Питајте Владу

19. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 30.03.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о инфраструктури просторних података с Извјештајем са јавне расправе документ
закључци
2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама с Извјештајем о спроведеним додатним консултацијама о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о НВО документ
закључци
3. Предлог закона о допуни Закона о играма на срећу документ
закључци
4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о споразумном финансијском реструктурирању дугова према финансијским институцијама с Извјештајем са јавне расправе документ
закључци
5. Анализа реализације пореске политике за 2016. годину документ
закључци

6. Извјештај о јавном дугу Црне Горе на 31. децембар 2016. године документ
закључци

7. Информација о дугорочном задуживању у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање буџета за 2017. годину с Предлогом уговора о кредиту између Владе Црне Горе-Министарства финансија и Зираат Банк Монтенегро а.д. Подгорица документ
закључци

8. Шести полугодишњи извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период јул - децембар 2016. документ
закључци

9. Предлог акционог плана за усаглашавање с правном тековином у области Економске и монетарне политике, Поглавље 17 - Економска и монетарна политика документ
закључци
10. Предлог одлуке о одређивању личности, објеката и простора које обезбјеђује Управа полиције документ закључци
11. Предлог стратегије развоја жељезнице за период 2017-2027. документ
закључци
12. Предлог плана редовног и инвестиционог одржавања, реконструкције и изградње државних путева за 2017. годину и Извјештај о реализацији Плана редовног и инвестиционог одржавања, реконструкције и изградње државних путева у 2016. години документ
закључци
13. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије извршења кривичних санкција за период 2017-2021. година документ
закључци
14. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије развоја информационог друштва Црне Горе до 2020. године, за 2017. годину документ
закључци
15. Извјештај о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у 2016. години с Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом за 2017. годину документ закључци
16. Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Црној Гори 2016-2020. године, у 2016. години документ закључци
17. Извјештај о стању система заштите и спашавања у Црној Гори у 2016. години документ закључци
18. Извјештај Министарства саобраћаја и поморства о раду и стању у управним областима у 2016. години документ закључци
19. Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства рада и социјалног старања у 2016. години документ закључци
20. Извјештај о раду и стању у управним областима Министарства просвјете са извјештајима органа управе из надлежности Министарства у 2016. години документ закључци
21. Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства културе у 2016. години документ закључци
22. Кадровска питања закључци
22.1 Предлог закључка о давању сагласности за постављење главног овлашћеног службеног лица у Министарству унутрашњих послова документ
22.2 Предлог рјешења о постављењу секретарке Министарства економије документ
22.3 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за материјалне ресурсе у Министарству одбране документ
22.4 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за европске фондове у Министарству европских послова документ
22.5 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за приступање ЕУ у Министарству европских послова документ
22.6 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за информисање и информатичку подршку у Министарству европских послова  документ
   
22.7 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за координацију, праћење усклађености и праћење спровођења стратегија којима се утврђују јавне политике у Министарству европских послова
документ
   
22.8 Предлог рјешења о постављењу секретара Министарства европских послова  документ
   
22.9 Предлог рјешења о постављењу помоћнице директора Управе за јавне набавке документ
   
22.10 Предлог рјешења о постављењу генералне директорице Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија
документ
   
22.11 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за државни трезор у Министарству финансија  документ
   
22.12 Предлог рјешења о престанку мандата помоћника директора Завода за хидрометеорологију и сеизмологију
документ
   
22.13 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора „Одржавање жељезничких возних средстава“ АД Подгорица  документ
   
22.14 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ АД Подгорица  документ
   
22.15 Предлог закључка о избору чланова Одбора директора „Жељезнички превоз Црне Горе“ АД Подгорица  документ
   
22.16 Предлога закључка о избору чланова Одбора директора „Монтецарго“ АД Подгорица  документ
   
22.17 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Скупштине "Контрола летења Србије и Црне Горе" д.о.о.  документ
   
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
23. Предлог уредбе о измјени Уредбе о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Инжењерској комори Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
24. Предлог одлуке о Плану намјене радио-фреквенцијског спектра (без расправе)  документ
закључци
 
25. Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице (без расправе)  документ
закључци
 
26. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Пријестоници Цетиње за отуђење непокретности (без расправе)  документ
закључци  
27. Предлог одлуке о преносу права располагања на непокретности Главном граду Подгорица ради остварења јавног интереса - изградње саобраћајнице са паркингом (без расправе)  документ
закључци  
28. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-6 Илино Брдо - Вилуси (без расправе)  документ
закључци
 
29. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута Р-12 Вилуси – Петровићи – Враћеновићи - Делеуша, дионица: Петровићи – Враћеновићи (без расправе)  документ
закључци
 
30. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије за развој и подршку даровитим ученицима (2015-2019) за 2017. и 2018. годину (без расправе)  документ
закључци
 
31. Предлог двогодишњег плана рада уз Програм сарадње Владе Црне Горе и Дјечјег фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ) за период 2017-2018. (без расправе)  документ
закључци  
32. Предлог споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџан о реадмисији (враћању и прихватању) лица која су без дозволе боравка и Информација о преговорима о закључивању Споразума (без расправе)
документ
закључци  
33. Предлог основе за вођење преговора и закључивање Меморандума о сагласности на Статут здравствене мреже Југоисточне Европе (СЕЕХН) с Предлогом меморандума (без расправе)  документ
закључци  
34. Предлог за повлачење из скупштинске процедуре Предлога закона о измјенама Закона о Заштитнику/ци људских права и слобода Црне Горе (без расправе)  документ
закључци
 
35. Информација о припреми Јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за експлоатацију руде црвеног боксита у лежишту "Ђураков до И", општина Никшић и Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања (без расправе)  документ
закључци
 
36. Извјештај о поступку давања концесије на основу енергетске дозволе за изградњу мале хидроелектране "Слатина" на дијелу водотока Слатина с Предлогом одлуке о давању концесије за изградњу мале хидроелектране "Слатина"   документ
закључци
 
37. Информација о понуди за право прече куповине непокретности на подручју Националног парка "Скадарско језеро", коју су доставили Ражнатовић Божидар, Ражнатовић Светозар, Ражнатовић Дејан и Ражнатовић Тихомир, из Цетиња (без расправе)  документ
закључци
 
38. Информација о исплати накнада за рад чланова Комисије за контролу државне помоћи (без расправе) документ
закључци
 
39. Извјештај о раду Комисије за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2016. години (без расправе)  документ
закључци  
40. Предлог за уступање Уговора о закупу непокретности у државној својини на период од пет година, уз могућност продужења закупа, на локалитету КО Махала, Главни град Подгорица, Ов. бр. 4255/2014, од 25. 3. 2014. године (без расправе)  документ
закључци
 
41. Предлог за обезбјеђење средстава за финансирање програма СОБНОР-а Црне Горе (без расправе)  документ
закључци  
42. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства пољопривреде и руралног развоја (без расправе)  документ
закључци
 
43. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства саобраћаја и поморства (без расправе)  документ
закључци
 
44. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 08-3483, од 19. јануара 2017. године, са сједнице од 12. јануара 2017. године (без расправе)  документ
закључци
 
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
45. Правилник о измјени Правилника о ближем одређивању радних мјеста, односно послова у органима државне управе на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (без расправе)  документ
закључци
 
46. Предлог одлуке о варијабилном дијелу зараде за запослене у Градској општини Голубовци (без расправе)  документ
закључци
 
47. Предлог закључка за давање сагласности за располагање - продају моторног возила (без расправе)  документ
закључци  
48. Предлог за давање сагласности за уступање на коришћење пословног простора Општини Никшић у Ул. Вука Мићуновића бб у Никшићу, површине 115,42 м² (приземље), са подрумом површине 117,69 м², евидентираног на катастарској парцели број 879/2 (без расправе)  документ
закључци  
49. Захтјев за давање сагласности Владе у складу са чланом 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада ("Службени лист ЦГ", бр. 26/12, 34/12 и 27/13) (без расправе)  документ
закључци  
50. Питања и предлози   
 
50.1 Предлог закона о националном бренду  документ
закључци  
50.2 Предлог одлуке о допуни Одлуке о изради Просторног плана посебне намјене за обално подручје Црне Горе  документ
закључци
 
50.3 Информација о закључивању Споразума између Министарства здравља Црне Горе и Министарства здравља Републике Албаније о сарадњи у области здравства с Предлогом споразума   документ закључци
 
50.4 Предлог закона о измјени Закона о ревизији средстава из фондова Европске уније
документ
закључци