Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

129. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 11.07.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I i II kvartal 2019. godine
dokument
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2019. godine dokument
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu dokument
3.1 Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu dokument
4. Predlog odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru dokument
5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom dokument
6. Predlog uredbe o načinu pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade dokument
7. Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore dokument
8. Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište dokument
9. Informacija o integraciji Crne Gore u NATO s Predlogom deklaracije o završetku procesa integracije Crne Gore u NATO dokument
9.1 Usmena informacija o ekološkom incidentu izazvanom radom Termoelektrane Pljevlja
10. Predlog strategije za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata za period 2019 - 2023. godine s Predlogom akcionog plana za period 2019-2020. godine dokument
11. Nacionalni okvir interoperabilnosti Crne Gore dokument
12.  Predlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2019. godinu  dokument     
13.  Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Javnom preduzeću "Regionalni vodovod crnogorsko primorje" Budva za otuđenje nepokretnosti  dokument     
14.  Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2019. godine  dokument     
15.  Informacija o značaju održavanja putnih pravaca prema ski centrima u toku zimske sezone  dokument     
16.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine  dokument     
17.  Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka s Predlogom ugovora  dokument     
18.  Informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka s Predlogom ugovora  dokument     
19.  Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Štitska" na dijelu vodotoka Štitske rijeke s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument     
20.  Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Umska" na dijelu vodotoka Umski potok s Predlogom odluke o davanju koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji  dokument     
21.  Predlog nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije s Predlogom akcionog plana za period 2019-2023. godine i Izvještajem sa javne rasprave  dokument     
22.  Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period 2018-2020, za izvještajni period januar - jun 2019. godine  dokument     
23.  Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu  dokument     
24.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore  dokument     
25.  Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru  dokument     
26.  Kadrovska pitanja       
26.1  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ankari  dokument     
26.2  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Azerbejdžanu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ankari  dokument     
26.3  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Islamskoj Republici Iranu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Ankari  dokument     
26.4  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.5  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.6  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.7  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.8  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.9  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine  dokument     
26.10  Predlog rješenja o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Japanu, sa sjedištem u Tokiju  dokument     
26.11  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
26.12  Predlog rješenja o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije  dokument     
26.13  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije  dokument     
26.14  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
26.15  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave carina  dokument     
26.16  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument     
26.17  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument     
26.18  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument     
26.19  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama  dokument     
26.20  Predlog rješenja o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
26.21  Predlog rješenja o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
26.22  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
26.23  Predlog rješenja o određivanju v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova  dokument     
26.24  Predlog rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica  dokument     
26.25  Predlog zaključka o izboru člana Odbora direktora „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
26.26  Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XV redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
26.27  Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave carina  dokument     
26.28  Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave carina dokument     
26.29  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
26.30  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
26.31  Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
26.32  Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave carina  dokument     
26.33  Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beogradu  dokument     
26.34  Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica  dokument     
26.35  Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  dokument     
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.  Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa s Predlogom sporazuma (bez rasprave)  dokument     
28.  Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina s Predlogom odluke o obrazovanju radnog tima za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina (bez rasprave) dokument     
29.  Informacija o pregovorima između delegacije Vlade Crne Gore i delegacije Vlade Gruzije o zaključivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka s Predlogom sporazuma (bez rasprave) dokument     
30.  Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomije Crne Gore i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) s Predlogom memoranduma (bez rasprave) dokument     
31.  Polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2019. godini (bez rasprave)  dokument    
32.  Predlog za izmjenu i dopune Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2349, od 6. juna 2019. godine, sa sjednice od 6. juna 2019. godine (bez rasprave) dokument     
33.   Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2184, od 13. juna 2019. godine, sa sjednice od 6. juna 2019. godine (bez rasprave) dokument     
34.  Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3746, od 26. jula 2018. godine, sa sjednice od 19. jula 2018. godine (bez rasprave)  dokument     
35.  Predlog platforme za učešće Dragice Sekulić, ministrarke ekonomije, na sastanku povodom potpisivanja Protokola I i III uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske, Ankara, 17. jula 2019. godine (bez rasprave)  dokument     
36.  Predlog platforme za učešće dr Sanje Damjanović, ministarke nauke, na događaju "Science meets Parliaments", 10. jula 2019. godine, u Beogradu, Republika Srbija (bez rasprave)  dokument
   
37.  Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, na bilateralnom sastanku sa ambasadorom Suvereneg viteškog reda hospitalaca Svetog Jovana od Jerusalima, od Rodosa i od Malte, Đan Anibala Rosija di Medelane-om, 13. jula 2019. godine, Piza, Italija (bez rasprave) dokument     
38.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo zdravlja na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu (bez rasprave)  dokument     
39.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (bez rasprave)  dokument     
40.  Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo održivog razvoja i turizma na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave)  dokument     
41.  Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)  dokument     
42.  Predlog za preusmjerenje sredstava (bez rasprave)  dokument     
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
43.  Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti (predlagači poslanici: Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, prof. dr Branko Radulović i Milutin Đukanović) (bez rasprave) dokument     
44.  Predlog mišljenja na Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore (predlagači poslanici: Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, prof. dr Branko Radulović i Milutin Đukanović) (bez rasprave)
dokument     
45.  Pitanja i predlozi       
45.1  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Savjetu za vladavinu prava  dokument     
45.2  Usmena informacija o elementarnim nepogodama na području opštine Ulcinj