Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

17. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 4. APRIL 2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE 
1. Predlog akcionog plana za pripremu turističkih sezona - Agenda reformi u oblasti turizma
dokument
 zaključci 
2. Informacija o realizaciji tendera za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana
dokument  zaključci
3. Predlog zakona o štrajku
dokument  zaključci
4. Izvještaj Ministarstva pravde o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini
dokument
 zaključci  
5.  Izvještaj Ministarstva odbrane o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012. godini
dokument
 zaključci  
6.  Izvještaj Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije o radu i stanju u upravnim oblastima u 2012.godini
dokument
 zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
7. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
dokument
 zaključci  
8.  Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika
dokument
 zaključci  
9. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada
dokument
 zaključci  
10. Predlozi finansijskih sporazuma za nacionalne programe IPA za 2012. i 2013. godinu (komponenta I - Podrška tranziciji i izgradnja institucija)
dokument
 zaključci  
11.  Druga informacija o stanju voznog parka u ministarstvima i drugim organima državne uprave, s predlogom dodatnih mjera za racionalizaciju   dokument
 zaključci  
12. Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Babinopoljska i Tušina, s Predlogom aneksa 1 Ugovora i Predlogom sporazuma o raskidu Ugovora
dokument
 zaključci  
13.  Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, sa sjednice od 2.februara 2012. godine, u vezi upućivanja eksperta zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova za rad na određeno vrijeme u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji   dokument
 zaključci  
14. Informacija o organizovanju Foruma Kosovsko-Crnogorskog prijateljstva „Radovan Zogović“
dokument
 zaključci  
15.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije
     
16.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za javne nabavke
     
17. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda rada
     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Niksić-Vilusi,dionica Kuside (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
19.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju Opštini Tivat (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
20.  Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Azerbejdžan (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
21.  Drugi godišnji izvještaj o sprovođenju Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori (1. januara do 31.decembra 2012. godine) (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
22. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena »Presjeka«,Prijestonica Cetinje i Predlog Aneksa 1 Ugovora (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
23. Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka Bistrica i Bjelojevićka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju el. energije u malim hidroelektranama(za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
24. Informacija o izdavanju Anex I Garancije po kreditnom aranžmanu između kompanije Crnogorska plovidba a.d. Kotor i Investiciono razvojnog fonda Crne Gore a.d. (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
25. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade broj: 06-418/3 od 14. marta 2013. godine (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
26.  Informacija o realizovanju Urbanističkog projekta »Srednja škola Golubovci« (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
27. Predlog osnove za vođenje pregovora o liberalizaciji trgovine uslugama u okviru CEFTA 2006 sporazuma (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
28. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora između Crne Gore i Republike Portugal o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, s Nacrtom ugovora (za verifikaciju)
dokument
 zaključci  
29. Predlog platforme za učešće Delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi prof.dr Vujica Lazović, na 16. Evroazijskom ekonomskom samitu u Istanbulu, od 10. do 12. aprila 2013. godine (za verifikaciju)
     
30. Predlog platforme za posjetu Duška Markovića potpredsjednika Vlade i ministra pravde Republici Srbiji, 8. aprila 2013.godine (za verifikaciju)
     
31.  Predlog platforme za učešće prof. Branislava Mićunovića, ministra kulture na Konfereciji ministara zemalja savjeta Evrope,Moskva 15. i 16. aprila 2013. godine (za verifikaciju)
     
32.  Predlog za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)
     
33. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci  
33.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (za verifikaciju)
dokument
   
33.2 Predlog rješenja o razrješenju predsjednika i člana Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskih prava ili obeštećenje (za verifikaciju)
dokument
   
33.3 Predlog rješenja o imenovanju predsjednika i člana Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskih prava ili obeštećenje (za verifikaciju)
dokument
   
33.4  Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (za verifikaciju)
dokument
   
33.5 Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora D.O.O. „Projecting-Consulting“ Podgorica (za verifikaciju)
dokument
   
33.6 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za određivanje v.d. izvršnog direktora D.O.O. „Projecting-Consulting“ Podgorica (za verifikaciju)
dokument
   
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
34. Predlog mišljenja na Amandman I na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke ad Beograd i Banke privatne privrede dd Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik dd (za verifikaciju)
     
35. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore,kat.parc. broj 4080/21, upisane u list nepokretnosti broj 5823 KO Donja Gorica, Opština Podgorica (za verifikaciju)
     
V TEKUĆA PITANJA 
36.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima (predlagač grupa poslanika SDP-a)
     
37.  Predlog državne pomoći za restrukturiranje Montavar metalca doo - Nikšić
dokument
 zaključci  
VI NA UVID 
38.  Izvještaj o posjeti Mila Đukanovića, predsjednika Vlade Crne Gore , NATO – bilateralni sastanak sa generalnim sekretarom A.F.Rasmusenom i izlaganje na Sjeverno-atlantskom savjetu NATO, 26. mart 2013. godine, u Briselu, Belgija
     
39.  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore na Međunarodnom sajmu turizma (MITT 2013), koji je održan u periodu od 19. do 20.marta 2013.godine, Moskva, Ruska Federacija
     
40.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije, predvođene ministrom Branimirom Gvozdenovićem, na međunarodnom sajmu nekretnina MIPIM 2013 i posjeti Kneževini Monako, 12. i 13. mart 2013. godine, Francuska i Kneževina Monako