Питајте Владу

11. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 02.02.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјени Закона о регуларизацији неформалних објеката
документ
закључци
2. Предлог одлуке о задуживању и давању гаранција Црне Горе за 2017. годину
документ
закључци
3. Предлог програма изградње, одржавања, реконструкције и модернизације жељезничке инфраструктуре за 2017. годину
документ
закључци
4. Предлог одлуке о додјели Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса за 2017. годину с Предлогом уговора
документ
закључци

5. Извјештај о реализацији Националног акционог плана коришћења енергије из обновљивих извора до 2020. године, за период 2014 - 2015. године
документ
закључци

6. Предлог годишњег плана подношења захтјева за издавање енергетских дозвола у 2017. години
документ
закључци

7. Предлог акционог плана за имплементацију Стратегије за борбу против трговине људима за 2017 - 2018. годину
документ
закључци

8. Информација у вези са реализацијом Одлуке Комитета УНЕСЦО (40 ЦОМ 7Б.54), донијете у Истанбулу, јул 2016. године, која се односи на културно-историјско подручје Котор с Предлогом акционог плана
документ
закључци

9. Информација о закључивању Уговора о просљеђивању средстава за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и рехабилитације водоводне и канализационе мреже у општини Даниловград с Предлогом уговора о просљеђивању средстава
документ
закључци
10. Извјештај о реализацији инвестиционих пројеката по основу Уредбе о подстицању директних инвестиција за 2016. годину
документ
закључци
11. Кадровска питања
закључци
11.1 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за државни управу и локалну самоуправу у Министарству унутрашњих послова
документ
11.2 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Дирекората за развој електронске управе у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
документ
11.3 Предлог рјешења о престанку мандата генералног директора Дирекората за информатичку инфраструктуру у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
документ
11.4 Предлог рјешења о именовању међународног жирија за додјелу Његошеве награде
документ
11.5 Предлог за разрјешење и именовање два члана Бироа за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора
документ
11.6 Предлог рјешења о одређивању в.д генералног директора Генералног директората за конзуларне послове у Министарству вањских послова
документ
11.7 Предлог рјешења о именовању савјетника предсједника Владе Црне Горе
документ
11.8 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за државну управу у Министарству јавне управе
документ
11.9 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за локалну самоуправу у Министарству јавне управе
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
12. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за измјештање постојећег далековода 10 КВ у КО Душке и КО Лијева Ријека са трасе аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (без расправе)
документ закључци
13. Информација о иницијативи за оснивање транспортне заједнице у региону Западног Балкана (без расправе)
документ закључци
14. Информација о потреби обезбјеђивања пословног простора за потребе ЈУ Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју у Општини Даниловград (без расправе)
документ закључци
15. Информација о давању претходне сагласности Универзитету Црне Горе за продају земљишта површине 30 м² на катастарској парцели број 1496, уписане у лист непокретности 341, КО Подгорица И, као дијелу урбанистичке парцеле број 1/51 (без расправе)
документ закључци
16. Информација о понуди за право прече куповине непокретности у сусвојини Радмиле Газиводе, Радмиле Газиводе Смиљанић, Јелене Вујасин и Стевана Газиводе (без расправе)
документ закључци
17.  Извјештај о имплементацији Националне стратегије за транспозицију, имплементацију и примјену правне тековине ЕУ у области животне средине и климатских промјена за период јул - децембар 2016. године (без расправе)
документ закључци
 
18.  Годишњи извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја система јавних набавки за период 2016-2020, у 2016. години (без расправе)
документ закључци
 
19.  Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Републике Азербејџан (без расправе)
документ закључци
 
20.  Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Уједињених Арапских Емирата (без расправе)
документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
21.  Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредби члана 24 Закона о измјенама и допунама Закона о осигурању ("Службени лист ЦГ", број 55/16), коју је поднијело Удружење актуара Републике Србије (без расправе)
документ закључци
 
22.  Предлог одлуке о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Беране (без расправе)
документ закључци
 
23.  Предлог одлуке о допунама Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији Општине Бијело Поље (без расправе)  документ закључци
 
24.  Питања и предлози       
24.1  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3493, од 19. јануара 2017. године  документ закључци
 
24.2  Усмена информација о преговорима са Републиком Азербејџан везано за изградњу моста Вериге       
24.3  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-106, од 27. јануара 2017. године, са сједнице од 19. јануара 2017. године
документ  закључци
 
24.4  Приједлог споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије о сарадњи у области образовања
документ закључци
 
24.5  Предлози колективних уговора којима се утврђују коефицијенти зарада запослених у јавним установама Главног града: ЈУ Културно информативни центар "Будо Томовић" Подгорица, ЈУ Културно-информативни центар "Малесија" Тузи
документ закључци
 
24.6  Предлози колективних уговора јавних установа Главног града: ЈУ за бригу о дјеци "Дјечији савез", ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју и ЈУ за смјештај, рехабилитацију и ресоцијализацију корисника психоактивних супстанци  документ закључци
 
ИВ НА УВИД 
25.  Извјештај о учешћу црногорске делегације на Свјетском образовном форуму, Лондон, Велика Британија, од 23. до 25. јануара 2017. године