Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

51. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 16.01.2014. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Informacija o mjerama za ublažavanje efekata zimske turističke sezone na sjeveru Crne Gore
 dokument
 zaključci 
2. Informacija o otvaranju ponuda za kupovinu imovine Kombinata aluminijuma Podgorica u stečaju s predlogom aktivnosti
 dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE
3. Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Pizi - Republika Italija, na čelu sa počasnim konzulom (za verifikaciju)
 dokument   zaključci  
4.  Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje podataka iz navigacijskih karata, publikacija i hidrografske baze (za verifikaciju)   dokument  zaključci  
5. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore broj: 08-2926/2 od 20.12.2013. godine s Predlogom ugovora o plaćanju poreskog duga imovinom poreskog obveznika Trgovačkog preduzeća "PKB" Herceg Novi (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
6.  Informacija o uključenju u program Unije "Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)" s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
7.  Izvještaj o radu Ministarstva nauke za 2013. godinu (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
8.  Nacrt menadžment plana nekropola stećaka Grčko groblje i Bare Žugića, Novakovići, Opština Žabljak i Grčko groblje, Šćepan Polje, Opština Plužine (za verifikaciju)
 dokument  zaključci  
9. Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na 84. zasjedanju Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje rasne diskriminacije, 5. i 6. februar 2014. godine, Ženeva, Švajcarska
     
10.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci  
10.1  Predlog rješenja o razrješenju sekretara Sekretarijata za razvojne projekte (za verifikaciju)
 dokument    
10.2 Predlog zaključka o imenovanju članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD Podgorica (za verifikaciju)
 dokument    
10.3 Predlog rješenja o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade (za verifikaciju)
 dokument    
10.4 Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Pizi – Republika Italija (za verifikaciju)
 dokument    
III TEKUĆA PITANJA  
11. Informacija o angažovanju advokatske kancelarije u arbitražnom postupka protiv Crne Gore
 dokument  zaključci  
12. Prijedlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstva prosvjete na potrošačku jedinicu Ministarstvo finansija
     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID  
13. Prečišćeni tekst Predloga programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu
     
14. Izvještaj sa Regionalne ministarske konferencije o obrazovanju, koja je održana u Istanbulu od 10. do 13. decembra 2013. godine