Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

178. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 10.11.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju s Izvještajem sa javne rasprave
dokument
zaključci
3. Predlog zakona o nedozvoljenom oglašavanju

zaključci
4. Informacija o statusu projekta HE na Morači
dokument
zaključci

5. Kadrovska pitanja


5.1 Predlog za opoziv počasnog konzula Crne Gore u Republici Italiji
dokument
zaključci

II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
6. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152 (za verifikaciju)
dokument
zaključci

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica EU o učešću država nečlanica EU u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (za verifikaciju)
dokument
zaključci
8. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji (za verifikaciju)
dokument
zaključci
9. Predlog odluke o objavljivanju Protokola o prekograničnom nadzoru između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (za verifikaciju)
dokument
zaključci
10. Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Ivan Do" Žabljak (za verifikaciju)
dokument
zaključci
11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o urbanističko-arhitektonskom rješenju hotelskog rizorta - Miločer, Opština Budva (za verifikaciju)
dokument
zaključci
12. Predlog odluke o oduzimanju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu "Grand Swiss Casino" – Bar (za verifikaciju)
dokument
zaključci
13. Predlog odluke o razrješenju revizora "VM KOD" DOO Podgorica za 2015, Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore AD Podgorica za 2016. i Predlog odluke o izboru revizora za reviziju deficita (za verifikaciju)
dokument zaključci
14. Predlog programa subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva (za verifikaciju)
dokument zaključci
15. Predlozi planova upravljanja nacionalnim parkovima Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora, Durmitor i Prokletije za period 2016-2020 (za verifikaciju)
dokument zaključci
16. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
dokument zaključci
17. Informacija o pokretanju procedure raskida ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija i aktiviranju bankarske garancije prijave u korist Vlade CG u vezi sa Javnim oglasom za učešće u postupku dodjele sredstava (za verifikaciju)
dokument zaključci
18. Informacija o postrojenjima koja su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu do 1. januara 2018. godine (za verifikaciju)
dokument zaključci
19. Informacija o realizaciji Nacionalnog programa stipendiranja za doktorske i postdoktorske studije – Realizacija projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore (INVO)" (za verifikaciju)
dokument zaključci
20. Informacija o realizaciji aktivnosti za uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka u Podgorici - Realizacija Strateškog plana za uspostavljanje prvog Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori (za verifikaciju)
dokument zaključci
21. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ugljovodonike (za verifikaciju)
dokument zaključci
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
22. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti – katastarske parcele broj 1686/3 u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 107, KO Trsa, Opština Plužine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (za verifikaciju)
dokument zaključci
23. Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti iznad površine zemljišta u svojini Crne Gore, u Opštini Pljevlja, za postavljanje nisko naponskog vazdušnog voda za napajanje električnom energijom kontejnerskog objekta (za verifikaciju)
dokument zaključci
24. Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup stomatoloških ambulanti JZU Dom zdravlja Bar (za verifikaciju)
dokument zaključci
25.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup stomatoloških ambulanti JZU Dom zdravlja Plav i zdravstvenim stanicama Murino i Gusinje (za verifikaciju)
dokument zaključci
 
26. Pitanja i predlozi
26.1  Usmena informacija o preduzetim aktivnostima prema porodicama ugroženim poplavama u opštinama Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav i Gusinje       
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
27.  Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na Generalnoj debati 71. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Njujork, od 19. do 26. septembra 2016. godine
     
28.  Izvještaj o učešću Branimira Gvozdenovića, ministra održivog razvoja i turizma, na Regionalnoj konferenciji "Investiranje u turizam za inkluzivnu budućnost: Izazovi i mogućnosti", Petra, Jordan, 26. i 27. oktobra 2016. godine