Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

113. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 14.03.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog uredbe o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca dokument
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu dokument
3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe dokument
4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za pripremu Predloga srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore (2018-2020) dokument


5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2018. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 - 2018. godine dokument


6. Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2018. godini7. Informacija u vezi utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta za 2019. godinu dokument


8. Informacija o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) kroz generalno i selektivno povećanje kapitala dokument


9. Informacija o ustupanju Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen privrednom društvu „Montenegro Yacht Services“ doo Tivat s Predlogom sporazuma
10. Informacija o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“ s Predlogom ugovora o realizaciji projekta dokument
11. Predlog plana sanacije šuma u 2019. godini dokument
12. Predlog akcionog plana za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu (2019 – 2021) dokument
13. Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu dokument
14. Informacija o Predlogu javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom dokument
15. Informacija o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane
16. Predlog programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ - Podgorica za 2019. godinu dokument
17. Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2130, od 20. jula 2017. godine, sa sjednice od 12. jula 2017. godine dokument
18. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija dokument
19. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave dokument
20. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva sporta i mladih dokument
21. Predlog pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore dokument
22. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za statistiku dokument
23. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću dokument
24. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Podgorici dokument
25. Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu dokument
26 Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva pravde sa organom u sastavu za 2018. godinu dokument
27. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva saobraćaja i pomorstva i organa u sastavu za 2018. godinu dokument
28.  Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava o radu i stanju u upravnim oblastima s Izvještajem Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2018. godinu   dokument    
29.  Kadrovska pitanja      
29.1  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva odbrane  dokument     
29.2  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka  dokument     
29.3  Predlog rješenja o određivanju v.d. sekretarke Ministarstva odbrane  dokument     
29.4  Predlog rješenja o određivanju v.d.direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka  dokument    
29.5  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
29.6  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
29.7  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Montecargo“AD Podgorica  dokument     
29.8  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i pet članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
30.  Predlog odluke o objavljivanju Programa kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za period 2019 - 2021. godine (bez rasprave)  dokument     
31.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma sa zemljom domaćinom između Vlade Crne Gore i Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO) s Nacrtom sporazuma (bez rasprave)  dokument     
32.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji s Nacrtom sporazuma (bez rasprave)  dokument     
33.  Informacija o potrebi potpisivanja Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica (bez rasprave)  dokument     
34.  Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju sporazuma o pružanju vazduhoplovnih usluga između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument     
35.  Predlog platforme o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju će predvoditi Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, na 1. ministarskoj konferenciji o partnerstvu na planu transatlantske energetske saradnje, Hjuston (Teksas), 14. marta 2019. (bez rasprave) dokument     
36.  Predlog platforme za posjetu Aleksandra Bogdanovića, ministra kulture, Republici Francuskoj, 25. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
37.  Predlog platforme za zvaničnu posjetu prof. dr Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova, Republici Kosovo, 21. marta 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
38.  Predlog platforme za učešće Sulja Mustafića, direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na stručnom sastanku u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 21. i 22. marta 2019. godine, Zagreb, Republika Hrvatska (bez rasprave)  dokument     
39.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Mnistartsvo pravde na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument     
40.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za imovinu na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova (bez rasprave)  dokument     
41.  Pitanja i predlozi      
41.1  Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu  dokument     
41.2  Predlog uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede  dokument     
41.3  Pravila o komunikacijama  dokument     
41.4  Predlog platforme za učešće mr Predraga Boškovića, ministra odbrane, na Konferenciji posvećenoj razvoju poslovanja u Jugoistočnoj Evropi, 18. marta 2019. godine, Beč, Republika Austrija  dokument     

NAPOMENA: Materijal za tačku 6. (Izvještaj o realizaciji poreske politike u 2018. godini), tačku 9. (Informacija o ustupanju Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen privrednom društvu „Montenegro Yacht Services“ doo Tivat s Predlogom sporazuma) i tačku 15. (Informacija o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.