Питајте Владу

20. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 06.04.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ У СКЛАДУ С ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ
1. Предлог закона о таксама на употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељским објектима
документ закључци
2. Предлог одлуке о измјени Одлуке о варијабилном дијелу зараде
документ
закључци
3. Предлог стратегије за превенцију и заштиту дјеце од насиља 2017-2021 с Предлогом акционог плана
документ
закључци
4. Предлог акционог плана за сузбијање сиве економије за 2017. годину

закључци

5. Извјештај о реализацији пројекта "Укључивање грађана у борбу против сиве економије"
документ
закључци

6. Предлог оперативног плана побољшања енергетске ефикасности за 2017. годину и Извјештај о реализацији Оперативног плана побољшања енергетске ефикасности за 2016. годину
документ
закључци

7. Информација о реализацији и ефектима политика у области предузетништва и бизниса
документ
закључци

8. Информација о испуњености услова за почетак примјене новог Закона о управном поступку
документ
закључци

9. Информација о порталу е-управе за 2016. годину
документ
закључци
10. Извјештај о степену реализације и имплементације система за електронско управљање документима еДМС, у 2016. години
документ
закључци
11. Информација о преиспитивању и стварању претпоставки за реализацију пројекта моста "Вериге"
документ
закључци
12. Информација о активностима на пројекту "Управљање индустријским отпадом и чишћење"
документ
закључци
13. Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства здравља у 2016. години са Извјештајем Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
документ
закључци
14. Извјештај о раду Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма у 2016. години
документ
закључци
15. Кадровска питања
закључци
15.1 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству јавне управе
документ
15.2 Предлог рјешења о образовању Дисциплинске комисије за вођење дисциплинског поступка против генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја
документ
15.3 Предлог рјешења о престанку мандата секретара Министарства за људска и мањинска права
документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
16. Предлог закона о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима (без расправе)
документ закључци
17. Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе)
документ закључци
18. Предлог акционог плана за спровођење Стратегије регионалног развоја Црне Горе за период 2014-2020, за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
19. Предлог колективног уговора за Службу Црногорске академије наука и умјетности (без расправе)
документ закључци
20. Информација о коришћењу средстава из Текуће буџетске резерве за пројекат Подршка спровођењу стратешког пројекта "Јединица за подршку – подршка управљању Стратегијом Европске уније за јадранско-јонски регион (ЕУСАИР)" (без расправе)
документ закључци
21. Информација о Предлогу уговора о пружању консултантских услуга на ревизији пројеката, припремљених у оквиру друге фазе "Програма енергетске ефикасности у јавним зградама" с Предлогом уговора о пружању консултантских услуга (без расправе)
документ закључци
22. Информација о одржавању Шестог засиједања страна уговорница Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) и Трећег засиједања (без расправе)
документ закључци
23. Информација о спровођењу Меморандума о разумијевању између Владе Црне Горе и Програма Уједињених нација за развој у 2016. години и расподјели средстава за реализацију пројеката у 2017. години (без расправе)
документ закључци
24. Информација о давању покретних ствари у закуп с Нацртом уговора о давању у закуп покретних ствари (без расправе)
документ закључци
25. Извјештај о преговорима о закључењу Уговора са Међународним фондом за развој пољопривреде (ИФАД) за пројекат стварања кластера и трансформације руралних подручја, одржаних између представника Владе Црне Горе и ИФАД-а с Предлогом уговора (без расправе)
документ закључци
26. Извјештај о спровођењу Стратегије управљања хемикалијама 2015-2018. године, у 2016. години (без расправе)
документ закључци
27. Извјештај са 31. сједнице Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем са Петим годишњим извјештајем о спровођењу Миленијумских развојних циљева у Црној Гори (без расправе)
документ закључци
28. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада и Финансијског плана с Финансијским извјештајем ДОО "Пројецт Цонсултинг" Подгорица за 2016. годину и Предлогом за покриће губитака из претходних година (без расправе)
документ закључци
29. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства просвјете (без расправе)
документ закључци
30. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства одрживог развоја и туризма (без расправе)
документ закључци
31. Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-720, од 30. марта 2017. године, са сједнице од 23. марта 2017. године (без расправе)
документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
32. Предлог статута Агенције Црне Горе за промоцију страних инвестиција (без расправе)
документ закључци
33. Финансијски план Поште Црне Горе АД Подгорица за 2017. годину (без расправе)
документ закључци
34. Предлог за давање сагласности за установљење права службености на земљишту у својини Црне Горе, у корист општине Тиват, за постављање транзитног водоводног цјевовода, без накнаде с Предлогом уговора о установљењу права службености (без расправе)
документ закључци
35. Предлог за давање сагласности, сходно члану 29 став 1 Закона о државној имовини и члану 93 став 1 алинеја 2а Закона о уређењу простора и изградњи објеката, за грађење на свом дијелу урбанистичке парцеле, у корист Кестнер Срећка (без расправе)
документ закључци
36. Питања и предлози
36.1 Информација о резултатима преговора са Цредит Суиссе АГ, Лондон Бранцх у вези са задуживањем Црне Горе у форми кредитног аранжмана у износу од 30 милиона, и кредитног аранжмана у износу до 50 милиона еура, код Цредит Суиссе АГ, Лондон Бранцх
документ закључци
36.2 Усмена информација о проблемима у експропријацји земљишта везаним за реализацију пројекта аутопута Бар-Бољаре

НАПОМЕНА: Влада је одгодила одлучивање о материјалу за 4. тачку (Предлог акционог плана за сузбијање сиве економије за 2017. годину) за неку од наредних сједница..