Питајте Владу

16. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 10.03.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о недозвољеном оглашавању документ закључци
2. Предлог закона о електронској идентификацији и електронском потпису документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама документ
закључци

5. Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре документ
закључци

6. Информација о кредитном аранжману Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. са Европскопом Инвестиционом Банком (ЕИБ) с Предлогом финансијског уговора документ
закључци

7. Информација о дугорочном задуживању у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање буџета за 2017. годину с Предлогом уговора о кредиту између Владе Црне Горе-Министарства финансија и Комерцијалне банке АД Будва документ
закључци

8. Информација о дугорочном задуживању у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање буџета за 2017. годину с Предлогом уговора о кредиту између Владе Црне Горе-Министарства финансија и НЛБ банке а.д. Подгорица документ
закључци

9. Информација о потребним финансијским средствима за потребе спровођења плана превентивних мјера за сузбијање болести квргаве коже и болести плавог језика у 2017. години документ
закључци
10. Извјештај о стању безбједности саобраћаја на путевима у Црној Гори у 2016. години документ
закључци
11. Извјештај Министарства за људска и мањинска права о раду и стању у управним областима у 2016. години документ
закључци
12. Извјештај о раду Управе за инспекцијске послове у 2016. години документ
закључци
13. Предлог мишљења на Предлог за покретање поступка за оцјену уставности члана 176б Закона о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист ЦГ“, бр. 27/13, 1/15 ,42/15, 47/15, 56/16, 66/16 и 1/17) (предлагачи посланици Демократске Црне Горе: Поповић Зденка, Минић Валентина, Богдановић Борис, Шарановић Данило и Колић Џенан) документ
закључци
14. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредаба члана 176б Закона о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист ЦГ“, бр. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16 и 1/17), коју је поднијела Унија слободних синдиката Црне Горе документ
закључци
15. Предлог мишљења на Предлог за покретање поступка за оцјену уставности члана 176б ст. 1 и 2 Закона о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист ЦГ“, бр. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16 и 1/17), који је поднио Милан Додеровић, из Подгорице
документ закључци
16. Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену сагласности одредаба члана 1 и члана 176б Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити (Службени лист ЦГ“, број 1/17) са Уставом Црне Горе, коју су поднијеле Вера Булатовић, Мирјана Јанчовска, Маја Вукићевић, Јелена Кљајевић, Босиљка Ражњатовић, Славица Пајовић, Ана Банашевић, Горица Брауновић, Тамара Ћаласан, Данијела Мандић, Бранка Марковић, Лидија Васовић и Анђела Ђуретић)
документ закључци
17. Кадровска питања
закључци
17.1 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"
документ
17.2 Предлог рјешења о именовању члана Савјета Јавне установе Црногорско народно позориште
документ
17.3 Предлог рјешења о разрјешењу Савјета Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе
документ
17.4 Предлог рјешења о именовању Савјета Јавне установе Центар за конзервацију и археологију Црне Горе
документ
17.5 Предлог закључка о покретању дисциплинског поступка против генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја
документ
17.6 Предлог рјешења о постављењу секретара Министарства културе
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
18. Предлог одлуке о објављивању Споразума о сарадњи у области културе између Владе Црне Горе и Владе Републике Србије (без расправе)
документ закључци
19. Предлог одлуке о објављивању Меморандума између Министарства културе Црне Горе и Министарства културе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите и очувања подводне културне баштине (без расправе)
документ закључци
20. Предлог одлуке о продаји дрвних сортимената, одузетих због противправне сјече шума у државној својини (без расправе)
документ закључци
21.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута Шавник-Жабљак, улаз у Жабљак (без расправе)
документ закључци
 
22.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције магистралног пута М-2.3 дионица Цетиње - Будва, локалитет Кошљун - Завала од км 57+000 до км 58+800 (без расправе)
документ закључци
 
23.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради измјештања далековода у КО Клопот, КО Пелев бријег и КО Требјешица, Општина Подгорица и КО Јабука, Општина Колашин са трасе аутопута Бар - Бољаре (без расправе)
документ закључци
 
24.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-21, обилазница Бијело Поље - Рибаревине (без расправе)
документ закључци
 
25.  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2 Мојковац - Стевановац - Лепенац (без расправе)
документ закључци
 
26.  Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за размјену непокретности са Фудбалским савезом Црне Горе (без расправе)
документ закључци
 
27.  Предлог плана интервентних набавки у условима озбиљних поремећаја на тржишту (без расправе)
документ закључци
 
28.  Предлог акционог плана за спровођење Стратегије за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020, за 2017. годину с Извјештајем о реализацији Акционог плана у 2016. години (без расправе)
документ закључци
 
29.  Информација о припреми Јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералне сировине техничко-грађевинског камена са лежишта: "Богови лази", Општина Никшић (без расправе)
документ закључци
 
30.  Информација о закључивању Програма културне сарадње између Министарства културе Црне Горе и Министарства вањских послова Државе Израел за период 2017-2020. године с Предлогом програма (без расправе)
документ закључци
 
31.  Информација о давању сагласности за вршење сондажних археолошких и конзерваторских истраживања на катастарским парцелама бр. 231, 232 и 233 КО Жабљак, Пријестоница Цетиње, у државној својини (без расправе)
документ закључци
 
32.  Извјештај о поступку давања концесије на основу енергетске дозволе за коришћење воде са водоизворишта Кркори у циљу изградње мале хидроелектране "Кркори" на дијелу градског водовода "Кркори" с Предлогом одлуке о давању концесије (без расправе)
документ закључци
 
33.  Извјештај о реализацији Стратегије за борбу против трговине људима и Акционог плана, за период 1. јул до 31. децембар 2016. године са Извјештајем о раду Координационог тима за праћење имплементације Споразума о међусобној сарадњи (без расправе)
документ закључци
 
34.  Информација Управе за инспекцијске послове о извршеном инспекцијском надзору у вези са блокадом рачуна ЈУ Центар за конзервацију и археологију Црне Горе (без расправе)
документ закључци
 
35.  Извјештај о инспекцијском надзору у области јавних набавки за период јул - децембар 2016. године (без расправе)
документ закључци
 
36.  Предлог колективног уговора о измјени Колективног уговора за Јавну установу Специјалистичка ветеринарска лабораторија (без расправе)
документ закључци
 
37.  Предлог за измјену састава Мјешовите комисије за економску сарадњу између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске (без расправе)
документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
38.  Предлог програма рада и финансијског плана ДОО "Центар за екотоксиколошка испитивања" Подгорица, за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
 
39.  Предлог за давање сагласности за продају непокретности у својини Црне Горе, уписане у лист непокретности број 508, КО Ђеновићи, Општина Херцег Нови с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
 
40.  Питања и предлози       
40.1  Предлог програма подстицања развоја кластера у Црној Гори за период 2017-2020. година и Информација о реализацији активности у оквиру политике развоја кластера у Црној Гори, са посебним освртом на реализацију програма државне помоћи 2012-2016. година
документ закључци
 
40.2  Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Биоче и КО Клопот у Општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар – Бољаре, дионица Смоковац – Матешево
документ закључци