Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

6. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 17. JANUAR 2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za 2013. godinu dokument zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE
2. Predlog uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave dokument zaključci
3.  Predlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu vođenja kaznene evidencije   dokument  zaključci
 
4.  Predlog odluke o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina   dokument  zaključci
 
5.  Četvrti izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010 – 2014. godine i Akcionog plana za period 2010 – 2012. godine  dokument  zaključci
 
6.  Treći izvještaj o realizaciji mjera iz Integrisanog akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2012. godinu s Predlogom integrisanog akcionog plana za implementaciju Strategije za 2013. godinu   dokument  zaključci
 
6.1  Informacija o rješavanju problema priključenja električne energije kontejnerskom naselju kamp Konik I sa predlogom mjera   dokument  zaključci
 
7.  Informacija o značaju i proceduri sticanja statusa posmatrača pri Organizaciji američkih država   dokument  zaključci
 
8.  Predlog platforme za predstavljanje Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, Opšti periodični pregled Ujedinjenih nacija, Drugi ciklus, 28.januar 2013. godine, Ženeva    
 
9.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu Mila Đukanovića predsjednika Vlade Crne Gore Briselu, Belgija, 21. januar 2013. godine        
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
10.  Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019) (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
11.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore br. 06-2156/3 od 25. oktobra 2012. godine (za verifikaciju)  dokument  zaključci
 
12.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)    zaključci
 
12.1  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra poljoprivrede (za verifikaciju)  dokument     
12.2  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja (za verifikaciju)  dokument     
12.3  Predlog rješenja o postavljenju v.d. pomoćnika ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja (za verifikaciju)  dokument     
12.4  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku (za verifikaciju)  dokument     
12.5  Predlog rješenja o razrješenju direktora i određivanju v.d. direktora Zavoda za školstvo (za verifikaciju)  dokument     
12.6  Predlog rješenja o prestanku mandata dva pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja (za verifikaciju)  dokument     
12.7  Predlog rješenja o određivanju dva v.d. pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja (za verifikaciju)  dokument     
12.8  Predlog za postavljenje stalnog predstavnika-ambasadora Crne Gore u Savjetu za ljudska prava UN (za verifikaciju)  dokument     
12.9  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i javne uprave i određivanju v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (za verifikaciju)  dokument     
IV TEKUĆA PITANJA 
13.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu Jevrejskoj zajednici Crne Gore, bez naknade   dokument  zaključci
 
14.  Prijedlog za davanje saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za podizanje spomen obilježja Šeiku Zaidu bin Sultan Al Nahijanu,osnivaču Ujedinjenih Arapskih Emirata   dokument  zaključci
 
V MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID 
15.  Izvještaj o zvaničnoj posjeti dr Igora Lukšića potpredsjednika Vlade za evropske integracije i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Briselu, 17-19. decembra 2012. godine