Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

104. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 27.12.2018. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o javnom redu i miru (predlagač potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu) dokument
2. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora, Opština Ulcinj dokument
3. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola s Izvještajem sa javne rasprave dokument
4. Predlog zakona o medicinskim sredstvima s Izvještajem sa javne rasprave dokument


5. Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji s Izvještajem sa javne rasprave dokument


6. Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave dokument


7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova dokument


8. Analiza opravdanosti sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja dokument


9.  Predlog strategije zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 - 2023. s Predlogom akcionog plana za period 2019-2020.  dokument    
10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu  dokument    
11. Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti s Izvještajem sa javne rasprave       
12. Predlog akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2019. godinu  dokument    
13. Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu  dokument    
14. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za podsticanje i unapređenje primjene alternativnog rješavanja sporova  dokument    
15. Predlog programa alternativnog rješavanja sporova 2019-2021 s Predlogom akcionog plana  dokument    
16. Informacija o otpisu zatezne kamate korisnicima Programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva  dokument    
17. Predlog uredbe o uslovima i načinu korišćenja genetički modifikovane hrane ili hrane za životinje  dokument    
18. Predlog strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 - 2022. godine s Predlogom akcionog plana za 2019. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022. godine  dokument    
 19. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Komunikacione strategije "Crna Gora članica NATO-a" za period jul - decembar 2018.  dokument    
 20. Godišnji izvještaj o predsjedavanju Crne Gore Američko - jadranskom poveljom (A5)  dokument    
 21. Predlog plana zaštite voda od zagađivanja za period od 2019. do 2024. godine
dokument    
 22. Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2019. godinu s Izvještajem sa javne rasprave  dokument    
 23. Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma (period jul - decembar 2018)  dokument    
 24. Predlog programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore s Predlogom akcionog plana do 2021. godine  dokument    
 25. Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2019. godinu  dokument    
 26. Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2018. godinu  dokument    
 27. Informacija o statusu i realizaciji projekata iz oblasti saobraćaja u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći (IPA projekata)  dokument    
 28. Predlog odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za decentralizovano/centralizovano, indirektno/direktno i podijeljeno upravljanje sredstvima u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA)  dokument    
 29. Informacija o statusu realizacije preporuka iz izvještaja revizora Evropske komisije za programe koji se realizuju kroz decentralizovano i/ili indirektno upravljanje IPA fondovima  dokument    
 30. Informacija o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije       
 31. Informacija o analizi stanja u djelatnosti auto taksi prevoza putnika sa predlogom mjera i zaključaka za rješavanje problema auto taksi prevoznika  dokument    
 32. Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s Predlogom protokola  dokument    
33. Predlog nacionalnog programa zaštite potrošača 2019 - 2021 s Predlogom akcionog plana za 2019. godinu  dokument    
34. Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2019. godinu  dokument    
35. Predlog programa zvanične statistike 2019-2023. godine  dokument    
36. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore 2018-2020       
37. Predlog programa podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori s Predlogom akcionog plana  dokument    
38. Predlog plana obrazovanja odraslih 2019-2022.  dokument    
39. Analiza stanja elektronske uprave u Crnoj Gori  dokument    
40.  Informacija o implementaciji jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave  dokument    
41. Predlog za ponovno pokretanje projekta "Glas građana - e-Peticije"      
42. Izvještaj o incidentnim situacijama na internetu u Crnoj Gori za 2017. i 2018. godinu  dokument    
43. Izvještaj o uspostavljanju timova za upravljanje incidentnim situacijama na internetu u Crnoj Gori - lokalni CIRT timovi  dokument    
44. Drugi godišnji izvještaj o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tahnologija pravosuđa (2016-2020) za period 1.10.2017 - 1.12.2018.  dokument    
45.  Informacija o prenošenju posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš  dokument    
46. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3983, od 28. decembra 2017. godine i broj: 07-3394, od 6. jula 2018. godine  dokument    
47. Predlog akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020, za 2019. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016-2020. u 2018. godini  dokument    
48. Predlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu s Izvještajem o sprovođenju Programa u 2018. godini  dokument    
49. Godišnji izvještaj o sprovođenju Menadžment plana i stanju prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotora za 2017. godinu  dokument    
50. Predlog godišnjeg plana rada za poslovnu 2019. godinu i Predlog finansijskog plana za 2019. godinu Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D.
dokument    
51. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Bar  dokument    
52. Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova
dokument    
53. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava  dokument    
54. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje  dokument    
55. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja  dokument    
56. Kadrovska pitanja       
56.1  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
dokument    
56.2  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za obeštećenje  dokument    
56.3 Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument    
56.4  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija  dokument    
56.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija  dokument    
56.6 Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
dokument    
56.7 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za obuku i razvoj kadrova  dokument    
56.8 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za informacioni sistem kadrova  dokument    
56.9 Predlog rješenja o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za postupak oglašavanja i praćenje sprovođenja propisa  dokument    
56.10 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište  dokument    
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
57. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave  dokument    
58. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore  dokument    
59. Predlog odluke o donošenju Državne studije lokacije "Sektor 2" - ušće Sutorine - Igalo  dokument    
60. Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog prostornog plana  dokument    
61. Predlog odluke o izradi Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja) i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela- Rt Sv. Neđelja) i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije  dokument    
62. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, Opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana  dokument    
63. Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Mihinja" u Podgorici  dokument    
64. Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije "Glavatičići", Opština Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije  dokument    
65. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", opština Tivat i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići", opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  dokument    
66. Predlog odluke o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" u Podgorici  dokument    
67. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Pljevlja s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument    
68. Nacrt detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore  dokument    
69. Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36" s Predlogom programa održavanja javne rasprave  dokument    
70. Program privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 - 2023. godine  dokument    
71. Atlas crnogorskih plaža i kupališta za period od 2019. do 2023. godine
dokument    
72. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama  dokument    
73. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Bijelo Polje"  dokument    
74. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja"
dokument    
75. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica  dokument    
76. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Zavod "Komanski most"  dokument    
77. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece i mladih sa problemima u ponašanju  dokument    
78. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, za 2019. godinu  dokument    
79. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020, za 2019. godinu  dokument    
80. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022, za 2019. godinu  dokument    
81. Predlog akcionog plana prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti  dokument    
82. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu  dokument    
83. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu  dokument    
84. Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori (2019-2024) za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2017. i 2018. godinu  dokument    
85. Predlog akcionog plana za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine  dokument    
86. Predlog akcionog plana za 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine  dokument    
87. Informacija o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Direkcije javnih radova za 2018. godinu  dokument    
88. Predlog aneksa II Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici "Bać- Besnik", područna jedinica Rožaje  dokument    
89. Predlog za pokretanje postupka za raskid Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, broj 3569, od 26.08.2015. godine, zaljučen između Uprave za šume i DOO "Bambis Stolarija" Podgorica  dokument    
90. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu  dokument    
91. Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period 2018-2020, za izvještajni period jul – decembar 2018. godine  dokument    
92. Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine za izvještajni period septembar 2015 - septembar 2018. godine  dokument    
93. Informacija o aktivnostima koje je potrebno preduzeti radi stupanja na snagu Međunarodne konvencije o sprječavanju akata nuklearnog terorizma i usaglašenosti nacionalnih propisa  dokument    
94. Godišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 u 2018. godini  dokument    
95. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020), za 2018. godinu  dokument    
96.  lzvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021), za 2018. godinu  dokument    
97. Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju planskih dokumenata s predlozima ugovora o vršenju revizije planskih dokumenata  dokument    
98. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti u susvojini Nika Gavrilovića iz Beograda, Olge Lacković iz Cetinja i Olivere Knežević iz Beograda  dokument    
99. Predlog finansijskog plana i programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu  dokument    
100. Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Finskoj, od 16. do 18. januara 2019. godine  dokument    
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
101. Predlog godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću "Project-Consulting" - Podgorica za 2019. godinu  dokument    
102. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti - katastarske parcele broj 3884/3, površine 1.200 m², evidentirane u LN br. 984, KO Bijelo Polje - Opština Bijelo Polje, u svojini Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument    
103. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore – katastarske parcele broj 4545/10, površine 836 m2, upisane u list nepokretnosti broj 748, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 45, u zahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona" - izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument    
104. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Dašo Pavičić" iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 463 KO Topla, Opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument    
105. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Milorad Musa Burzan" iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3189 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore  dokument    
106. Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ "Orijenski bataljon" iz Nerceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 237 KO Bijela, Opština Herceg Novi u svojini Crne Gore  dokument    
107. Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Cetinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 419 KO Cetinje I, Prijestonica Cetinje u svojini Crne Gore  dokument    
108. Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija "Panto Mališić" iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 290 KO Berane, Opština Berane u svojini Crne Gore  dokument    
109. Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje "Vida Matjan" iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 154 KO Kotor II, Opština Kotor u svojini Crne Gore  dokument    
110. Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima Tenderske komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup dijela nepokretnosti i objekata privremenog karaktera u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u Nacionalnim parkovima "Durmitor" i "Biogradska gora"  dokument    
111. Pitanja i predlozi       
111.1 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore: broj: 07-4712, od 11. 10. 2018. godine  dokument    
111.2 Predlog za preusmjeravanje sredstava u cilju realizacije Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki roba i usluga  dokument    
111.3 Predlog za davanje saglasnosti za korišćenje bez naknade nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 20 godina, i to dijela katastarske parcele broj 3430, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica i dijela katastarske parcele broj 3431, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica i dijela katastarske parcele broj 3435/1, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica       
111.4 Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine  dokument    
111.5 Informacija u vezi dodjele prvenstvene koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor s Predlogom ugovora o prvenstvenoj koncesiji između Vlade Crne Gore i "Luka Kotor" AD Kotor i Predlogom odluke o dodjeli prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor       
111.6 Predlog Odluke Odbora direktora Aerodroma Crne Gore AD iskazan odlukom broj 01-7321 od 26.12.2018. godine, koja se odnosi na ponudu za obavljanje slobodne carinske prodaje na aerodromima Podgorica i Tivat  dokument    
111.7 Predlog kolektivnog ugovora Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore"  dokument    
111.8 Informacija o nedostajućim sredstvima koja su neophodna za redovno poslovanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore  dokument    
111.9 Zaključci Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore broj 0203-3774/7 od 17.12.2018. godine usvojeni na 78. sjednici održanoj 17.12.2018. godine s predlozima odluka  dokument    
111.10 Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju  dokument    

NAPOMENA: Materijal za Tačku 11. ( Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti s Izvještajem sa javne rasprave), Tačku 30. (Informacija o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije ) Tačku 36. (Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore 2018-2020 ), Tačku 41. (Predlog za ponovno pokretanje projekta "Glas građana - e-Peticije" ), Tačku 111.3 (Predlog za davanje saglasnosti za korišćenje bez naknade nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 20 godina, i to dijela katastarske parcele broj 3430, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica i dijela katastarske parcele broj 3431, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica i dijela katastarske parcele broj 3435/1, upisane u list nepokretnosti broj 363, KO Donja Gorica ), i Tačku 111.5 (Informacija u vezi dodjele prvenstvene koncesije za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor s Predlogom ugovora o prvenstvenoj koncesiji između Vlade Crne Gore i "Luka Kotor" AD Kotor i Predlogom odluke o dodjeli prvenstvene koncesije "Luci Kotor" AD Kotor ) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.