 18. i 19. aprila 2016. godine, Kolašin) biće objavljen nakon verifikacije zaključaka.