Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

46. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 05.12.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju dokument  zaključci 
2. Informacija o uspostavljanju prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori - Realizacija projekta "Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije za konkurentnost Crne Gore (INVO)" dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
3.  Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju   dokument   zaključci  
4.  Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima   dokument   zaključci  
5.  Analiza penzijskog sistema  dokument   zaključci  
6.  Analiza efekata progresivnog oporezivanja dohotka fizičkih lica, dobiti pravnih lica i nepokretnosti   dokument   zaključci  
7.  Jesenja analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi u 2013. godini  dokument   zaključci  
8.  Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou  dokument   zaključci  
9.  Sporazum o izradi Izmjena i dopuna državne studije lokacije "Sektor 5" (za dio sektora 5, zona B - bivša kasarna "Orijenski bataljon", Kumbor)   dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
10.  Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Sporazum o zaštiti kitova i delfina (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i pripadajućoj zoni Atlantskog okeana (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
11.  Predlog odluke o obrzovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskog interesa Evropske unije (AFCOS mreža) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
12.  Predlog odluke o izmjenama Programa usklađivanja privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
13.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
14.  Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
15.  Predlog odluke o izmjenama Odluke o mapi regionalnih pomoći (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za prioritetne sportove (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
17.  Informacija o utvrđivanju obalne linije i aktivnostima na utvrđivanju linije morske obale (za verifikaciju) dokument   zaključci  
18.  Informacija u vezi sa Zakonom o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Informacija o aktivnostima na donošenju statuta javnih ustanova socijalne i dječje zaštite (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
20.  Informacija o realizaciji Plana obrazovanja odraslih u 2012. godini (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
21.  Informacija o realizovanim aktivnostima u okviru Kancelarije prvog nivoa kontrole za IPA Jadranski prekogranični program (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22.  Informacija u vezi sa montažom trafostanice od strane preduzeća ''Misedo CTI'' d.o.o. u Opštini Berane (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
23.  Izvještaj sa VI sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo, održanog 6. novembra 2013. godine u Briselu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
24.  Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
25.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za školstvo (za verifikaciju)       
26.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mila Đukanovića, predsjednika Vlade Crne Gore, Republici Srbiji, 9. i 10. decembra 2013. godine (za verifikaciju)       
27.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Republici Slovačkoj, 9. decembra 2013. godine (za verifikaciju)       
28.  Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva prosvjete na Regionalnoj ministarskoj konferenciji o obrazovanju, od 10. do 13. decembra 2013. godine, Istanbul (Republika Turska) (za verifikaciju)       
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
29.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (predlagači poslanici Predrag Sekulić i Slobodan Radović) (za verifikaciju)       
30.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine (predlagači poslanici Borislav Banović i Draginja Vuksanović) (za verifikaciju)       
31.  Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe (predlagač poslanik dr Filip Vuković) (za verifikaciju)       
32.  Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore u korist "Terna Crna Gora" d.o.o. (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
33.  Predlog za davanje saglasnosti JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac, na davanje u zakup poslovnog prostora, na katastarskoj parceli broj 168 upisanoj u list nepokretnosti broj 186, KO Mojkovac, Opština Mojkovac (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
34.  Predlog mišljenja na Plan rada s Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
35.  Informacija o realizaciji kreditnog zaduženja u visini do 100 miliona eura i emisiji obveznica na međunarodnom tržištu – Eurobond, u ukupnom iznosu od 80 miliona eura   dokument   zaključci  
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
36.  Izvještaj o posjeti Duška Markovića, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde Rumuniji, 19. novembra 2013. godine       
37.  Izvještaj o posjeti dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Berlinu, od 16. do 19. novembra 2013. godine