Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

179. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17.11.2016. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o biznis zonama dokument
zaključci
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
2. Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (za verifikaciju) dokument
zaključci
3. Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i mladih između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske s Predlogom sporazuma (za verifikaciju) dokument
zaključci

4. Informacija o radu Nacionalne tačke razmjene internet saobraćaja (MIXP-a) (za verifikaciju) dokument
zaključci

5. Informacija o implementaciji Sporazuma o snižavanju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: BiH, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije(za verifikaciju)
dokument
zaključci

III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
6. Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa – male hidroelektrane mHE "Vinicka" na dijelu vodotoka Vinicke rijeke, Opština Berane, u zahvatu Prostornog plana (za verifikaciju) dokument
zaključci

7. Pitanja i predlozi
7.1. Predlog odluke o utrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mrke u opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mataševo dokument
zaključci
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
8. Izvještaj o posjeti delegacije Crne Gore godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu, od 6. do 9. oktobra 2016. godine