Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

43. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.11.2013. GODINE
I. MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o građevinskim proizvodima s Izvještajem sa javne rasprave
dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
2. Informacija o statusu arbitražnog postupka protiv Crne Gore dokument zaključci
3.  Informacija o naplati poreskog potraživanja imovinom poreskog obveznika "Gradnjapromet" d.o.o. Danilovgrad   dokument  zaključci   
4.  Informacija o Strategiji razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine (Strategija JIE 2020)  dokument  zaključci   
5.  Izvještaj o realizaciji poslova u vezi sa učešćem Crne Gore na EXPO - Milano 2015  dokument  zaključci   
6.  Model za unapređenje institucionalnog i normativnog antikorupcijskog preventivnog okvira dokument  zaključci   
7.  Predlog plana aktivnosti u cilju većeg sezonskog zapošljavanja domaće radne snage       
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
8.  Predlog odluke o obrazovanju Počasnog odbora za obilježavanje 70-godišnjice zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
9.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
10.  Informacija o polaznim osnovama za pregovore sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za projekat "Upravljanja industrijskim otpadom i čišćenja u Crnoj Gori" s Nacrtom ugovora (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
11.  Informacija o napretku u procesu uvođenja decentralizovanog sistema upravljanja pretpristupnim fondovima EU u periodu jul - septembar 2013. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
12.  Informacija o raspolaganju sredstvima Centra za iseljenike (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
13.  Izvještaj o radu i rezultatima rada "Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju" d.o.o. Podgorica (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
14.  Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
15.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-1930/2 od 5. septembra 2013. godine, sa sjednice od 1. avgusta 2013. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
16.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 06-453/3 od 18. aprila 2013. godine, sa sjednice od 11. aprila 2013. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci   
17.  Predlog platforme za posjetu Duška Markovića, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde Rumuniji, 19. novembra 2013. godine (za verifikaciju)       
18.  Predlog platforme za učešće dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na svečanosti obilježavanja "Dana narodne žalosti", 17. i 18. novembra 2013. godine, Berlin (SR Njemačka) (za verifikaciju)       
19.  Predlog platforme za učešće crnogorske delegacije koju će predvoditi prof. dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, na međunarodnoj konferenciji "Globalna saradnja u Sajber bezbjednosti: izazovi i vizije", 2. i 3. decembra 2013, u Bakuu (za verifikaciju)      
20.  Predlog platforme za učešće mr Gorana Jovetića, savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, na godišnjem sastanku Evropskog ekspertskog centra za javno-privatno partnerstvo,20-22. novembra 2013,Luksemburg(za verifikaciju)        
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
21.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 2349 KO Novi Bar, Opština Bar (za verifikaciju)      
22.  Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu s članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnih tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12 i 34/12) (za verifikaciju)       
23.  Izmjena i dopuna Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
24.  Informacija o stanju prve faze projekta prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme  dokument  zaključci   
25.  Predlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika   dokument  zaključci   
26.  Analiza organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije   dokument  zaključci   
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
27.  Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, predvođene Branimirom Gvozdenovićem, na Sastanku predsjedavajućih Međuvladine mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Mađarske, održanom 31. oktobra 2013. godine, u Budimpešti, Mađarska