Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

177. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 03.11.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

2. Predlog odluke o emisiji državnih obveznica
dokument
3. Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Šeremet potok" na dijelu vodotoka Šeremetski potok, Predlog odluke o davanju koncesije i Predlog ugovora o koncesiji
dokument
zaključci
4. Kadrovska pitanja
zaključci

4.1 Predlog za prestanak mandata sekretara Ministartsva održivog razvoja i turizma
dokument


4.2 Predlog za određivanje v.d. sekretara Ministartsva održivog razvoja i turizma
dokument


4.3 Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na III vanrednoj Skupštini akcionara "Novi prvoborac" AD Herceg Novi
dokument


II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
5. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (za verifikaciju)
dokument
zaključci
6. Predlog akcionog plana za realizaciju Strategije sajber bezbjednosti u Crnoj Gori za period 2016 - 2017. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci
7. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške o bilateralnoj saradnji na projektima s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)
dokument
zaključci
8. Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (za verifikaciju)
dokument
zaključci
9. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1317/3, od 12. juna 2014. godine, sa sjednice od 5. juna 2014. godine (za verifikaciju)
dokument
zaključci
10. Predlog platforme za učešće Vujice Lazovića, potpredsjednika Vlade, na Petom samitu predsjednika vlada posvećenom saradnji NR Kine i 16 država Centralne i Istočne Evrope, 5. i 6. novembar 2016, Riga, Letonija s Predlogom memoranduma (za verifikaciju)
dokument
zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
11. Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o ličnom stečaju potrošača ("Službeni list CG", broj 46/15) (za verifikaciju)
dokument zaključci
12. Predlog finansijskog plana Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu (za verifikaciju)
dokument zaključci
13. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, kat. parcele 1458, po kulturi pašnjak 6. klase, ukupne površine 3.711m² (za verifikaciju)
dokument
zaključci
14. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarskih parcela broj 1291/35, 1291/36 i 1283/3 u svojini Crne Gore, sve upisane u list nepokretnosti broj 345, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora (za verifikaciju)
dokument zaključci
15. Predlog za davanje saglasnosti, shodno članu 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članu 5 stav 3 Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, za građenje na svojoj katastarskoj parceli, u korist Peković Ivana (za verifikaciju)
dokument zaključci
16. Predlog za davanje saglasnosti, u skladu sa članom 29 stav 1 Zakona o državnoj imovini i članom 93 stav 1 alineja 2a, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, za građenje na svom dijelu urbanističke parcele, u korist Katana Jusufa(za verifikaciju)
dokument zaključci
17. Pitanja i predlozi
17.1 Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
dokument zaključci
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
18. Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na Prvoj regionalnoj konferenciji o preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, Beograd, Srbija, 25. oktobar 2016. godine
19. Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na 39. redovnoj Skupštini Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), u Montrealu, Kanada, od 27. septembra do 7. oktobra 2016. godine