Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

26. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 20.06.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore
dokument  zaključci 
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama dokument  zaključci
3. Predlog strategije za očuvanje i unapređenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013-2020, s Predlogom akcionog plana za period 2014-2015 dokument  zaključci
4.  Analiza stanja eUprave u Crnoj Gori za 2012. godinu  dokument   zaključci  
5.  Informacija o uništenju viška naoružanja i vojne opreme   dokument   zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
6.  Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o licima kojima se izdaje diplomatski i službeni pasoš  dokument   zaključci  
7.  Predlog modela za nastavak realizacije Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u 2013/14. godini  dokument   zaključci  
8.  Informacija u vezi povraćaja potraživanja državne pomoći date HTP Onogošt AD Nikšić u stečaju  dokument   zaključci  
9.  Informacija o prodaji viška naoružanja i vojne opreme   dokument   zaključci  
10.  Informacija o politici paušalnog oporezivanja prihoda od samostalne djelatnosti   dokument   zaključci  
11.  Informacija o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, s Predlogom sporazuma  dokument   zaključci  
12.  Informacija o Programu međunarodne razvojne saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za 2013-2015   dokument   zaključci  
13.  Predlog za ustupanje u svojinu poslovnog prostora NVO "Arsenal" – Tivat   dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE  
14.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog odluke o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Predlog odluke o visini naknade za članove Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" - Podgorica (za verifikaciju)     zaključci  
17.  Predlog osnove za održavanje treće sjednice Crnogorsko-mađarske mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Crne Gore i Mađarske (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
18.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Memoranduma o saradnji u oblasti evropskih i evro-atlantskih integracija između Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Rumunije (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Izvještaj o poslovanju Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore u 2012. godini s Godišnjim finansijskim iskazom (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
20.  Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada i Finansijskog plana PROCON d.o.o u 2012. godini, s Predlogom godišnjeg programa rada i Predlogom finansijskog plana PROCON d.o.o. za 2013. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
21.  Informacija u vezi obezbjeđivanja neophodnih finansijskih sredstava za ljetnju turističku sezonu 2013. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22.  Informacija o zaključivanju Aneksa sporazuma o finansiranju, izgradnji i korišćenju PET/CT Centra po B.O.T. sistemu u okviru KCCG u Podgorici, s Predlogom aneksa (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
23.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Durmitor" (podnosilac zahtjeva Željko Korać iz Novog Sada) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
24.  Predlog za razmjenu pisama između Vlade Crne Gore i Vlade NR Kine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
25.  Nacrt ugovora između Horasis Fondacije i Vlade Crne Gore za organizovanje "Horasis visionary circle 2013", u Crnoj Gori (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
26.  Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade za evropske integracije i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na IV sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, s Predlogom pozicije Crne Gore za IV sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, Brisel, 26. juna 2013. godine (za verifikaciju)       
27.  Predlog platforme za posjetu prof. dr Milice Pejanović-Đurišić, ministra odbrane, Ujedinjenim Nacijama 27. i 28. juna 2013. godine (za verifikaciju)       
28.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, na Ministarskoj konferenciji o univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, Istanbul, Turska, 27. i 28. juna 2013. godine (za verifikaciju)        
29.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci
 
29.1  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara "Tara Aerospace and Defence Products" AD Mojkovac (za verifikaciju)  dokument     
29.2  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara "Tara Precision Works" AD Mojkovac (za verifikaciju)  dokument     
29.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo (za verifikaciju)  dokument     
29.4  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Luka Bar" AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
29.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor (za verifikaciju)  dokument     
29.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Kontejnerski terminal i generalni tereti" AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
29.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na IV redovnoj Skupštini akcionara "Crnogorski elektroprenosni sistem" AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
29.8  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara "Castello Montenegro" AD Pljevlja (za verifikaciju)  dokument     
29.9  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XII redovnoj Skupštini akcionara "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić (za verifikaciju)  dokument     
29.10  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm" (za verifikaciju)  dokument     
29.11  Predlog rješenja o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane (za verifikaciju)  dokument     
29.12  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje v.d. direktora Uprave za dijasporu (za verifikaciju)  dokument     
29.13  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora "Tara Aerospace and Defence Products" AD Mojkovac (za verifikaciju)  dokument     
29.14  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo (za verifikaciju)  dokument     
29.15  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić (za verifikaciju)  dokument     
29.16  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Crnogorska plovidba" AD Kotor (za verifikaciju)  dokument     
29.17  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje (za verifikaciju)  dokument     
29.18  Predlog rješenja o imenovanju direktora Uprave policije (za verifikaciju)  dokument     
29.19  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
29.20  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora “Luka Bar” AD Bar (za verifikaciju)  dokument     
29.21  Predlog rješenja o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“-Podgorica (za verifikaciju)  dokument     
29.22 Predlog zaključka o izboru članova novog Odbora direktora „Castello Montenegro“ AD Pljevlja (za verifikaciju)
dokument
   
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
30.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", broj 26/2012 i 34/2012) (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
31.  Informacija o davanju saglasnosti Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore za kupovinu žičare "Savin Kuk" na Žabljaku sa pripadajućim zemljištem, građevinskim objektima i opremom u cilju turističke valorizacije   dokument   zaključci