Питајте Владу

13. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 16.02.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити података о личности документ
закључци
2. Предлог уредбе о начину обрачуна посебне накнаде на инвестиције за изградњу или реконструкцију објеката на Црногорском приморју документ
закључци
3. Предлог уредбе о граничним вриједностима садржаја загађујућих материја у течним горивима нафтног поријекла документ
закључци
4. Предлог одлуке о обрачунској вриједности коефицијента за запослене у јавном сектору за фискалну 2017. годину документ
закључци

5. Предлог одлуке о варијабилном дијелу зараде који припада запосленом у органу и служби локалне управе, односно органу и служби локалне самоуправе Главног града Подгорица документ
закључци

6. Предлог одлуке о давању шума у државној својини на коришћење продајом дрвета у дубећем стању, за 2017. годину документ
закључци

7. Предлог одлуке о доношењу Просторно - урбанистичког плана Општине Улцињ документ
закључци

8. Предлог програма мониторинга животне средине Црне Горе за 2017. годину документ
закључци

9. Анализа о врсти и узроцима спорова, правном положају, кадровској и техничкој опремљености Заштитника имовинско-правних интереса Црне Горе, са предлогом мјера унапређења положаја Заштитника, ради ефикасне заштите државне имовине документ
закључци
10. Предлог акционог плана за примјену Резолуције 1325 Савјета безбједности Уједињених нација - Жене, мир и безбједност у Црној Гори (2017‐2018) документ
закључци
11. Предлог акционог плана за спровођење Програма развоја културе 2016 - 2020, у 2017. години документ
закључци
12. Информација о примјени института кадровског планирања у органима државне управе и Генералном секретаријату Владе документ
закључци
13. Информација о непостојању просторно планске документације за потребе експлоатације минералних сировина у приморским општинама документ
закључци
14. Информација о поступку уписа хипотеке на имовини АД "Мермер" Даниловград као средства обезбјеђења потраживања по основу концесионе накнаде из Уговора о продужењу права на експлоатацију архитектонско-грађевинског (украсног) камена на лежишту "Маљат" документ
закључци
15. Информација о статусу реализације обавеза које се тичу превенције и контроле хроничних незаразих болести, ради извјештавања према Генералној скупштини Уједињених нација у 2018. години с Предлогом приоритетних мјера и Предлогом одлуке документ закључци
16. Кадровска питања закључци
16.1 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Генералног директората за координацију програма помоћи ЕУ у Министарству вањских послова и европских интеграција документ
16.2 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Генералног директората за мултилатералне послова у Министарству вањских послова и европских интеграције документ
16.3 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за приступање ЕУ у Министарству европских послова документ
16.4 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за информисање и информатичку подршку у Министарству европских послова документ
16.5 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за европске фондове у Министарству европских послова документ
16.6 Предлог рјешења о именовању директора Јавне установе Библиотека за слијепе Црне Горе документ
16.7 Предлог рјешења о именовању директора Јавне установе Црногорска кинотека Црне Горе документ
16.8 Предлог рјешења о именовању два члана Савјета Јавне установе Центар савремене умјетности Црне Горе документ
16.9 Предлог рјешења о именовању и разрјешењу Одбора директора Клиничког центра Црне Горе документ
16.10 Предлог рјешења о избору члана Одбора директора Галеника Црна Гора д.о.о. Подгорица документ
16.11 Предлог за именовање предсједника Одбора Регулаторне агенције за енергетику документ
16.12 Предлог закључка о давању сагласности за постављење главног инспектора у Министарству унутрашњих послова – Директорату за ванредне ситуације  документ    
16.13 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању Управног одбора Агенције Црне Горе за промоцију страних инвестиција  документ    
16.14 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Главни град Подгорица и општине у оквиру главног града Голубовци и Тузи  документ    
16.15 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања
документ    
16.16 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за мирно рјесавање радних спорова
документ    
16.17 Предлог рјешења о разрјешењу државног секретара за европске интеграције у Министарству вањских послова и европских интеграција  документ    
16.18 Предлог рјешења о одређиванују в.д. секретара Министарства рада и социјалног старања  документ    
16.19 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за здравствену заштиту у Министарству здравља  документ    
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
17. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Требјешица у Општини Подгорица и у КО Јабука у Општини Колашин за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево (без расправе)  документ закључци
 
18. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије Црне Горе за спрјечавање злоупотребе дрога за 2017-2018. годину (без расправе)  документ закључци
 
19. Информација о припреми јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералне сировине техничко-грађевинског камена са лежишта "Кусиде", Општина Никшић (без расправе)  документ закључци
 
20. Извјештај о поступку давања концесије на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Пецка" на дијелу водотока Пецка ријека с Предлогом одлуке о давању концесије и Предлогом уговора о концесији (без расправе)  документ закључци
 
21. Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства саобраћаја и поморства Црне Горе и Министарства за национални развој Мађарске с Предлогом меморандума (без расправе)  документ закључци
 
22. Информација о закључивању Меморандума између Министарства одрживог развоја и туризма Црне Горе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије о сарадњи у области туризма с Предлогом меморандума (без расправе)  документ закључци
 
23. Информација о измјени Финансијског споразума за Оперативни програм Развој људских ресурса 2012-2013 с Предлогом финансијског споразума (без расправе)  документ закључци  
24. Информација о измјени Финансијског споразума за Оперативни програм Регионални развој 2012-2013 с измјенама Оперативног програма и Предлогом финансијског споразума (без расправе)  документ закључци
 
25. Информација о извршеној процјени вриједности сувишних пловних објеката, опреме и резервних дјелова од пловних објеката и радионичке опреме, који су за продају (без расправе)  документ закључци
 
26. Извјештај о раду Секретаријата за развојне пројекте у 2016. години (без расправе)  документ закључци
 
27. Предлог одговора на питања страна уговорница Конвенције о нуклеарној сигурности на Први национални извјештај о имплементацији обавеза које проистичу из Конвенције о нуклеарној сигурности (без расправе)  документ закључци
 
28. Предлог за формирање Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Републике Словачке (без расправе)
документ закључци
 
29. Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Републике Бугарске (без расправе)  документ закључци
 
30. Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Чешке Републике (без расправе)  документ закључци
 
31. Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Мађарске (без расправе)  документ закључци
 
32. Предлог за измјену састава сталних чланова Мјешовите комисије за економску сарадњу између Црне Горе и Републике Србије (без расправе)  документ закључци
 
33. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-598, од 2. априла 2015. године, са сједнице од 26. марта 2015. године (без расправе)  документ закључци
 
34. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-2205/3, од 2. октобра 2014. године, са сједнице од 25. септембра 2014. године (без расправе)  документ закључци
 
35. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3195, од 21. јануара 2016. године, са сједнице од 28. децембра 2015. године (без расправе)  документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
36. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Вишег државног тужилаштва у Подгорици  документ закључци
 
37. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Подгорици (без расправе)  документ закључци
 
38. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Бијелом Пољу (без расправе)
документ закључци
 
39. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Пљевљима (без расправе)
документ закључци
 
40. Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година уз могућност продужења периода закупа непокретности у својини државе Црне Горе, новоформиране катастарске парцеле 2773/11, укупне површине 1.280м2, уписане у ЛН 752 (без расправе)  документ закључци
 
41. Питања и предлози       
41.1 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Ђурковићи, КО Мрке, КО Пелев Бријег и КО Лутово у Општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево  документ закључци
 
ИВ НА УВИД:
42. Извјештај о учешћу делегације Министарства здравља на Медицинском сајму Араб Хеалтх, који је одржан у Уједињеним Арапским Емиратима, 30. јануар - 2. фебруар 2017. године