Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

37. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 03.10.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore s Izvještajem sa javne rasprave
dokument  zaključci 
2. Predlog zakona o kinematografskim djelatnostima dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
3.  Predlog odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene  dokument   zaključci  
4.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata  dokument   zaključci  
5.  Informacija o ponudama za kreditno zaduženje za potrebe finansiranja Budžeta Crne Gore dokument   zaključci  
6.  Informacija o naplati poreskog potraživanja imovinom poreskog obveznika "Voda u kršu" d.o.o. Bar  dokument   zaključci  
7.  Predlog aneksa Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini zaključenog između ZIKS-a i "Montenegro premier" d.o.o. s Predlogom protokola o regulisanju međusobnih odnosa između Ministarstva finansija i "Montenegro premier" d.o.o. dokument   zaključci  
8.  Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu  dokument   zaključci  
9.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-1421/3 od 20. juna 2013. godine, sa sjednice od 13. juna 2013. godine  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
10.  Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Njegovog Presvijetlog Visočanstva Princa od Monaka u oblasti održivog razvoja (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
11.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje: Dalekovoda 400 kV Lastva – Pljevlja, dionica Čevo-Pljevlja i prilaznog puta za konvertorsko postrojenje i TS 400/110/35 kV Lastva (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
12.  Predlog odluke o produženju mandata službeniku Uprave policije Dejanu Radusinoviću u svojstvu policijskog oficira za vezu pri sjedištu Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
13.  Predlog protokola između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Grčke za pružanje pomoći vojnog obrazovanja studentima iz Crne Gore (za verifikaciju) dokument   zaključci  
14.  Informacija o preduzetim mjerama u cilju regulisanja dugovanja elektronskih emitera (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Inicijativa Ministarstva kulture za donošenje odluke o pokretanju postupka za puno učešće Crne Gore u novom programu Evropske unije Kreativna Evropa (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki (za verifikaciju)       
17.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi prof. dr Vujica Lazović, na konferenciji "10 godina slovačkog programa razvojne pomoći" 16. i 17. oktobra 2013. godine, u Bratislavi (Republika Slovačka) (za verifikaciju)       
18.  Predlog platforme za posjetu Duška Markovića, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, Republici Francuskoj, 9. i 10. oktobra 2013. godine (za verifikaciju)       
19.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Republici Sloveniji, 9. oktobra 2013. godine (za verifikaciju)       
20.  Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na UNECE ministarskom sastanku za stanovanje i upravljanje zemljištem i 74. sjednici Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem,7-9. oktobra 2013, Ženeva (za verifikaciju)      
21.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
21.1  Predlog zaključka o izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (za verifikaciju)  dokument     
21.2  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i javne uprave (za verifikaciju) dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
22.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović, Filip Vuković, Damir Šehović, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajić i Milutin Đukanović (za verifikaciju)       
23.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, KO Novo Selo, Opština Danilovgrad (za verifikaciju)       
24.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, KO Krivošije Gornje, Opština Kotor (za verifikaciju)       
25.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u posjedovnom listu broj: 262, KO Radmanci, Opština Berane (za verifikaciju)       
26.  Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup na period od 5 godina nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj: 1628, KO Pečurice, Opština Bar (za verifikaciju)      
V TEKUĆA PITANJA 
27.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj 08-1667/3, od 11. jula 2013. godine, sa sjednice od 4. jula 2013. godine  dokument   zaključci