Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

42. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 07.11.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Trideset treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU, jul – septembar 2013. godine
 dokument  zaključci
2. Pregled prioritetnih projekata u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture čija realizacija se predviđa u 2013. i 2014. godini
 dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
3.  Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o načinu povraćaja blokova i pristupu trećih lica upstream postrojenjima
 dokument zaključci   
4.  Informacija o valorizaciji lokaliteta "Donja Arza", Herceg Novi, radi davanja u dugoročni zakup zemljišta u KO Radovanići, s Predlogom sporazuma
 dokument zaključci   
5.  Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u vezi sa Ugovorom o zajmu za Projekat "Energetska efikasnost u Crnoj Gori – Dodatno finansiranje" s Nacrtom ugovora
 dokument zaključci   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
6. Predlog finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Programu prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora u okviru komponente Prekogranične saradnje Instrumenta za pretpristupnu podršku za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
7. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore broj: 08-2379/2 od 28.10.2013. godine, s Predlogom ugovora o plaćanju poreskog duga imovinom poreskog obveznika "Specijalna bolnica Codra" d.o.o. Podgorica (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
8. Informacija o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom "Solidarno" i Nacrt sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
9.  Informacija o efektima učešća Crne Gore u programu Unije "Posebni program za preduzetništvo i inovacije u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije", s predlogom uključenja u program COSME (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
10.  Informacija o preusmjerenju sredstava Ministarstva pravde na Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
11.  Informacija o implementaciji projekta Montesol s Predlogom amandmana na Sporazum (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
12.  Informacija o Dopunskom ugovoru o kreditu i finansijskom doprinosu za projekat povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama s Predlogom ugovora (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
13.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Lovćen" (podnosilac zahtjeva Milan Radonjić) (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
14.  Izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Republike Kosovo u vezi sa zaključenjem Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o potvrđivanju perioda osiguranja za ostvarivanje prava na penziju (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
15.  Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu za period januar - jun 2013. godine (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
16.  Predlog nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
17.  Predlog nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije za period 2014-2021. godine s predlozima akcionih planova (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
18.  Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja (za verifikaciju)
     
19.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu mr Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, Republici Slovačkoj, 15. novembra 2013. godine (za verifikaciju)
     
20.  Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)      
20.1  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Agencija za nacionalnu bezbjednost (za verifikaciju)
     
20.2  Predlog za preusmjerenje sredstava Uprave za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
     
21. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)      
21.1 Predlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju predsjednika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (za verifikaciju)
 dokument zaključci   
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOST
22.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, koji je Skupštini Crne Gore podnijelo 20 poslanika Demokratskog fronta (za verifikaciju)
     
23. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (predlagači poslanici Obrad Gojković i Velizar Kaluđerović) (za verifikaciju)
     
24. Predlog za davanje saglasnosti Glavnom gradu - Podgorica za podizanje spomen-obilježja narodnom heroju Peku Dapčeviću, prije isteka zakonskog roka (za verifikaciju)
     
25. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 420, KO Orahovica, Opština Bijelo Polje (za verifikaciju)
     
26. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u posjedovnom listu broj 244 i 247, KO Trpezi, u Opštini Berane (za verifikaciju)
     
27. Predlog za davanje saglasnosti za prenos prava svojine/susvojine na zemljištu u svojini Crne Gore na Crnogorski elektroprenosni sistem (za verifikaciju)
     
28.  Finansijski plan Agencije za zaštitu konkurencije za 2014. godinu (za verifikaciju)
     
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
29.  Informacija o realizaciji zaključaka sa sjednice Vlade Crne Gore od 14.2.2013. godine
     
30.  Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na četvrtom regionalnom okruglom stolu "Društveni dijalog u Jugoistočnoj Evropi", 18. i 19. oktobar 2013. godine, Zagreb (Republika Hrvatska)
     
31. Izvještaj o posjeti Delegacije Ministarstva održivog razvoja i turizma institucijama Evropske komisije, u periodu od 14. do 17. oktobra 2013. godine, Brisel (Kraljevina Belgija)
     
32. Izvještaj o učešću prof. dr Sanje Vlahović, ministarke nauke, na Sastanku ministara Zapadnog Balkana, povodom usvajanja Regionalne istraživačko-razvojne strategije za inovacije, 24. i 25. oktobar 2013. godine, Zagreb (Republika Hrvatska)
     
33. Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na drugom forumu političkih lidera za Zapadni Balkan i Tursku, 9. i 10. oktobar 2013. godine, Salzburg