Питајте Владу

17. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 16.03.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о експлозивним материјама
документ
закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању
документ
закључци
3. Предлог закона о измјенама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допуни Закона о експропријацији
документ
закључци

5. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе
документ
закључци

6. Предлог уредбе о Кабинету предсједника Владе Црне Горе
документ
закључци

7. Предлог уредбе о измјени Уредбе о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију послова у органима државне управе
документ
закључци

8. Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе

закључци

9. Предлог одлуке о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената
документ
закључци
10. Предлог одлуке о измјенама Одлуке о контролној листи за извоз и увоз робе
документ
закључци
11. Информација о дугорочном задуживању у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање буџета за 2017. годину с Предлогом уговора о кредиту између Владе Црне Горе-Министарства финансија и Прве банке Црне Горе а.д. Подгорица
документ
закључци
12. Извјештај о имплементацији Програма реформе управљања јавним финансијама 2016 - 2020, у 2016. години
документ
закључци
13. Информација о разлозима непостојања просторно планске документације у приморским општинама са предлогом мјера за унапређење стања
документ
закључци
14. Информација о обезбјеђењу Гаранције издате од стране Владе Црне Горе за кредитни аранжман између Европске инвестиционе банке и Жељезничке инфраструктуре Црне Горе АД Подгорица, за пројекат "Жељезничка инфраструктура ИИИ" с предлозима уговора
документ
закључци
15. Информација о помоћи комерцијалним и локалним радио и ТВ емитерима
документ закључци
16. Извјештај о стању у Војсци Црне Горе у 2016. години
документ закључци
17. Извјештај о реализацији Националног програма развоја спорта у Црној Гори, у 2016. години
документ закључци
18. Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства одбране у 2016. години и Извјештај о раду Дирекције за заштиту тајних података у 2016. години
документ закључци
19. Извјештај Министарства унутрашњих послова о раду и стању у управним областима у 2016. години
документ закључци
20. Извјештај Министарства економије о раду и стању у управним областима у 2016. години
документ закључци
21. Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства пољопривреде и руралног развоја и органа у саставу у 2016. години
документ закључци
22. Извјештај Министарства одрживог развоја и туризма о раду и стању у управним областима у 2016. години
документ закључци
23. Кадровска питања
закључци
23.1 Предлог закључка о избору члана Одбора директора "Барска пловидба" АД Бар
документ
23.2 Предлог закључка о одређивању пуномоћника – представника државног капитала на ИX ванредној Скупштини акционара "Барска пловидба" АД Бар
документ
23.3 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на XXВИ ванредној Скупштини акционара "Рудник угља" АД Пљевља
документ
23.4 Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Одржавање жељезничких возних средстава“ АД Подгорица
документ
23.5  Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ АД Подгорица
документ    
23.6  Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Жељезнички превоз Црне Горе“ АД Подгорица
документ    
23.7  Предлог закључка о одређивању пуномоћника - представника државног капитала на редовној Скупштини акционара „Монтецарго“ АД Подгорица
документ    
23.8  Предлог рјешења о разрјешењу в.д. директора Завода за школство
документ    
23.9  Предлог рјешења о одређивању в.д. директора Завода за школство  документ    
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА 
24.  Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
документ закључци
 
25.  Предлог акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције (без расправе)
документ закључци
 
26.  Извјештај о извршењу Годишњег плана званичне статистике за 2016. годину (без расправе)
документ закључци
 
27.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Завода за школство (без расправе)
документ закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ 
28.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Специјалног државног тужилаштва (без расправе)
документ закључци
 
29.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Вишег државног тужилаштва у Бијелом Пољу (без расправе)
документ закључци
 
30.  Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног државног тужилаштва у Колашину (без расправе)
документ закључци
 
31.  Захтјев за давање сагласности за установљавање хипотеке на објекту хотела Регент Порто Монтенегро (без расправе)
документ закључци
 
32.  Захтјев за давање сагласности за установљавање хипотеке на објекту у изградњи – наставку хотела Регент Порто Монтенегро (без расправе)
документ закључци
 
33.  Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе)
документ закључци
 
34.  Питања и предлози       
34.1  Информација о краткорочном задуживању Општине Бијело Поље, кроз факторинг – откуп будућег потраживања, у циљу одржавања текуће ликвидности, у износу од 1.050.000,00 еура
документ закључци
 
34.2  Усмена информација о преносу права располагања на непокретностима на којима својинска права врше општине на државу Црну Гору    закључци
 
34.3  Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3292, од 29. децембра 2016. године, са сједнице од 22. децембра 2016. године
документ закључци
 

НАПОМЕНА: Материјал за тачку 8 - Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе разматран је на наредној - 18. сједници Владе Црне Горе.