Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

53. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 30.01.2014. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2014. godinu – AGROBUDŽET
dokument  zaključci 
2. Predlog programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2014. godinu dokument  zaključci
3. Predlog programa podsticanja projekata u vodoprivredi za 2014. godinu dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
4.  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata  dokument   zaključci  
5.  Predlog uredbe o načinu obračuna i plaćanja naknade za proizvodnju nafte i gasa  dokument   zaključci  
6.  Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o tarifi javnih izvršitelja  dokument   zaključci  
7.  Predlog odluke o planu privatizacije za 2014. godinu  dokument   zaključci  
8.  Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva i Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela "Sveti Stefan" i "Miločer" u Budvi   dokument  zaključci  
9.  Informacija o naplati poreskog potraživanja imovinom poreskog obveznika "Putevi" d.o.o. Podgorica   dokument   zaključci   
10.  Informacija o utvrđivanju visine naknade za rad Komisije za polaganje notarskog ispita, Komisije za polaganje ispita za javne izvršitelje, Komisije za polaganje ispita za stečajne upravnike i Komisije za provjeru poznavanja Ustava i organizacije sudske vlasti za stalne sudske tumače   dokument   zaključci  
11.  Informacija o nacrtima Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika, Ugovora o zajedničkim operacijama i Ugovora o računovodstvenim operacijama  dokument   zaključci  
12.  Izvještaj o realizaciji plana privatizacije za period 1.7.2013. - 31.12.2013. godine  dokument   zaključci  
13.  Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija        
14.  Predlog za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 1, 2, 3 i 4 Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru („Službeni list Crne Gore“, broj: 58/13, od 20. 12. 2013. godine)  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
15.  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o slobodnim carinskim prodavnicama (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
17.  Predlog odluke o otvaranju konzulata Crne Gore u Hamburgu - Savezna Republika Njemačka, na čelu sa počasnim konzulom (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
18.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač i Uvač-Mateševo (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane "Krnovo" na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i Plužine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
20.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
21.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
22.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za odmor i rekreaciju djece (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
23.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj odraslih-invalidnih i starih lica (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
24.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece i mladih bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
25. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece i mladih (za verifikaciju) dokument   zaključci  
26.  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih-invalidnih i starih lica "Bijelo Polje" (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
27.  Informacija o davanju na korišćenje nepokretnosti-katastarske parcele 21/1 i 21/2, koje su imovina države Crne Gore, Opštini Kotor, bez naknade s Predlogom ugovora (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
28.  Informacija o promjenama u Zoni naplate rutnih naknada "Beograd" u cilju ponovnog otvaranja vazdušnog prostora iznad Kosova za civilni vazdušni saobraćaj (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
29.  Informacija o realizaciji i efektima mjera iz Akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za period oktobar-decembar 2013. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
30.  Informacija o finansijskom i dinamičkom planu II faze za Projekat prelaska sa analognih na digitalne radio-difuzne sisteme (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
31.  Informacija o načinu unapređenja odnosa između JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" i opština crnogorskog primorja, odnosno njihovih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća, Predlog odluke o cijenama vode koja će se isporučivati iz regionalnog vodovodnog sistema i Izvještaj o radu JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" za 2012. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
32.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Lovćen" (podnosilac zahtjeva Milo Radonjić iz Prijestonice Cetinje) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
33.  Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u Nacionalnom parku "Durmitor" (podnosioci zahtjeva Branko i Olivera Čejović iz Budve) (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
34.  Informacija o zahtjevu Societe Generale Montenegro banke za dobijanje saglasnosti od strane Vlade za kreditni aranžman sa Bankom za razvoj SE, namijenjen za investicioni projekat pod nazivom "Stvaranje i očuvanje održivih radnih mjesta" (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
35.  Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka Kutska i Mojanska rijeka za izgradnju malih hidroelektrana s predlozima odluka o davanju koncesija i predlozima ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Kutska i Mojanska rijeka (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
36.  Izvještaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori s predlozima odluka o davanju koncesija i Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima: Bistrica-pritoka Ljuboviđe, Đurička rijeka sa pritokama, Kaludarska i Vrbnica (za verifikaciju) dokument  zaključci  
37.  Predlog za ustupanje objekta-zgrade Starog zatvora u Kotoru od strane Ministarstva pravde-Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstvu kulture (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
38.  Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
39.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-2825/3 od 12. decembra 2013. godine, sa sjednice od 5. decembra 2013. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
40.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-2824/3 od 12. decembra 2013. godine, sa sjednice od 5. decembra 2013. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
41.  Predlog platforme o posjeti crnogorske delegacije istanbulskoj berzi i razgovorima sa turskim investitorima o budućoj saradnji, od 4. do 6. februara 2014. godine (za verifikaciju)       
42.  Predlog platforme za učešće Branimira Gvozdenovića, ministra održivog razoja i turizma, na Nacionalnom molitvenom doručku, od 4. do 7. februara 2014. godine u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države (za verifikaciju)       
43.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
43.1  Predlog rješenja o imenovanju poslovnog direktora JU Kraljevsko pozorište Zetski dom (za verifikaciju)  dokument     
43.2  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora za igre na sreću u Upravi za inspekcijske poslove (za verifikaciju)  dokument     
43.3  Predlog rješenja o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Hamburgu- Savezna Republika Njemačka (za verifikaciju)  dokument     
43.4  Predlog zaključka o davanju saglasnosti za postavljenje glavnog ovlašćenog službenog lica u Ministarstvu pravde (za verifikaciju)  dokument     
43.5  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Luštica Development“ AD Tivat (za verifikaciju)  dokument     
43.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luštica Development“ AD Tivat  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
44.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta, na teritoriji Opštine Pljevlja (za verifikaciju)       
45.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vijeća za prekršaje Crne Gore (za verifikaciju)       
46.  Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2014. godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
V TEKUĆA PITANJA 
47.  Predlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore   dokument   zaključci