Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

132. SJEDNICA VLADE CRNE GORE - 01.08.2019. GODINE
I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju s Izvještajem sa javne rasprave dokument
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima dokument
3. Predlog odluke o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora dokument
4. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu dokument


5. Predlog odluke o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Rožaje sa trase puta Kaluđerski Laz - Štedim dokument


6. Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu sa predlogom za dodjelu pomoći bez naknade


7. Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara Parka prirode "Orjen" dokument


8. Predlog odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova dokument


9. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana dokument
10. Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Zeleni", opština Rožaje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Zeleni", opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana dokument
11. Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Nikšić i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana dokument
12. Nacrt izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade "Spuž" s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
13. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici s Predlogom programa održavanja javne rasprave dokument
14. Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2019. do 2022. godine dokument
15. Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije dokument
16. Analiza stanja u oblasti registracije preduzeća sa mjerama za unaprjeđenje dokument
17. Predlog liste prioritetnih kapitalnih projekata koji se finansiraju iz Kapitalnog budžeta države u 2020. godini dokument
18. Informacija o projektu "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu" dokument
19. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana "Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020" za 2018. godinu dokument
20. Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija za 2018. godinu dokument
21. Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini s Informacijom o postupku pripreme ovog predloga dokument
22. Predlog akcionog plana za implementaciju Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na područje Konika za 2019. godinu dokument
23. Predlog akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022) - Program sprovođenja 2019-2020. dokument
24. Predlog revizije Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine s Aneksom budžeta za implementaciju mjera iz Akcionog plana dokument
25. Predlog aneksa III Ugovora o Agentu registracije domena ".me" sa Procedurom za dodjelu domena sa premium i rezervisane liste domena dokument
26. Predlog izmjena i dopuna Liste rezervisanih imena domena sa internacionalizovanim imenima domena sa izmijenjenom i dopunjenom Listom dokument
27. Informacija o izdavanju garancije Vlade Crne Gore za Ugovor o zajmu između Njemačke razvojne banke - KfW i Elektroprivrede Crne Gore a.d. za Projekat Rekonstrukcija i modernizacija hidroelektrane (HE) Perućica, faza II s Predlogom ugovora o zajmu i Predlogom garancije dokument
28. Predlog za davanje prethodne saglasnosti hipotekarnog povjerioca - Vlade Crne Gore Sindikatu radnika HTP "Ulcinjska rivijera" za zaključenje predugovora i ugovora o kupoprodaji stanova  dokument
   
29. Informacija o obezbjeđivanju podrške za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija s Predlogom sporazuma  dokument
   
30. Informacija o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu "Brajići" - opštine Budva i Bar  dokument
   
31. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka  dokument
   
32. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka s Predlogom ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka i Predlogom ugovora u vezi sa Ugovorom o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka dokument
   
33. Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" na vodotoku Raštak s Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" na vodotoku Raštak       
34. Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak s Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak 2" na vodotoku Raštak  dokument
   
35. Informacija o Sporazumu o partnerstvu između Vodećeg korisnika (Vodećeg partnera) i korisnika (partnera) projekta SMART ADRIA Plavi rast br. 360 kofinansiranog od strane Evropske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore za period 2014-2020 s Predlogom sporazuma
dokument
   
36. Informacija o izmjenama Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije koji se odnosi na Interreg IPA program prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za period 2014-2020 s Izmjenama Finansijskog sporazuma
dokument
   
37. Informacija o pripremi predsjedavanja Crne Gore Centralno - evropskom inicijativom i Fondom za Zapadni Balkan u periodu 1. januar - 31. decembar 2020. godine
dokument
   
38. Informacija o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom (JJI) u periodu maj 2018 - jun 2019. godine
dokument
   
39. Godišnji izvještaj o stepenu realizacije i implementacije sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, za 2018. godinu  dokument
   
40. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima)
dokument
   
41. Informacija o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije, datim u Izvještaju o reviziji uspjeha-Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa, broj: 40116/19-023-20/31 od 25. juna 2019. godine, kao i o preduzetim aktivnostima i statusu realizacije Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine
dokument
   
42. Informacija o raspolaganju nepokretnostima iz LN 974 KO Podgorica I, u okviru DUP-a "Univerzitetski centar" - izmjene i dopune, u Podgorici i Odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-145/4 od 11. jula 2019. godine o raspolaganju nepokretnostima iz LN 974 KO Podgorica I
dokument
   
43. Informacija o zaključivanju kolektivnog ugovora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište s Predlogom kolektivnog ugovora
dokument
   
44. Informacija o realizaciji projekta "Plan zaštite obavezno štićenih objekata u sastavu JU "Narodni Muzej Crne Gore""
dokument
   
45. Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Bijelo Polje
dokument
   
46. Kadrovska pitanja
     
46.1 Predlog rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" – Herceg Novi
dokument
   
46.2 Predlog rješenja o razrješenju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
dokument
   
46.3 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara “Luštica Development” AD Tivat
dokument
   
46.4 Predlog rješenja o prestanku mandata direktora Uprave za nekretnine  dokument
   
46.5 Predlog rješenja o određivanju v.d. direktora Uprave za nekretnine
dokument
   
46.6 Predlog rješenja o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
dokument
   
46.7 Predlog rješenja o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine  dokument
   
46.8 Predlog rješenja o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu finansija  dokument
   
46.9 Predlog rješenja o razrješenju poslovnog direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom  dokument
   
46.10 Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom  dokument
   
46.11 Predlog rješenja o imenovanju umjetničke direktorice Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom  dokument
   
46.12 Predlog rješenja o imenovanju umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
dokument
   
46.13 Predlog rješenja o imenovanju oficira za vezu - predstavnika Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC-u), sa sjedištem u Bukureštu  dokument
   
46.14 Predlog zaključka o izboru članova Odbora direktora "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić  dokument
   
46.15 Predlog zaključka o određivanju punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić  dokument
   
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
47. Predlog uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica  dokument
   
48. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju  dokument
   
49. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o obavljanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava
dokument
   
50. Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji  dokument
   
51. Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore - Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Danske pomorske uprave u ime Kraljevine Danske o uzajamnom priznavanju sertifikata u skladu sa Konvencijom STCW s Predlogom memoranduma o razumijevanju  dokument
   
52. Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Albanije i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske i Ministarstva odbrane Republike Kosovo i Ministarstva odbrane Republike Sjeverne Makedonije i Ministarstva odbrane Crne Gore i Komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država za Evropu (USEUCOM) i NATO evroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) i Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane (ODC) u Tirani, Albanija, u pogledu vježbe „Zajednička reakcija 2019“ (Joint Reaction 2019) s Predlogom tehničkog sporazuma
dokument
   
53. Informacija o potrebi potpisivanja Protokola o mjerodavnom pravu za obaveze izdržavanja  dokument
   
54. Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Žabljak s Predlogom ugovora  dokument
   
55. Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Berane s Predlogom ugovora
dokument
   
56. Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bar s Predlogom ugovora  dokument
   
57. Informacija o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Bijelo Polje s Predlogom ugovora  dokument
   
58. Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Lovćen"
dokument
   
59. Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom (za period 1. januar do 30. jun 2019. godine)
dokument
   
60. Finalni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja hemikalijama 2015-2018. godina  dokument
   
61. Drugi nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti  dokument
   
62. Predlog platforme za učešće Zorana Pažina, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde, na ceremoniji potpisivanja i pristupanja Crne Gore Konvenciji UN o međunarodnim poravnanjima postignutim u postupku medijacije, Singapur, od 6. do 10. avgusta 2019. godine
dokument
   
III MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI DAVANJA MIŠLJENJA I SAGLASNOSTI
63. Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu (predlagači poslanice: dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković, dr Vera Bulatović i Marina Jočić)  dokument
   
64. Predlog mišljenja na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanice: dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković, dr Vera Bulatović i Marina Jočić)
dokument
   
65. Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću (predlagači poslanici: Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović)  dokument
   
66. Predlog odluke o otpisu montažnog objekta na lokalitetu Velika Plaža - Ulcinj
dokument
   
67. Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Kolašin
dokument
   
68. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 2315/13, upisane u posjedovnom listu broj 965, KO Tuzi, Opština Tuzi s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti  dokument
   
69. Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisanih u list nepokretnosti broj 21, KO Padež, Opština Kolašin s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
dokument
   
70. Pitanja i predlozi
     
70.1 Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje DOO "Benergo" Berane, kod Hipotekarne banke AD Podgorica u iznosu od 750.000,00 eura, za potrebe izgradnje mini hidroelektrane "Miolje Polje" i davanje saglasnosti Opštini Berane za izdavanje garancije za kreditno zaduženje DOO ”Benergo” Berane kod Hipotekarne banke AD Podgorica, na iznos od 750.000,00 eura  dokument
   
70.2 Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-838, od 14. marta 2019. godine, sa sjednice od 7. marta 2019. godine
     
70.3 Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova

   
70.4 Predlog za davanje saglasnosti na odredbu člana 7 Statuta Opštine Tuzi kojom se utvrđuje praznik Opštine
dokument
   
70.5 Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, u Kopenhagenu, od 15. do 19. septembra 2019. godine  dokument
   

NAPOMENA: Materijal za tačku 6 (Informacija o zahtjevima za pomoć u tehničkom drvetu sa predlogom za dodjelu pomoći bez naknade), tačku 33 (Informacija u vezi realizacije Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" na vodotoku Raštak s Predlogom ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Raštak" na vodotoku Raštak), tačku 70.2 (Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-838, od 14. marta 2019. godine, sa sjednice od 7. marta 2019. godine) i tačku 70.3 (Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.