Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

48. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 18.12.2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
 1. Predlog zakona o elektronskoj upravi s Izvještajem s javne rasprave
 dokument   zaključci 
 2. Predlog zakona o nacionalnim parkovima s Izvještajem s javne rasprave
 dokument  zaključci
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
 dokument  zaključci
 4.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata
 dokument  zaključci  
 5. Predlog strategije inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja (2014-2018) s Predlogom akcionog plana za period 2014-2015
 dokument  zaključci  
 6. Predlog energetskog bilansa Crne Gore za 2014. godinu s Predlogom odluke
 dokument  zaključci  
 7. Predlog operativnog plana energetske efikasnosti organa državne uprave i određenih objekata koje koriste javne ustanove čiji je osnivač država za 2014. godinu
 dokument  zaključci  
 8. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana pretvaranja neformalnih naselja u formalna i regularizacije objekata
 dokument  zaključci  
 9.  Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata iz oblasti kulture u 2013. godini
 dokument  zaključci  
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
 10.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima
 dokument  zaključci  
 11. Predlog zakona o dopuni Zakona o tajnosti podataka
 dokument  zaključci  
 12.  Predlog uredbe o boji i oznakama vozila i plovila, naoružanju i posebnoj opremi koji se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova
 dokument  zaključci  
 13.  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije
 dokument  zaključci  
 14.  Predlog odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu
   zaključci  
 15. Informacija o realizaciji kreditnog aranžmana sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju – Faza V s Predlogom ugovora o kreditu i Predlogom ugovora o finansiranju
 dokument  zaključci  
 16. Informacija o stečaju u privrednom društvu "Jastreb" doo Podgorica, st.br.302/12
 dokument  zaključci  
 17. Informacija o naplati poreskog potraživanja imovinom poreskog obveznika Trgovačkog preduzeća "PKB" Herceg Novi
 dokument  zaključci  
 18. Informacija o rezultatima realizacije Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) u kontekstu izrade Prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore i Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem
 dokument  zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
 19. Predlog uredbe o carinskoj tarifi za 2014. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 20. Predlog odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 21.  Predlog odluke o određivanju luka za međunarodni pomorski saobraćaj (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 22. Informacija o naoružanju i vojnoj opremi koje se oglašavaju suvišnim za potrebe Vojske Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 23. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Durmitor" (podnosilac zahtjeva Slobodyan Denis Borisovich) (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 24. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Durmitor" (podnosilac zahtjeva Momir Radulović) (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 25. Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 26. Prvi izvještaj o sprovođenju Strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 27. Treći nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 28. Izvještaj o saradnji ministarstava/organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u prvih šest mjeseci 2013. godine (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 29. Izvještaj sa prvog zasijedanja Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Srbije, 29. novembar 2013. godine, Podgorica (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 30. Predlog godišnjeg akcionog plana realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača 2012-2015, za period jul 2013 – jun 2014. (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 31.  Predlog liste razvojnih projekata Vlade Crne Gore za 2014. godinu za koje će se odobravati dozvole za zapošljavanje i prekogranične usluge iz predviđene kvote za razvojne projekte Vlade Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 32. Predlog politike za društvenu odgovornost u Crnoj Gori (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 33. Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade, NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju- Podgorica, objekta broj 12 koji se nalazi u bivšem vojnom kompleksu na Starom aerodromu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 34. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
     
 35. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekonomije (za verifikaciju)
     
 36. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za intelektualnu svojinu (za verifikaciju)
     
 37. Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 38. Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 39. Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 40. Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-2709/3, od 28. novembra 2013. godine, sa sjednice od 21. novembra 2013. godine (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 41. Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-1927/4 od 2. avgusta 2013. godine, sa sjednice od 1. avgusta 2013. godine (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
 42. Predlozi za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)      
 42.1 Predlog za preusmjerenje sredstava Uprave za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
     
 42.2 Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve i Predlog za preusmjerenje sredstava (za verifikaciju)
     
 43. Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci  
 43.1 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija (za verifikaciju)
 dokument    
 43.2 Predlog rješenja o postavljenju generalnog direktora Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija (za verifikaciju)
 dokument    
 43.3 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora u Direktoratu za budžet u Ministarstvu finansija (za verifikaciju)
 dokument    
 43.4 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Bolonji - Republika Italija (za verifikaciju)
 dokument    
 43.5 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktorice Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za obuku i razvoj kadrova (za verifikaciju)
 dokument    
 43.6 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktorice Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za informacioni sistem kadrova (za verifikaciju)
 dokument    
 43.7  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktorice Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa (za verifikaciju)
 dokument    
 43.8 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove – rukovodioca Sektora za zaštitu i bezbjednost zdravlja ljudi, životinja, bilja i šuma (za verifikaciju)
 dokument    
 43.9 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" (za verifikaciju)
 dokument    
 43.10  Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.11 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.12 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.13 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.14 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za strane investicije (za verifikaciju)
 dokument    
 43.15 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora LAMP projekta (za verifikaciju)
 dokument    
 43.16 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.17 Predlog rješenja o imenovanju direktora Agencije za zaštitu konkurencije (za verifikaciju)
 dokument    
 43.18 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Bakuu – Republika Azerbejdžan (za verifikaciju)
 dokument    
 43.19 Predlog rješenja o prestanku funkcije sudije Vijeća za prekršaje Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.20 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog poreskog inspektora u Poreskoj upravi – Sektor za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor (za verifikaciju)
 dokument    
 43.21 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog poljoprivrednog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
 dokument    
 43.22 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za građevinarstvo u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)   dokument    
 43.23 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog fitosanitarnog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
 dokument    
 43.24 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog tržišnog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
 dokument    
 43.25 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za vode u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
 dokument    
 43.26 Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog veterinarskog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)
 dokument    
 43.27 Predlog rješenja o imenovanju direktora JU Narodni muzej Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.28 Predlog rješenja o razrješenju vd poslovnog direktora JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.29 Predlog rješenja o imenovanju poslovnog direktora JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.30 Predlog rješenja o razrješenju vd umjetničkog direktora JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.31 Predlog rješenja o imenovanju umjetničkog direktora JU Kraljevsko pozorište Zetski dom (za verifikaciju)
 dokument    
 43.32 Predlog rješenja o imenovanju Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona (za verifikaciju)
 dokument    
 43.33 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog savjeta Crne Gore (za verifikaciju)
 dokument    
 43.34 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Poliex" AD Berane (za verifikaciju)
 dokument    
 43.35 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XI redovnoj Skupštini akcionara "Poliex" AD Berane (za verifikaciju)
 dokument    
 43.36 Predlog zakljčka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za zdravstveno osiguranje (za verifikaciju)
 dokument    
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
 44. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Srđan Milić, Neven Gošović i Velizar Kaluđerović (za verifikaciju)
     
 45. Predlog mišljenja na Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Damir Šehović (za verifikaciju)
     
 46. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o platnom prometu (predlagači poslanici Draginja Vuksanović, Izet Bralić i Džavid Šabović) (za verifikaciju)
     
 47. Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o platnom prometu (predlagači poslanici Mladen Bojanić i Srđan Perić) (za verifikaciju)
     
 48.  Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice (predlagači poslanici: Mićo Orlandić, Džavid Šabovć, Mladen Bojanić i Srđan Perić) (za verifikaciju)
     
 49. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezapsolenosti (predlagači poslanici: Zoran Jelić, Zorica Kovačević, dr Halil Duković i dr Zoran Srzentić) (za verifikaciju)
     
 50. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore - JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, ukupne površine 1724 m2, upisane u List nepokretnosti 736, KO Stari Bar (za verifikaciju)
     
 51. Predlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Nikšić (za verifikaciju)
     
 52.  Statut o izmjenama i dopunama Statuta Fonda rada (za verifikaciju)
     
 53. Zahtijev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12 i 27/13) (za verifikaciju)
     
V TEKUĆA PITANJA 
 54. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
 dokument  zaključci  
 55. Predlog za preusmjerenje sredstava Ministarstva održivog razvoja i turizma
     
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
 56. Izvještaj sa učešća predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na II Samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, u Bukureštu, 26. novembra 2013. godine
     
 57. Izvještaj o zvaničnoj posjeti dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, Republici Slovačkoj, 9. decembra 2013. godine
     
 58. Izvještaj o ušeću predstavnika Vlade Crne Gore na ''IX godišnjem sastanku ministara'' u okviru implementacije Memoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže u jugoistočnoj Evropi, 2-3. decembar 2013. godine, Brisel, Belgija
     
 59. Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na Upravnom odboru i Skupštini donatora Fonda Regionalnog stambenog programa u Parizu 6.12.2013. godine
     
 60. Izvještaj o učešću crnogorske delegacije na Međunarodnoj konferenciji "Razvoj sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH", Čapljina, 28-29. novembar 2013. godine
     
 61. Izvjestaj o učešću crnogorske delegacije koju je predvodio dr Radoje Žugić, ministar finansija, na redovnom Jesenjem zasijedanju SB i MMF, u periodu od 10. do 15. oktobra 2013. godine