Питајте Владу

21. СЈЕДНИЦА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ - 13.04.2017. ГОДИНЕ
И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1. Предлог закона о потврђивању Сјеверноатлантског уговора и Протокола уз Сјеверноатлантски уговор о приступању Грчке и Турске документ
закључци
2. Извјештај о реализацији Програма рада Владе Црне Горе за И квартал 2017. године документ
закључци
3. Први квартални извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 2017-2018 документ
закључци
4. Предлог одлуке о доношењу Државне студије локације "Дио сектора 22" Тиват документ
закључци

5. Предлог програма за унапрјеђење иновативности у малим и средњим предузећима за 2017. годину документ
закључци

6. Пети полугодишњи извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за имплементацију Стратегије реформе правосуђа 2014-2016 (за период 1. август 2016 - 31. јануар 2017. године) документ
закључци

7. Извјештај о раду Комисије за жалбе у периоду 1. јануар - 31. децембар 2016. године документ
закључци

8. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Службени лист Црне Горе у 2016. години са Извјештајем независног ревизора о финансијским исказима за 2016. годину документ
закључци

9. Кадровска питања
закључци
9.1 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Дирекората за индустрију и предузетништво у Министарству економије документ
9.2 Предлог рјешења о разрјешењу предсједника и члана Одбора директора "Радио - дифузни центар" д.о.о. Подгорица документ
9.3 Предлог рјешења о именовању предсједника и два члана Одбора директора "Радио - дифузни центар" д.о.о. Подгорица документ
9.4 Предлог рјешења о именовању директора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе документ
9.5 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Завод "Комански мост" Подгорица документ
9.6 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Дом старих "Грабовац" Рисан документ
9.7 Предлог рјешења о постављењу секретарке Министарства унутрашњих послова документ
9.8 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за послова надзора у Министарству унутрасњих послова документ
9.9 Предлог рјешења о постављењу секретарке Министарства спорта документ
9.10 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за спорт у Министарству спорта документ
9.11 Предлог рјешења о постављењу генералног директора Директората за младе у Министарству спорта документ
9.12 Предлог рјешења о разрјешењу секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији документ
9.13 Предлог рјешења о разрјешењу и именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији документ
9.14 Предлог рјешења о именовању државног секретара у Министарству саобраћаја и поморства документ
9.15 Предлог рјешења о одређивању в.д. генералног директора Директората за стратешко – развојне послове и интегрисано управљање границом у Министарству унутрасњих послова документ
9.16 Предлог рјешења о престанку мандата генералне директорице Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства документ
9.17 Предлог рјешења о именовању државне секретарке у Министарству саобраћаја и поморства документ
9.18 Предлог рјешења о престанку мандата в.д. генералног директора Генералног директората за економску дипломатију и културну сарадњу у Министарству вањских послова и европских интеграција документ
9.19 Предлог рјешења о одређивању в.д. генреалног директора Генералног директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова документ
ИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
10. Предлог уредбе о максимално дозвољеним количинама непожељних супстанци у храни за животиње (без расправе) документ закључци
11. Предлог уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености за грађевинске производе (без расправе) документ закључци
12. Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније поводом ситуације у Украјини (без расправе) документ закључци
13. Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније поводом ситуације у Тунису (без расправе) документ закључци
14. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Савјета министара Републике Албаније, Савјета министара БиХ, Владе Републике Македоније, Владе ЦГ, Владе Реп. Србије и Владе Реп. Словеније о оснивању Балканске намјенске медицинске јединице (без расправе) документ закључци
15. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Мађарске о размјени и узајамној заштити тајних података (без расправе) документ закључци
16. Предлог одлуке о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Мађарске о сарадњи у области образовања, културе, спорта и младих (без расправе) документ закључци
17. Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради реализације изградње далековода ДВ 400 и 400 + 110 КВ Чево - Пљевља, дионица 400 + 110 КВ (без расправе) документ закључци
18. Информација о обавезама из Споразума о трговинским олакшицама са Планом техничке помоћи за пуну имплементацију Споразума (без расправе) документ закључци
19. Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Министарство одрживог развоја и туризма на потрошачку јединицу Агенција за заштиту животне средине (без расправе) документ закључци
ИИИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ
20. Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управног суда Црне Горе (без расправе) документ закључци
21. Предлог колективног уговора за запослене у копненим службама код послодавца "Црногорска пловидба" АД Котор (без расправе)
документ закључци
22. Предлог за давање сагласности за давање у закуп на период од 5 година, уз могућност продужења, непокретности у власништву Црне Горе - субјект располагања Влада Црне Горе, ради комплетирања УП бр. 671, у зони ДУП-а Велики Пијесак (без расправе) документ закључци
23. Питања и предлози
23.1 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Лијева Ријека и КО Лопате у општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево документ закључци
23.2 Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Требјешица у Општини Подгорица за потребе изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац - Маташево документ закључци
23.3 Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и темељна права документ закључци