Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

33. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.09.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu
dokument  zaključci 
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudovima dokument  zaključci
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore dokument  zaključci
4.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu  dokument   zaključci  
5.  Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2012. godini s Predlogom mjera  dokument   zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE  
6.  Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu  dokument   zaključci  
7.  Predlog odluke o određivanju operatora prenosnog sistema gasa  dokument   zaključci  
8.  Informacija o rješavanju socijalnog statusa dijela radnika zaposlenih u KAP-u  dokument   zaključci  
9.  Informacija o epidemijskom javljanju stomačnih tegoba kod građana opštine Berane i situaciji vezanoj za opterećenje grada komunalnim otpadom  dokument   zaključci  
10.  Informacija o aktivnostima preduzetim u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava za potrebe finansiranja budžeta dokument   zaključci  
11.  Informacija o dodjeli premije Vaterpolo reprezentaciji Crne Gore  dokument   zaključci  
12.  Predlog programa obezbjeđenja besplatnih udžbenika za školsku 2013/14. godinu  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
13.  Predlog odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
14.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za inicijativu za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog tehničkog sporazuma u vezi sa pružanjem podrške države domaćina od strane Komande američkih snaga u Evropi državama pošiljaocima za vježbu "Združeni napor 2013" (za verifikaciju)       
16.  Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije za drugi kvartal 2013. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
17.  Informacija o davanju saglasnosti za dugoročno zaduženje Opštine Danilovgrad (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
18.  Informacija o prenosu sredstava između Vlade–Ministarstva finansija i opštine Nikšić za finansiranje realizacije Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Crnoj Gori, koji se finansira iz sredstava EIB-a s Predlogom ugovora (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Informacija o stanju u Revizorskom tijelu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
20.  Informacija o promjeni zamjenika predstavnika Crne Gore u Administrativnom savjetu Banke za razvoj Savjeta Evrope (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
21.  Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore broj 08-1946/3 od 2.8.2013. godine s Predlogom ugovora o plaćanju poreskog duga imovinom poreskog obveznika "IBON" DOO Nikšić (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22.  Informacija o davanju stana u zakup, bez nadoknade, kojim raspolaže Univerzitet Crne Gore, za potrebe smještaja studenata bivših štićenika Dječjeg doma Mladost – Bijela (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
23.  Izvještaj o finansijskim efektima Ugovora o Agentu registracije domena ".me" (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
24.  Informacija o načinu naplate preuzetih potraživanja (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
25.  Predlog platforme za učešće Branimira Gvozdenovića, ministra održivog razvoja i turizma, na XVI "GRI Europe Summit 2013" 10. i 11. septembra 2013. godine, Pariz, Francuska (za verifikaciju)       
26.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
26.1  Predlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Revizorskog tijela (za verifikaciju)  dokument     
26.2 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja (za verifikaciju)  dokument     
26.3  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XX redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
27.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12, 34/12, 27/13) (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
28.  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu vođenja kaznene evidencije   dokument   zaključci