Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

175. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.10.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za III kvartal 2016. godine
dokument  zaključci
2. Treći kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018
dokument
 zaključci
3. Informacija o završnom mjerilu za zatvaranje pregovora u poglavlju 30 - Vanjski odnosi s Predlogom akcionog plana
dokument
 zaključci
4. Kadrovska pitanja
 zaključci

4.1 Predlog za postavljenje počasnog konzula Crne Gore u Kišinjevu – Republika Moldavija
dokument


4.2 Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
dokument


4.3 Predlog za razrješenje direktora Uprave policije
dokument
 zaključci

4.4 Predlog za razrješenje direktorke JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
dokument


4.5 Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
4.6 Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
dokument
4.7 Predlog za prestanak mandata v.d. direktora Uprave za mlade i sport
dokument
4.8 Predlog za postavljenje sekretarke Ministarstva zdravlja
dokument
4.9 Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za razvoj i upravljanje zdravstvenim sistemom u Ministarstvu zdravlja
dokument
4.10 Predlog za imenovanje tri člana Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
dokument
4.11 Predlog za imenovanje sekretarke Sekretarijata za razvojne projekte
dokument
4.12 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XIV redovnoj Skupštini akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
dokument
4.13 Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada Uprave za mlade i sport
dokument  zaključci
4.14 Predlog za prestanak mandata v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
4.15 Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
dokument
4.16 Predlog za prestanak mandata v.d generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.17 Predlog za prestanak mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.18 Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.19 Predlog za prestanak mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.20 Predlog za prestanak mandata v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.21 Predlog za prestanak mandata v.d. državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.22 Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.23 Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument
4.24  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument    
4.25  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument    
4.26  Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument    
4.27  Predlog za određivanje v.d. državnog sekretara za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument    
4.28  Predlog za razrješenje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
dokument    
4.29  Predlog za izbor članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić dokument    
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
5.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Državne studije lokacije „Dio sektora 22“ (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
6.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Državne studije lokacije „Sektor 1“ - Rt Kobila - Njivice - ušće Sutorine (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
7.  Sporazum između Uprave za šume i konzorcijuma "Bać-besnik" koga zastupa "Podgor-produkt" (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
8.  Predlog osnove za prihvatanje pristupanja Ruske Federacije Konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
9.  Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Italije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u oblasti poljoprivrede s Predlogom memoranduma o razumijevanju(za verifik.)
dokument  zaključci  
10.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Grabova kosa“, s Predlogom aneksa (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
11.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca br.01-3660/1, s Predlogom aneksa 4 ugovora(za verif.)
dokument  zaključci  
12.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za imlementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju II kvartala 2016. godine (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
13.  Informacija o realizaciji mjera definisanih Strategijom ekoremedijacije u Crnoj Gori (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
14.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Pejović Desanke, Pejović Ljubomira i Muhadinović Dragice (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
15.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u svojini Miroslave Grujičić Popović, Aleksandra Saše Grujičić i Aleksandre Sanje Grujičić (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
16.  Informacija u vezi sa izmjenom zaključka Vlade Crne Gore broj 08-3238 od 29. januara 2016. godine, sa sjednice od 21. januara 2016. godine (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
17.  Informacija u vezi sa izmjenom zaključka Vlade Crne Gore broj 08-1019 od 28. aprila 2016. godine, sa sjednice od 21. aprila 2016. godine (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
18.  Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, za period januar - jun 2016. (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
19.  Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica, sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog iskaza, i Odlukom odbora direktora Radio-difuznog centra o raspodjeli dobiti za 2015. godinu (za verifik.)
dokument  zaključci  
20.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
21.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije na Prvoj regionalnoj konferenciji o preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, Beograd, Srbija, 25. oktobar 2016. godine(za verifikaciju)
dokument  zaključci  
22.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerva na potrošačku jedinicu Uprava za ugljovodonike (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
23.  Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Petnjica (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
24.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
25.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – katastarske parcele broj 477 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 288, KO Kubasi, Opština Kotor, s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (za verifikaciju)
dokument  zaključci  
26.  Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada( "Službeni list CG", br. 26/12, 34/12 i 27/13)(za verifikaciju)
dokument  zaključci  
27.  Pitanja i predlozi      
27.1  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova  dokument  zaključci  
27.2  Informacija o nedostajućim finansijskim sredstvima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
dokument  zaključci  

NAPOMENA:

Pod tačkom 4.29 (Predlog za izbor članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić), Vlada je umjesto Borisa Buškovića (kako je predloženo u materijalu) za člana novog Odbora direktora EPCG predložila Bogdana Fatića.