Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

9. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 08. FEBRUAR 2013. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S PROGRAMOM RADA VLADE
1. Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, sa Izvještajem sa javne rasprave dokument  zaključci 
2. Predlog nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, s Predlogom akcionog planom za period 2013 – 2016. godine dokument  zaključci
3. Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2013.godinu dokument  zaključci
II MATERIJALI KOJI SU PRIPREMLJENI U SKLADU S TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA VLADE 
4.  Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, sa Izvještajem s javne rasprave i Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu   dokument   zaključci  
5.  Predlog odluke o dodjeli lovišta „Nikšić“ na korišćenje, s Predlogom ugovora  dokument   zaključci  
6.  Informacija o predlogu mjera unapređenja,jačanja i konkretizovanja modaliteta koordinacije u oblasti prevencije korupcije i sprovođenja antikorupcijskih zakona kojima su poslednjim izmjenama proširene kontrolne nadležnosti (UJN,USPFNT,KSSI,DRI,DIK)  dokument   zaključci  
7.  Informacija o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije  dokument   zaključci  
8.  Predlog memoranduma o ispunjenju prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta kasarne "Orjenski bataljon", Kumbor, Herceg-Novi, s Predlogom ugovora  dokument   zaključci  
9.  Informacija o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Pljevlja, s Predlogom protokola  dokument   zaključci  
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI VERIFIKACIJE 
10.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pošte Crne Gore AD Podgorica (za verifikaciju)       
11.  Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Pošte Crne Gore DOO i Pošte Crne Gore AD za 2012.godinu (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
12.  Predlog rješenja sukoba nadležnosti između ranijeg Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Službe komunalne policije Opštine Pljevlja (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
13.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške o Programu bilateralne saradnje na projektima,s Memorandumom (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
14.  Informacija o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Ukrajine, s Predlogom sporazuma (za verifikaciju)   dokument   zaključci  
15.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore br. 03-149 od 28. junuara 2010. godine, sa sjednice od 21. januara 2010. godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
16.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, br: 03-5462 ,od 9. juna 2011.godine (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
17.  Predlog platforme za učešće Duška Markovića potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku i ministra pravde na Konferenciji o strateškim prioritetima u borbi protiv računarskog kriminala, 15. februar 2013. godine, Dubrovnik (za verifikaciju)       
18.  Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na predstavljanju Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, Opšti periodični pregled Ujedinjenih nacija (UPR), Drugi ciklus, 28. januar 2013. godine, Ženeva, Švajcarska (za verifikaciju)  dokument   zaključci  
19.  Kadrovska pitanja (za verifikaciju)     zaključci  
19.1  Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine (za verifikaciju)  dokument     
19.2  Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 1. Slobodno kretanje robe, 8. Konkurencija i 30. Vanjski odnosi (za verifikaciju)  dokument     
19.3  Predlog rješenja o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 27. Životna sredina i 28. Žaštita potrošača i zdravlja (za verifikaciju)  dokument     
19.4  Predlog rješenja o imenovanju međunarodnog Žirija za dodjelu Njegoševe nagrade (za verifikaciju)  dokument     
IV MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI 
20.  Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu /podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Slobodan Radović/ (za verifikaciju)       
21.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti, kat. parcela br.2206/2, LN br.986,površine 400m2, KO Martinići, Opština Danilovgrad (za verifikaciju)        
22.  Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti,kat. parcela br.878,LN br.59, površine 634 m2, KO Grbe, Opština Danilovgrad (za verifikaciju)       
V TEKUĆA PITANJA 
23.  Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode  dokument   zaključci  
VI MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI NA UVID
24.  Izvještaj o posjeti dr Petra Ivanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, na "Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu" (GFFA), sajmu poljoprivrede "Zelena nedjelja" i Petom samitu ministara poljoprivrede,Berlin,od 16.do 19. januara 2013.g.